Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

Pięćdziesiąta Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie, zwołana na wniosek Burmistrza Gogolina, odbyła się 2 września 2014r. Radni jednogłośnie podjęli wszystkie uchwały.

W Sesji uczestniczyło 15 radnych, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza Gogolina, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Dyrektor Zespołu Rekreacyjno – Sportowego w Gogolinie, Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie, sołtys Choruli, Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gogolin – Strzebniów i przedstawiciele lokalnej prasy.

sesja 1 (1).jpeg sesja 1 (2).jpeg sesja 1 (3).jpeg

Radni rozpatrzyli uchwały w sprawie:

 • Dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Gogolin do stanu faktycznego oraz  uchwałę w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Gogolin do stanu faktycznego. W związku z nadaniem nazwy jednej z ulic w Gogolinie (dot. ulicy Jerzego Klimasa) konieczne było uzupełnienie opisu granic okręgu wyborczego nr 2  i obwodu wyborczego nr 1 o nowo powstałą ulicę. Granice okręgów i obwodów pozostały niezmienione. Głosowanie:15 głosów „za”.
 • Uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin”. Zmiana Studium uwzględnia planowane przedsięwzięcia, Studium zostało również dostosowane do obowiązujących przepisów prawa. Do projektu zmiany studium nie zgłoszono żadnych uwag. Głosowanie: 15 głosów „za”.
 • Udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Udzielono dotacji Rzymsko – Katolickiej Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie, w wysokości 20 tysięcy złotych z. przeznaczeniem na remont zabytkowych organów w kościele pw. NSPJ. Głosowanie:15 głosów „za”.
 • Uchylenia Uchwały Nr XLVIII/440/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – prawa użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Gogolin. Uchylenie uchwały jest związane ze zmiana decyzji w sprawie gospodarowania nieruchomością. Głosowanie:15 głosów „za”.
 • Wyrażenia zgody na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Gogolinie przy Alei Św. Urbana. Głosowanie:15 głosów „za”.
 • Dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014r.:

zwiększono budżet po stronie dochodów:

 • 20 578zł – dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.;
 • 16 000zł – wpłaty rodziców za zakup obiadów w PSP nr 2 w Gogolinie;
 • 6 300zł – opłata za najem sali gimnastycznej w PSP nr 2;
 • 1500zł – darowizna na cele kulturalne.

Wydatki:

 • 73 000 zł – realizacja programu dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej w tym:  realizacja zadania „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin”;
 • 64 800 zł dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia na zakup aparatu do poradni kardiologicznej, aparatu do badań neurologicznych EMG i aparatu do poradni okulistycznej;
 • 24 000 zł - dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia na realizację programu profilaktycznego „Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w zakresie wad postawy i wsparcia fizycznego dla dzieci, młodzieży i opiekunów osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku 50+”;
 • 15 000 zł – dotacja do dofinansowania inwestycji służącej ochronie środowiska;

Głosowanie:15 głosów „za”.

Wolne wnioski i informacje

 • Burmistrz poinformował, iż w terminie złożono  do Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej informację z wykonania budżetu za I półrocze 2014r. oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w tym okresie.
 • Poinformował o zakończeniu budowy placu parkingowego przy ul. Nowej w Gogolinie i planowanej organizacji zieleni w tym rejonie oraz o zakończeniu modernizacji sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w dzielnicy Gogolin – Strzebniów.
 • Burmistrz przedstawił informację z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny. Poinformował, iż wniosek Gminy Gogolin o dofinansowanie Jarmarku św. Jacka w Kamieniu Śl. otrzymał najwyższą ocenę (wnioskowana kwota 16.806zł). Wniosek o dofinansowanie remontu dachu na remizie OSP w Górażdżach został również pozytywnie rozpatrzony (wnioskowana kwota -78.000zł).
 • Poinformował o działaniach na rzecz mieszkańców gminy wymagających pilnej pomocy materialnej. W związku z powyższą sprawą, we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy w Rodzinie „Okaż Serce Innym” została zorganizowana zbiórka, m. in. na zakup potrzebnych materiałów budowlanych.  
 • W dniu 12.08.2014r. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Gogolinie  wystąpiło do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach z wnioskiem dotyczącym zgody na prace związane z włączeniem dwóch ujęć wody w Górażdżach do sieci wodociągowej gminy. Zgoda powinna zostać wydana w terminie do 30 dni, a po kolejnych 2 tygodniach (uprawomocnienie) będzie można przystąpić do realizacji zadania. Burmistrz poinformował również, że wykonano odcinek (3,5km) kanalizacji tłocznej umożliwiający kierowanie ścieków (odprowadzanych dotychczas do oczyszczalni w Krapkowicach) do oczyszczalni w Choruli.
 • Zaprosił zebranych do udziału w Gminnych Dożynkach „Żniwniok 2014”.
 • Poinformował o zaproszeniu delegacji z Gminy Gogolin do udziału (11-13.09.2014r.) w „Europejskich Dożynkach” w Szwajcarii, czyli uroczystości podczas której zostaną ogłoszone wyniki konkursu „Najpiękniejsza Wieś Europy”.
 • Zaprosił na uroczystość związaną z zakończeniem projektu i oddaniem do użytku inwestycji pn. „Ekomuzeum” w Kamieniu Śl. oraz otwarciem ścieżki edukacyjnej. Uroczystość odbędzie się 14.09.2014r.
 • Radny Zbigniew Kawa zwrócił się z prośbą o działania mające na celu przywrócenie połączeń autobusowych Kamienia Śl. i Kamionka z Krapkowicami.
 • Dyrektor GOZ wyjaśnił zagadnienia związane z kompleksowym udzielaniem świadczeń medycznych w gminie i związaną z tym koniecznością zakupu odpowiedniego sprzętu (dot. poradni medycyny pracy i poradni kardiologicznej, gabinetu zdrowia psychicznego i poradni neurologicznej). Zapewnił, iż posiadanie odpowiedniego wyposażenia ułatwia negocjowanie z NFZ kontraktu na usługi medyczne w tym zakresie. Poinformował o kontynuacji (pod nadzorem pracownika GOZ) działań prowadzonych dotychczas przez Caritas Diecezji Opolskiej.
 • Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o piśmie z Gminy Lubsza dotyczącym zahamowania wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego.