I Sesja Rady Miejskiej VII Kadencji

28 listopada 2014r. odbyła się I Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII Kadencji. Przewodniczącym Rady, która będzie kształtować gminną politykę w latach 2014-2018 został Piotr Czok.

W sesji uczestniczyło 15 radnych wybranych w wyborach samorządowych 16 listopada br., burmistrz i zastępca burmistrza, skarbnik i sekretarz gminy, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, komendant Straży Miejskiej, radca prawny, sołtysi, przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie oraz przedstawiciele lokalnej prasy. Obrady otworzył Radna Seniorka Waltrauda Wicher, a następnie przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Odilo Gebauer wręczył nowo wybranym radnym zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze na radnego. Radni złożyli ślubowanie, i tym samym objęli mandat radnego.

W kolejnej części sesji wybrano członków Komisji Skrutacyjnej w celu wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gogolinie. Skład komisji: Krystian Kubilas – przewodniczący, Józef Przybyła i Bertold Hirsz - członkowie został przyjęty jednogłośnie, 15 głosami „za”. Jednogłośnie przyjęto również „Regulamin wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej”. Na stanowisko przewodniczącego zaproponowano tylko jednego kandydata: radnego Piotra Czoka, który został wybrany jednogłośnie. Ze względu na swój interes prawny, radny P. Czok powstrzymał się od głosowania. 

Zgodnie z porządkiem obrad wybrano również wiceprzewodniczących Rady. Radni zaproponowali na powyższe stanowiska  radną Gizelę Sapok oraz radnego  Rudolfa Bekiesza.  W wyniku tajnego głosowania, I Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Gogolinie została radna G. Sapok uzyskując  14 głosów „za”, a II Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Gogolinie  został radny Rudolf  Bekiesz uzyskując 13 głosów „za” i 1 głos „przeciw”.  Ze względu na swój interes prawny, radni: G. Sapok i R. Bekiesz powstrzymali się od głosowania. 

Po zakończeniu procedury wyborczej, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej wręczył Joachimowi Wojtali  zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Gogolina. Burmistrz złożył po tym  ślubowanie następującej treści: „Obejmując urząd Burmistrza Gogolina, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Podziękował również wszystkim członkom komisji wyborczych, które działały na terenie  gminy, urzędnikowi wyborczemu, oraz pogratulował wyboru nowo wybranemu przewodniczącemu Rady i wiceprzewodniczącym. Zaprosił też wszystkich radnych „do współdziałania i dobrej służby w celu pomnażania dorobku naszej małej ojczyzny”. Poinformował przy tym, że nie będzie zmian na stanowisku zastępcy burmistrza, sekretarza i skarbnika gminy.