Plan gospodarki niskoemisyjnej

inf na stronę.jpeg

Gmina Gogolin w dniu 7.11.2014 r. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu pn. „PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY GOGOLIN”. Projekt realizowany będzie z IX Osi POIiŚ 2007-2013 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” działanie 9.3. Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013. Całkowita wartość projektu wynosi 73 800,00 PLN, w tym wartość udzielonego dofinansowania 51 000,00 PLN.

Projekt aktywnie włącza gminę Gogolin w realizację polityki klimatyczno-energetycznej UE wyznaczonej do roku 2020.

„PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY GOGOLIN” jest dokumentem, który pozwoli  zaplanować działania i środki na redukcję emisji gazów cieplarnianych,  podniesienie efektywności energetycznej oraz zwiększenie ilości energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii. Działania zawarte w Planie gospodarki niskoemisyjnej będą spójne z Programem ochrony powietrza i będą miały wpływ na poprawę jakości powietrza w gminie. Plan obejmie całość obszaru geograficznego gminy Gogolin.

Celem projektu jest określenie priorytetów rozwojowych gminy z uwzględnieniem zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zmniejszenia emisji gazów  cieplarnianych w ramach opracowywanego „PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY GOGOLIN” oraz diagnozy stanu początkowego wielkości zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, a także monitoringu tych danych do roku 2020.

W wyniku projektu zostaną podjęte następujące działania:

  1. Opracowanie bazy danych dotyczących gospodarki energią w sektorach i obiektach oraz inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w gminie Gogolin,
  2. Opracowanie „PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY GOGOLIN”,
  3. Szkolenia dla pracowników i  jednostek organizacyjnych gminy Gogolin, na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej,
  4. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) Planu gospodarki niskoemisyjnej,
  5. Informacja  i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu Planu  gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianie informacji o opracowaniu  planu.

Stworzenie PGN jest konieczne dla podmiotów, które chcą korzystać z funduszy europejskich w latach 2014-2020.

Według informacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, PGN będzie warunkiem uzyskania finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko na lata 2014-2020, na działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, wykorzystania OZE, czy zrównoważonego transportu. Gmina oraz podmioty z terenu gminy będą mogli również wykorzystać PGN do starania się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), funduszy EOG oraz środków krajowych (dysponowanych przez NFOŚiGW).

 
Powyższy projekt przygotował i realizuje Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30, e-mail: