LI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

29 września 2014r. odbyła się LI Sesja Rady Miejskiej. Jednym z najważniejszych punktów było przyjęcie informacji o realizacji budżetu gminy w I półroczu 2014r. Radni przyjęli informację jednogłośnie. Jednogłośnie podjęli również uchwałę na mocy której plac śródmiejski w Gogolinie będzie nosił nazwę – „Plac Benedyktyński”.

W sesji uczestniczyło12 radnych, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, radca prawny, dyrektorzy i kierownik jednostki organizacyjnej, naczelnik Wydziału ds. Informatyki oraz naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji, inspektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, komendant Straży Miejskiej, kierownik Hali Sportowej im. B. i Z. Blautów, sołtys Kamionka, przewodnicząca zarządu dzielnicy Strzebniów,  przedstawiciele lokalnej prasy.

Sesja przebiegała wg następującego porządku:

 1. Interpelacje i zapytania radnych

Radny Rafał Nocoń zgłosił pisemną interpelację w sprawie udzielenia informacji dotyczącej wdrożenia zaleceń Najwyższej Izby Kontroli. Kontroler NIK w 2011r. badał sprawy dotyczące udzielania przez Gminę Gogolin ulg, w odniesieniu do podatków stanowiących jej dochód, w latach 2008-2011. NIK ocenił „pozytywnie z zaleceniami” realizację zadań w zakresie objętym kontrolą. Radny zwrócił się też z prośbą o przedstawienie informacji w sprawie udzielenia w 2014r. lub odmowie udzielenia pomocy publicznej, regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimus osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

 1. Przyjęcie sprawozdania burmistrza  z działalności międzysesyjnej. Burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 16.06.-29.09.2014r.
 2. Przyjęcie informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2014r. Radni wysłuchali informacji dotyczącej realizacji budżetu gminy za I półrocze br. przedstawionej przez Skarbnika Gminy oraz Opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Zarówno RIO, jak i radni zebrani na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej wyrazili pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu gminy.

 

 

Wykonanie  budżetu  na dzień 30.06.2014r.

Lp.

Nazwa

Plan po zmianach na 30.06.2014r.

Wykonanie  na 30.06.2014r.

%     wykonania

1

Dochody

49 130 398,93

25 400 015,53

51,7

 

w tym:

 

 

 

 

dochody bieżące

44 666 398,93

25 345 866,53

56,7

 

dochody majątkowe

4 464 000,00

54 149,00

1,2

2

Przychody

7 628 951,00

7 780 154,43

102,0

 

w tym:

 

 

 

 

przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

7 628 951,00

2 170 501,25

28,5

 

przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

0,00

5 609 653,18

---

Ogółem (1+2)

56 759 349,93

33 180 169,96

58,5

3

Wydatki

54 659 349,93

25 629 778,29

46,9

 

w tym:

 

 

 

 

wydatki bieżące

44 521 390,93

21 015 942,18

47,2

 

wydatki majątkowe

10 137 959,00

4 613 836,11

45,5

4

Rozchody

2 100 000,00

1 700 000,00

81,0

Ogółem (3+4)

56 759 349,93

27 329 778,29

48,2

Głosowanie: 12 głosów „za”.

 1. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013r.  Informację w tej sprawie przedstawiła Skarbnik Gminy. Głosowanie: 12 głosów „za”.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2013r. Komisja, w składzie Józef Reinert, Bertold Hirsz, Waldemar Kupka, Hubert Sznajder i Waltrauda Wicher, odbyła 15 posiedzeń, dokonała m. in. kontroli  w Gminnym Ośrodku Kultury w Gogolinie, gdzie nie stwierdziła nieprawidłowości. Głosowanie: 12 głosów „za”.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 • wyrażenie zgody na wyposażenie w środek trwały Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie. Wyraża się zgodę na wyposażenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie w pojazd osobowy marki Opel Vivaro. Samochód jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Samochód umożliwi sprawniejsze udzielanie pomocy niepełnosprawnym mieszkańcom gminy. Głosowanie:12 głosów „za”.
 • wyposażenia w majątek Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Wyraża się zgodę na wyposażenie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w majątek, tj. środek trwały, w postaci samochodu marki FORD ESCORT. Samochód zostanie nieodpłatnie przekazany do Urzędu Miejskiego z Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie, gdzie użytkowanie dwóch samochodów nie jest uzasadnione ekonomicznie. Głosowanie: 12 głosów „za”.
 • zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku. Ze względu na zmianę stanu prawnego, jest wymagana aktualizacja uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 czerwca 2006r., w sprawie nadania statutu Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku. Głosowanie: 12 głosów „za”.
 • Podjęcie czterech uchwał: w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych: w Kamieniu Śl., przy Pl. Myśliwca 30, w Malni, przy ul. Podgórnej 3, boiska wielofunkcyjnego przy ul. Podgórnej 3 w Malni oraz  plenerowych urządzeń siłowych przy Placu Wiejskim w Górażdżach. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa zaistniała konieczność uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z ww. obiektów. Głosowanie: 12 głosów „za”.
 • nadania nazwy placowi w Gogolinie. Na mocy uchwały placowi śródmiejskiemu nadano nazwę „Plac Benedyktyński”, co stanowi odniesienie do etosu pracy i do historii miejsca. Plac położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła, na terenie byłych zakładów wapienniczych, pomiędzy Al. św. Urbana i ul. Strzelecką. Głosowanie: 12 głosów „za”.
 • przyjęciu środków z Funduszu Spójności. Gmina Gogolin przyjmuje środki z Funduszu Spójności, w wysokości 51 000zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin”, w ramach działania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”. Kwota całkowita zadania - 73 800zł. Głosowanie: 12 głosów „za”.
 • nabycia nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, położonych w Kamionku. Nieruchomości (ul. Gogolińska i ul. Szkolna) w formie darowizny zostaną przekazane przez Powiat Krapkowicki. Nieruchomości zostaną włączone do zasobu dróg gminnych. Głosowanie: 12 głosów „za”.
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gogolinie przy ulicy Powstańców. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego. Głosowanie: 12 głosów „za”.
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gogolinie – Karłubcu przy ulicy Bagiennej. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego. Głosowanie: 12 głosów „za”.
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na kolejne 5 lat. Działka w położona w Kamieniu Śl. jest własnością Gminy Gogolin, jest na niej umiejscowiona szafa techniczna firmy telekomunikacyjnej. Głosowanie: 12 głosów „za”.
 • dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
 • zabezpieczono środki na następujące wydatki (wybór):
 • 81 630 – dopłata do pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej i w DSS w Kamionku;
 • 40 000zł – remonty cząstkowe i bieżące dróg;
 • 20 000zł – budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Obrowcu (projekt);
 • 15 000zł –kwota przeznaczona na wypłaty jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka. W związku z dużą ilością urodzeń w gminie konieczne jest zwiększenie środków na ten cel;

Zwiększono także plan wydatków w oświacie o kwotę 769 662zł. Kwota powyższa stanowi zabezpieczenie wydatków wynikających:

 • ze zwiększenia ilości oddziałów w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym,
 • zwiększenia ilości oddziałów w Zespole Szkół w Gogolinie [szkołę ukończyła 1 klasa, naukę w kl. I rozpoczęły 2 klasy],
 • wydłużenia czasu pracy w oddziałach przedszkolnych przy PSP nr 3 w Gogolinie,
 • wprowadzenia rozszerzonego poziomu nauczania, co skutkuje zwiększoną liczbą godzin lekcyjnych,
 • zwiększenia ilość godzin lekcyjnych w klasach drugich LO (zgodnie z rozporządzeniem MEN),
 • wprowadzenia ustawowo zagwarantowanej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu (za symboliczną złotówkę).

Prowadzony na bieżąco monitoring potrzeb w placówkach oświatowych umożliwił określenie realnych potrzeb w tym zakresie do końca obecnego roku budżetowego.

 1. Wolne wnioski i informacje
 • Burmistrz podziękował radnym za przyjęcie zmian w budżecie.
 • Przekazał informacje dotyczące wizyty i spotkania ze starostą Petrem  Sagitariusem w partnerskim Jablunkovie.
 • Poinformował, iż w Liceum Ogólnokształcącym w Gogolinie wzrosła ilość uczniów (w roku szk. 2012/2013w LO uczyło się 59 uczniów, w roku szk. 2014/2015 uczy się 102 uczniów).
 • Poinformował, iż rozpoczyna się budowa nowego dachu remizy OSP w Górażdżach. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 77 000zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poinformował także o dalszych pracach na terenie poprzemysłowym, w rejonie pieców Dombrovsky’ego w centrum Gogolina.
 • Zaprosił zebranych na spotkanie podsumowujące realizację zadań w ramach Programu Odnowa Wsi.
 • W imieniu dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie zaprosił do udziału w październikowej akcji prozdrowotnej zorganizowanej dzięki nagrodzie finansowej pozyskanej w konkursie „Zdrowa Gmina”.

Ponadto: 

 • Burmistrz podziękował mieszkańcom, sołtysom i przewodniczącym dzielnic za udział i zaangażowanie przy organizacji Gminnych Dożynek „Żniwniok 2014”,
 • poinformował o nagrodzie przyznanej Gminie Gogolin w Europejskim Konkursie Odnowy i Rozwoju Wsi i o udziale delegacji gminy wraz z Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim w europejskim spotkaniu w Vals, w Szwajcarii,
 • poinformował o roboczym spotkaniu z pełnomocnikiem Stowarzyszenia Opolskie Pole Golfowe w sprawie realizacji inwestycji w Kamieniu Śl. Zapewnił, że doszło do porozumienia podmiotów zainteresowanych inwestycją, jest też szansa, że realizacja zadania rozpocznie się jeszcze w 2014r.,
 • przekazał informację o przyznaniu uczennicy Zespołu Szkół w Gogolinie, Magdalenie Wnuk stypendium Prezesa Rady Ministrów.