Wieści z OPS-u

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie i Śląska Fundacja Błękitny Krzyż, w dniu 13 listopada br.  zawarły porozumienie o współpracy w okresie od 1 stycznia do 1 grudnia 2015 roku. W ramach współpracy osoby pokrzywdzone przestępstwem otrzymają bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, terapeutyczną oraz szeroki wachlarz różnorodnych form wsparcia, które będą dostosowane do indywidualnych potrzeb tych osób. Oferta pomocy jest bardzo różnorodna i obejmuje np.: pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, pokrywanie kosztów związanych z edukacją, pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania czy finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych. Realizacja zadań związanych z pomocą i wsparciem osób pokrzywdzonych przestępstwem finansowana będzie ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości (VII  konkurs dotyczący realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej).

***

W dniu 24 listopada br. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie odbyło się spotkanie seminaryjne dotyczące problemu uzależnień wśród dzieci i młodych dorosłych. Seminarium miało charakter otwarty, było skierowane  do wszystkich zainteresowanych pracujących z dziećmi i młodzieżą. W spotkaniu uczestniczyli pedagodzy i psycholodzy pracujący w szkołach na terenie gminy, policjanci z Posterunku Policji w Gogolinie oraz pracownicy socjalni. Podczas seminarium m.in poszerzono wiedzę dotyczącą problemu używania narkotyków i dopalaczy oraz przybliżono innowacyjne formy oddziaływania edukacyjnego i profilaktycznego w środowisku lokalnym. Prowadzona przez specjalistów wymiana informacji i dyskusja zaowocowała praktycznymi ustaleniami dotyczącymi współpracy oraz wnioskami dotyczącymi realizacji profilaktyki w środowisku szkolnym . Seminarium trwało sześć godzin i prowadzone było przez doświadczonego trenera i biegłego sądowego Centrum Profilaktyki i Reedukacji w Krakowie.

***

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gogolin (grupa specjalistów działająca na rzecz osób/rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych) uczestniczyli (25.11.br.) wraz z grupami roboczymi w specjalistycznym szkoleniu poszerzającymi wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące tworzenia programów profilaktycznych. Realizacja takich programów najlepiej odpowiada na potrzeby związane z różnorodnymi zagrożeniami w środowisku lokalnym. Członkowie Zespołu wykorzystają uzyskane umiejętności do doskonalenia form rozwiązywania problemów i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.