LII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

W przedostatniej sesji tej kadencji, która odbyła się w środę 29 października 2014r., uczestniczyło 14 radnych, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza Gogolina, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy. Jedną z najważniejszych uchwał było przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020.

Burmistrz Gogolina przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie 29.09.2014r. – 29.10.2014r., przekazał m. in. następujące informacje:

 • poinformował o staraniach spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Gogolinie w celu  pozyskania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich środków zewnętrznych w wysokości ok. 2 500 000zł na planowane zadania inwestycyjne:

- Budowa wodociągu w Malni ul. Leśna,

- Budowa wodociągu Górażdże, ul. Chorulska,

- Budowa kolektora grawitacyjnego ścieków od punktu zlewczego w Gogolinie do sieci kanalizacyjnej w Górażdżach,

- Budowa pompowni strefowych i dodatkowego zasilania wodą  jako poprawa zaopatrzenia ludności w wodę wodociągową w wybranych miejscowościach gminy Gogolin,

- dostawa i montaż wirówki do odwadniania komunalnych osadów ściekowych do oczyszczalni ścieków w Choruli.

Poinformował także:

 • o sprzedaży działki inwestycyjnej o wartości brutto ok. 1 800 000zł. Z uwagi na to, iż  osiągnięto zaplanowane w budżecie dochody, gmina nie zaciągnie planowanego kredytu w wysokości 4 600 000zł.
 • odczytał treść odpowiedzi przesłanej na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie drogi w Kamionku,
 • o rozstrzygnięciu konkursu „Zielone Lato” w którym nagrodzeni zostali właściciele gospodarstwa agroturystycznego Edyty i Alfreda Klinke z Odrowąża,
 • o sukcesie mieszkańca Kamionka Patryka Przybyły, który został Wicemistrzem Europy Amatorów Strongman, dzięki temu zakwalifikował się do udziału w mistrzostwach świata w  USA,
 • na pytanie radnego Waldemara Kupki, dotyczące informacji prasowych w sprawie planowanej w Górażdżach inwestycji firmy Mo–bruk, burmistrz i zastępca poinformowali, iż do tej pory nie wpłynęło żadne roszczenie odszkodowawcze ze strony firmy, a zdaniem władz samorządowych, roszczenie nie jest zasadne.

W następnej części obrad:

 • przedstawiono informację o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, burmistrza oraz właściwych pracowników Urzędu Miejskiego). Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Franciszek Holeczek poinformowali, iż zarówno radni, jak i wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych, uczyniły to w terminie i w komplecie.  Nie stwierdzono w nich nieprawidłowości.
 • Dokonano oceny szkolnictwa w Gminie Gogolin za rok szkolny 2013/2014. Ocenę przedstawiła Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz wszyscy dyrektorzy placówek oświatowych.

Prognozowana liczba dzieci realizujących obowiązek szkolny i nauki w roku szkolnym 2018/2019 wyniesie 1000 uczniów. W bieżącym roku szkolnym, tj. 2014/2015 jest to 834 uczniów. Wydatki poniesione na oświatę w Gminie Gogolin w roku 2013 wyniosły łącznie 15 686 936,45 zł, wydatki obejmują wychowanie przedszkolne i edukację szkolną. Subwencja oświatowa na rok 2013 wynosiła 7 983 987,00 zł. Na inwestycje w oświacie wydatkowano 40 459,17 zł. W 2013 roku w Gminie Gogolin do szkół było dowożonych ogółem 328 uczniów, w tym 14 dzieci niepełnosprawnych. Koszt dowozu w 2013r. to 468 903,64 zł. W 2013r. ośmioro nauczycieli z Gminy Gogolin uzyskało awans zawodowy, a aż 115 nauczycieli wzięło udział w kursach doskonalących. Zarówno w szkołach podstawowych, jak i w gimnazjum oraz w liceum, średnie wyniki sprawdzianu po szóstej klasie, egzaminu gimnazjalnego oraz matur są wyższe od średnich wyników w kraju, województwie i powiecie. Szkoły i przedszkola realizują także liczne programy profilaktyczne i projekty edukacyjne. Podczas sesji przedstawiono także najważniejsze remonty i inwestycje w jednostkach oświatowych, m.in. w 2013r. stworzono przyszkolne miejsce do zabaw dla uczniów klas 1-3 przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Gogolinie, rozbudowano monitoring oraz rozpoczęto budowę boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Gogolinie i przebudowano boiska szkolne w Malni i Kamieniu Śl. Została również przedstawiona informacja o działalności przedszkola w Kamionku i szkoły podstawowej w Górażdżach prowadzonych przez stowarzyszenia. Głosowanie:14 głosów „za”.

 • Przedstawiono informację o pozyskanych środkach do budżetu Gminy Gogolin w 2014 roku przez Urząd Miejski w Gogolinie oraz podległe jednostki samorządowe: Gminny Ośrodek Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Biblioteka Publiczna, Dom Spokojnej Starości w Kamionku, a także szkoły i przedszkola. W 2014 roku ze środków zewnętrznych pozyskano do budżetu Gminy Gogolin łącznie 4 104 281,89 zł, w tym Urząd Miejski w Gogolinie pozyskał aż 3 690 604,95 zł (głównie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Euroregionu Pradziad oraz Fundacji Górażdże „Aktywni w Regionie”), a Gminny Ośrodek Kultury 192 908,36 zł. Burmistrz poinformował również, że kilkadziesiąt tysięcy zł rocznie Urząd Miejski i jednostki organizacyjne gminy pozyskują w ramach darowizn na realizację przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Głosowanie:13 głosów „za”.
 • Przedstawiono informację o działaniach Burmistrza zmierzających do pozyskania inwestorów. We współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzone są trzy projekty związane z obsługą inwestorów zagranicznych, zainteresowanych ulokowaniem inwestycji na terenie Gminy Gogolin. Terenami inwestycyjnymi zainteresowani są także: inwestor z Europy Zachodniej oraz firma z kapitałem niemieckim. Ponadto firma z Wrocławia, która zakupiła tereny inwestycyjne w Obrowcu, uzyskała pozwolenie budowlane na budowę magazynu wyrobów gumowo-metalowych. Firma „Sentrex” na zakupionej od Skarbu Państwa działce zrealizowała nową inwestycję. Spółka wybudowała nową halę produkcyjną. Nieruchomości zabudowane przy wjeździe do Obrowca od strony Krapkowic zostały zakupione przez firmę działającą w branży międzynarodowego transportu osobowego. Właściciele firmy z branży międzynarodowego transportu osobowego specjalizującej się w przewozach, zakupili nieruchomość w centrum Obrowca i realizują tam inwestycję związaną z przeniesieniem głównej siedziby firmy. Firma „PeBIT” realizuje w Gogolinie budowę bliźniaczej hali z zamiarem rozszerzenia swojej działalności. Właściciel pawilonu handlowego w Gogolinie zrealizował nową inwestycję na zakupionym terenie przy ul. Pawła. Nieruchomości w centrum Gogolina wraz z magazynami zostały nabyte przez prywatnego przedsiębiorcę. Budynek po byłej restauracji Polonia w Gogolinie został nabyty przez inwestora z Gminy Gogolin. Prowadzone są również rozmowy z właścicielem krajowej firmy z branży metalowej na temat zakupu jednej z trzech działek w Obrowcu.  Do sprzedaży na cele produkcyjne przygotowano teren inwestycyjny w Choruli, o łącznej powierzchni ok. 17 ha. W Kamieniu Śl, Stowarzyszenie Opolski Klub Golfowy wydzierżawiło (ok. 70 ha) z zamiarem wybudowania pola golfowego. Ukończono procedurę zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin. Trwa wyłożenie do publicznego wglądu dwóch planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów (samochodowy tor wyścigowy) i miasta Gogolin (powiększenie terenów usługowych) oraz Obrowca (gazociąg). Ponadto rozpoczęła się procedura opiniowania i uzgadniania nowego planu dla całego obszaru Malni; w końcowej fazie projektowej jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu ogrodu botanicznego. Głosowanie:13 głosów „za”.

W dalszej kolejności radni przyjęli uchwały w sprawie:

 1. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020. Radni wysłuchali informacji na temat trybu i kalendarza przygotowań w celu sporządzenia Strategii. Burmistrz odniósł się także do uwagi radnego Rafała Noconia dotyczącej miejsca/zapisu w Strategii dotyczącego mniejszości niemieckiej. Burmistrz podkreślił, iż władze samorządowe służą wszystkim mieszkańcom jednakowo. Wskazał również na wsparcie przez samorząd działalności gminnych struktur TSKN (pomoc w zabezpieczeniu potrzeb lokalowych na - miarę potrzeb koła DFK, otwartość na działania związane z realizacją celów w zakresie zaspokajania wybranych form edukacyjnych [muzyka, taniec nauka języka niemieckiego – opieka kierowników zespołu, dyrygenci, instruktorzy], angażowanie przedstawicieli struktur DFK do aktywizacji społeczno-kulturalnej, udzielanie dotacji w celu ochrony, pielęgnowania i upowszechniania kultury niemieckiej, wspieranie współpracy partnerskiej [według potrzeb] - Schongau, Mülheim, Betzdorf [dot. współpracy strażaków, wymiana młodzieży], wydawnictwa oraz filmy, materiały promocyjne w języku niemieckim, umożliwienie nauki języka niemieckiego w grupach, wspieranie organizacji konkursów tematycznych, dostępność [na równych prawach] do oferty Gminnego Centrum Kultury). Wskazał również na fakt, iż w okresie, kiedy tworzono projekt Strategii radni nie zgłosili żadnych uwag i poprawek. Radny R. Nocoń nie poświęcił też uwagi sprawom mniejszości W związku z tym, iż radny  nie brał udziału w spotkaniach i nie złożył żadnego wniosku, dlatego większość radnych uznała uwagi i opinie radnego za spóźnione, i nie na miejscu. Zastępca Burmistrza zwrócił ponadto uwagę na fakt, iż radny nie ma większych uprawnień niż każdy mieszkaniec gminy. Głosowanie: 9 głosów „za”, 2 głosy  „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”;
 2. rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. W wyniku przeprowadzonych konsultacji żadna z organizacji nie wniosła uwag do projektu. Głosowanie: 12 „za”.
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Gogolinie przy Alei Św. Urbana (nr działki 656/20 z k.m.) W planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Gogolin, teren przewidziany jest pod działalność produkcyjną, usługową lub składową. Głosowanie: 12„za”;
 4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Tarnów Opolski Wschód, w związku z przyjęciem przez Radę Miejską w Gogolinie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin”. Uchwała ma pozwolić na eksploatację surowców na wskazanym w Studium obszarze. Głosowanie: 12 „za”;
 5. wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gogolin zadania własnego Gminy Tarnów Opolski w zakresie tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zawarcia w tym przedmiocie porozumienia międzygminnego. Gmina Tarnów Opolski będzie realizować zadanie własne w zakresie tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wspólnie z Gminą Gogolin, poprzez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. Gmina Tarnów Opolski będzie partycypować finansowo w zakresie utrzymania PSZOK w zakresie określonym w porozumieniu międzygminnym. Głosowanie: 13 „za”;
 6. zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gogolin przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. 1 września 2013r. weszły w życie nowe zasady naliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Według ustawy wydatki ponoszone na jednego ucznia należy pomniejszyć o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy, co w praktyce oznaczało realne zmniejszenie wysokości dotacji. W zaistniałej sytuacji niepubliczne przedszkole w Kamionku otrzymało dotację mniejszą o 96 złotych na każdego ucznia. Na wniosek burmistrza, zgodnie z kompetencją rady, na mocy podjętej uchwały, podstawę naliczania dotacji postanowiono zwiększyć z 75% do 80%. Zmiana będzie obowiązywać od 1.01.2015r. Głosowanie:13 „za”;
 7. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gogolin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Projekt uchwały został przygotowany m. in. w związku z wejściem w życie rozporządzeniem Komisji Unii Europejskiej dotyczącym stosowania odpowiednich artykułów „Traktatu o funkcjonowaniu UE” do pomocy de minimis. Projekt uchwały zostanie wysłany do zaopiniowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Głosowanie: 13 „za”;
 8. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości wzrosły względem ogłoszonych na rok 2014 o 0,4%, obwieszczeniem Ministra Finansów z dn. 7.08.2014r. (M.P. z 2014r. poz. 718).
 • Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Gogolin: 
 • od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,64 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 
 • od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
  oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
  gospodarczej - 21,87 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 
 • od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
  w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające 
  tych świadczeń - 3,68  zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 
 • od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 
 • od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem garaży niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej –  3,87  zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 
 • od pozostałych budynków lub ich części, zajętych na garaże niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 4,47  zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 
 • od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7; 
 • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –  0,86   od1m2 powierzchni; 
 • od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,57  od 1ha powierzchni; 
 • od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  0,24 zł od 1m2 powierzchni. 

Warto przy tym dodać, iż burmistrz oraz skarbnik, w związku z małym wzrostem górnych granic stawek kwotowych jedynie o  0,4%,  zaproponowali pozostawienie obowiązujących stawek. Na posiedzeniach połączonych komisji stałych Rady Miejskiej, w dniu 27.10.br., projekt uchwały został zaopiniowany przez radnych pozytywnie. Radny A. Mróz nie wniósł uwag do projektu. W trakcie rozpatrywania projektu na Sesji Rady Miejskiej, radny poinformował jednak , iż sprawę powtórnie przemyślał, i zaproponował, aby obniżyć podatki o 3%. Po wyjaśnieniu skarbnika i burmistrza, radni większością głosów odrzucili wniosek formalny radnego.  Głosowanie:11„za”, 2 „wstrzymujące się”;

 1. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.  Górne granice stawek kwotowych od środków transportowych wzrosły względem ogłoszonych na rok 2014 o 0,4%. Głosowanie:  13 głosów „za”;
 2. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.

            Zwiększono budżet po stronie dochodów w kwocie 573 830 zł:

523 630 zł – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

50 000 zł – dochody wynikające z zakończonej weryfikacji wniosku dotyczącego programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

200 zł - darowizna dla Domu Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku.

            Zwiększono budżet po stronie wydatków w kwocie 577 070 zł (wybór):

            300 000zł – podwyższenie kapitału finansowego spółki KPW w Gogolinie,

            150 000zł – zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zakrzów

            50 000zł – m. in. zakup gruntów, wykup działek pod drogi publiczne,

            Głosowanie: 13 głosów „za”.

Wolne wnioski i informacje.

 • Arnold Joszko jako koordynator prac związanych z tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020 podziękował radnym za przyjęcie dokumentu oraz wszystkim, którzy pracowali nad dokumentem. Podziękowania wyraził również burmistrz.
 • Przewodniczący F. Holeczek również podziękował za przyjęcie Strategii, poinformował także o ostatniej sesji w tej kadencji, która odbędzie się 12.11.2014r.

W sesji uczestniczyli również: dyrektorzy placówek oświatowych, komendant Straży Miejskiej, dyrektor Zespołu Rekreacyjno - Sportowego, prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Gogolinie, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie, dyrektor Domu Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku, sołtys Kamionka, przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gogolin – Strzebniów, naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego oraz  przedstawiciele lokalnej prasy.