Zmiana studium

Została uchwalona zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zmiana  będzie w długiej perspektywie czasowej służyła rozwojowi gminy.  

W dniu 2.09.2014r. Rada Miejska w Gogolinie podjęła Uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin. Dzięki tej zmianie na obszarze Gminy przyjęto wnioski mieszkańców, a także dopuszczono nowe tereny do zainwestowania. W opracowaniu wskazano nowe tereny komunikacyjne w rejonie Karłubca, odciążające dotychczasową sieć dróg.

Ponadto wskazano w rejonie ulicy Powstańców obszar poeksploatacyjny, ciekawy krajobrazowo, objęty naturalną sukcesją. Wcześniej planowano dopuścić zalesienie tego obszaru, jednak dla danego terenu znaleziono alternatywne przeznaczenie, wykorzystujące w pełni walory krajobrazowe – ogród   botaniczny.

W odpowiedzi na wnioski mieszkańców wyznaczono dodatkowe obszary mieszkaniowe w Gogolinie w dzielnicy Karłubiec oraz przy ulicy Gogolińskiej w Kamionku – rozwiązanie to jest kontynuacją dotychczasowego zagospodarowania i wpisuje się w politykę przestrzenną gminy. Na terenach rolniczych o słabej klasie bonitacyjnej wskazano możliwość lokalizowania ogniw fotowoltaicznych do pozyskiwania energii słonecznej, a także tereny usług, które ze względu na funkcję i potrzeby terenowe powinny być lokalizowane poza centrum.

Dodatkowo w rejonie terenu górniczego „Tarnów Opolski”, znajdującego się na obszarze Kamienia Śląskiego, określono nowy obszar eksploatacji w kierunku wschodnim. Szczegółowy sposób wykorzystania terenu określony zostanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który – na podstawie Prawa geologicznego i górniczego – finansował będzie inwestor.

Przyjęcie uchwały zmieniającej studium będzie służyło rozwojowi Gogolina w zakresie mieszkaniowym, usługowym, komunikacyjnym i rekreacyjnym. Zwiększenie terenów mieszkaniowych umożliwi realizację kolejnych inwestycji, zaś wskazanie nowych terenów usługowych może przyczynić się do powstania nowych przedsiębiorstw, co z kolei oznacza utworzenie miejsc pracy. Mieszkańcy skorzystają również na urządzeniu terenów rekreacyjnych, chroniących miejsca ciekawe krajobrazowo i botanicznie.