Pomoc osobom pokrzywdzonym.

Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone w wyniku przestępstwa (por. art. 49 § 1 k.p.k.). Po pierwsze, abyś został uznany za pokrzywdzonego, zasadniczo musi zostać naruszone Twoje indywidualne, przysługujące tylko Tobie, chronione przez prawo dobro, takie jak: zdrowie, nietykalność cielesna, własność, cześć, dobre imię, wolność seksualna.

Osoby  pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin, mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych, otrzymujących na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.  Funkcjonowanie oraz tryb udzielania pomocy uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz.U. 2014 poz. 189).

Podstawowymi dostępnymi formami świadczeń pomocowych, udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin oraz po uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem, są: pomoc prawna i psychologiczna, a dodatkowo także wsparcie o charakterze majątkowym, tj.:

  1. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych;
  2. pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą. i zawodową;
  3. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
  4. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny;
  5. dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem;
  6. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu;
  7. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
  8. pokrywanie kosztów zakupu odzieży. bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Lista adresów podmiotów i organizacji pozarządowych, wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl. Informacjeę można również uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie tel. 77 466 69 51