LIII Sesja Rady Miejskiej

12 listopada 2014r. odbyła się ostatnia Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie w kadencji 2010-2014. Spotkanie poświęcone było głównie podsumowaniu 4-letniej pracy Rady Miejskiej oraz pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie.

W sesji uczestniczyło 14 radnych, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz, skarbnik, sekretarz, radca prawny, dyrektorzy i kierownik jednostek organizacyjnych gminy, komendant Straży Miejskiej, naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego, sołtysi: Dąbrówki, Kamionka, Choruli, Górażdży, Prezes Zarządu Dzielnicy Gogolin – Strzebniów i przedstawiciel lokalnej prasy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Holeczek przedstawił obszerne sprawozdanie podsumował pracę Rady Miejskiej w VI Kadencji, podziękował również burmistrzowi za solidne wykonanie budżetów i pozyskiwanie tak dużych środków, podziękował przewodniczącym komisji, skarbnikowi, radcy prawnemu, pracownicy Biura Rady oraz radnym  za  szeroką i efektywną współpracę na rzecz gminy.

sesja_11_2014.jpeg

KADENCJA RADY MIEJSKIEJ 2010-2014

Sesje Rady Miejskiej

W okresie trwania kadencji Rady Miejskiej w Gogolinie (2010– 2014) odbyły się  53 posiedzenia Sesji Rady Miejskiej  w Gogolinie. Radni podjęli 495 uchwał. W wyniku badania uchwał organ nadzoru: wskazał, że 2 uchwały zostały wydane z naruszeniem prawa, stwierdził nieważność w części 2 uchwał, stwierdził nieważność w całości 2 uchwał.

W trakcie trwania kadencji, z dniem 27.02.2011r. radnej Marii Kwiatkowskiej wygasł mandat. W związku z tym w wyniku wyborów uzupełniających na radnego wybrano Rafała Noconia.

 

W kolejnej części Sesji jednogłośnie przyjęto sprawozdania z działalności:

 • Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie w kadencji 2010-2014,
 • Komisji Budżetu, Finansów i Planowania,
 • Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
 • Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia,
 • Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

Komisje Rady Miejskiej

W okresie  30.10.2010 - 13.11.2014r. odbyło się: 16 posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów i Planowania; 8 posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa   Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 17 posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia; 5 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji z Unią Europejską; 45 posiedzeń Komisji Rewizyjnej; 69 wspólnych posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej. W większości podczas posiedzeń opiniowano materiały na sesje Rady Miejskiej.

 W kolejnej części Sesji przyjęto uchwały w sprawie:

 1. zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w Gminie Gogolin. Zgodnie ze zmianą Statutu Domu Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku z dnia 29.09.2014r., Rada Miejska nie jest już uprawniona do uchwalania regulaminu organizacyjnego tejże jednostki. Obecnie organem właściwym do jego uchwalania jest dyrektor jednostki;
 2. przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy ul. Klasztornej w Kamieniu Śląskim oraz przyjęcia regulaminu korzystania z Gminnego Miejsca Rekreacji i Wypoczynku „Ekomuzeum” w Kamieniu Śląskim. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa i porządku publicznego korzystanie z gminnych miejsc rekreacji wymaga uchwalenia stosownego regulaminu;
 3. przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości na obszarze miejscowości Odrowąż. Działki należą do osób prywatnych, za ich zgodą, wskutek scalenia i podziału powstanie ok. 80 działek budowlanych, a tym samym w przyszłości - nowe osiedle domów jednorodzinnych;
 4. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok. Dzięki wykonanym dochodom budżetowym gmina nie będzie  zaciągać planowanego w bieżącym budżecie kredytu w wysokości 4 682 000zł;
 5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 

Podczas Sesji Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Franciszkiem Holeczkiem wręczyli radnym podziękowania za pracę w okresie VI Kadencji Rady Miejskiej

                   „Przyszłość należy do tych, którzy budują”

 

VI kadencja Rady Miejskiej w Gogolinie w latach 2010-2014 kończy się w wyjątkowym czasie – w roku 10-lecia przynależności Polski do Unii Europejskiej oraz 25-lecia wolności i solidarnego budowania samorządności.

W minionych czterech latach podejmowane decyzje i zaangażowanie Radnych pozwoliły na wykorzystanie potencjału gminy Gogolin, na rozwój gospodarczy, budowanie społeczeństwa obywatelskiego a przez to pomnażanie dorobku naszej Małej Ojczyzny.

Uwieńczeniem pracy Radnych podczas tej kadencji było przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020, która jest szerokim i dalekosiężnym spojrzeniem w przyszłość.

Pragniemy serdecznie podziękować Radnym Rady Miejskiej w Gogolinie za wspólną pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz za trud i poświęcenie w działaniach na rzecz rozwoju naszej gminy.

Jednocześnie życzymy wielu sukcesów w przyszłości, zarówno w działalności samorządowej, pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym.

 

                                                     Z wyrazami szacunku i uznania

                                              Przewodniczący                                       

                                    Rady Miejskiej w Gogolinie                                                                 Burmistrz Gogolina

                                          Franciszek Holeczek                                                                         Joachim Wojtala

 

Wolne wnioski i informacje

 • Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego w którym dziękuje Radzie Miejskiej za pracę w minionej kadencji, dziękuje również  za współpracę i gratuluje wykonania wyborczych zamierzeń.
 • Burmistrz podziękował zebranym za współpracę, „za to co się udało”, wskazał też na nowe wyzwania i na zwiększającą się  ilość zadań stojących przed samorządem. Odniósł się też do spraw budżetowych w minionej kadencji. Przypomniał, iż uchwały dotyczące zatwierdzenia projektu budżetu, chociaż nie były podejmowane jednogłośnie, to jednak wszystkie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy w latach 2011-2014 podjęto jednogłośnie. Burmistrz życzył również radnym realizacji planów i poinformował  o wynikach wyborów w partnerskim mieście Jablunkov w Republice Czeskiej.
 • Radny Adrian Mróz, kończąc 12-letnią pracę w Radzie Miejskiej podziękował za współpracę.