XLIX Sesji Rady Miejskiej

W XLIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 4 sierpnia 2014r. uczestniczyło 14 radnych, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza, Skarbnik i Sekretarz Gminy Dyrektor KPW, Kierownik OPS, Radca Prawny, przedstawiciele lokalnej prasy, mieszkaniec sołectwa Górażdże.  

Radni rozpatrzyli projekty następujących uchwał:

 • Uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską. Zgodnie z podpisanym Porozumieniem międzygminnym, Miasto Opole zostało zobowiązane do wyboru wykonawcy witryny i jej utrzymania. Gminy tworzące Aglomerację partycypowały w wynikających z tego kosztach. W związku z utworzeniem Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska konieczne jest przeniesienie obowiązku utrzymania witryny na rzecz Stowarzyszenia, a tym samym podjęcie stosownych uchwał przez rady gmin będących sygnatariuszami ww. Porozumienia. Uchwała nie rodzi skutków finansowych dla budżetu. Głosowanie: 14 głosów „za”.
 • Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin” ze środków Funduszu Spójności. W wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku Gminy Gogolin  zadanie zostanie dofinansowanie w wysokości 51 000 zł., ze środków Funduszu Spójności. Głosowanie: 14 głosów „za”.
 • Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Gogolinie. Drodze gminnej nadano nazwę Jerzego Klimasa, zasłużonego nauczyciela, dydaktyka, ekonomisty, dyrektora Banku Spółdzielczego w Gogolinie i animatora kultury. Głosowanie: 14 głosów „za”.
 • Uchwały w sprawie nabycia udziałów w prawie wieczystego użytkowania na gruncie Skarbu Państwa. Wyrażono zgodę na nabycie udziałów w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej na rzecz Gminy Gogolin, położonej w Gogolinie przy ul. Szpitalnej. Nabycie praw jest wskazane m. in. ze względu na infrastrukturę i planowaną w tym miejscu organizację miejsca rekreacyjno – edukacyjnego. Głosowanie:14 głosów „za”.
 • Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Gogolinie, obręb Wygoda. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego. Głosowanie: 14 głosów „za”.
 • Uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Uchwała szczegółowo określa warunki udzielania dotacji celowej mającej na celu wspieranie działań właścicieli zabytków w celu zapewnieniu ich ochrony i konserwacji. Dotyczy obiektów mających istotne znaczenie m. in. ze względu na swoją wartość artystyczną i historyczną. Uchwała została dostosowana do obowiązującego orzecznictwa. Głosowanie: 14 głosów „za’.
 • Uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.

​Dochody:

- 20 000zł darowizna Fundacji Górażdże Aktywni w Regionie na realizację projektu „Co nas cementuje -25 lat samorządności”;

- 22 200 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej;

- 3 424zl – odszkodowanie za szkodę w DSS w Kamionku;

Wydatki :

- 20 000zł – koszenie poboczy dróg gminnych;

- 15 000zł – realizacja projektu w ramach PROW 2007-1013 – „Organizacja Jarmarku św. Jacka”;

- 7 200zł – dotacja na prowadzenie działalności z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i  sportu oraz organizacja wydarzeń sportowych;

- 272 500zł – łączna pula nagród w konkursie „Na najbardziej aktywne sołectwo/dzielnicę, grupę liderów i kreatywnego sołtysa/ przewodniczącego zarządu dzielnicy”.

Głosowanie: 14 głosów „za”.

Radni przyjęli również:

 • Informację o działalności Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Sp. z o. o. Informację  dotyczącą okresu: kwiecień - sierpień 2014r. Informację przedstawił Prezes KPW Grzegorz Michałowski.
 • Spółka złożyła ofertę w Gminie Tarnów Opolski i wygrała przetarg na kwotę 1 254 906zł na odbieranie i zagospodarowanie odpadów  komunalnych.
 • Od 1.08. br. Gminie Tarnów Op. udostępniono możliwość korzystania z PSZOK w Gogolinie.
 • Na wyposażenie składowiska odpadów „bio” w Gogolinie, kwalifikowanym jako instalacja regionalna, zakupiono rębak do rozdrabniania odpadów przygotowywanych do kompostowania.
 • Wdrożono system kodów kreskowych na workach na śmieci pozwalający na prowadzenie sprawnej gospodarki odpadami oraz identyfikację właścicieli posesji z których są śmieci odbierane (zakup terminali, uruchomienie systemu itp. ok. 5000zł).
 • Dokonano modernizacji serwerowni niezbędnej do sprawnej obsługi klientów i  uruchomienia Biura Obsługi Klientów w Gogolinie. Modernizacja serwerowni (wartość zadania 87 550zł) umożliwia nie tylko szybkie i efektywne przetwarzanie danych i sprawną obsługę klienta, ale również umożliwia elektroniczną obsługę ujęć wodnych, efektywną gospodarkę wodą, odpadami itp.). Nowoczesna serwerownia zapewnia sprawne działanie systemu na okres – co najmniej – 10 lat.
 • Urządzono Biuro Obsługi Klienta w Gogolinie. Remont i wyposażenie BOK zamyka się w kwocie - poniżej 10 000zł.
 • W czerwcu rozpoczęto inwestycję: budowa kanalizacji tłocznej od przepompowni Schongau do punktu zlewczego w Gogolinie (odcinek 3200mb). W dniu 23.07. wykonano już test rurociągu, który wypadł pomyślnie.
 • Zakupiono i zainstalowano nowy system dezynfekcji wody w Górażdżach. Dyrektor KPW wyjaśnił przy tym okoliczności stwierdzenia w Górażdżach skażenia mikrobiologicznego oraz działania w celu zapewnienia mieszkańcom wody zdatnej do picia. Dyrektor wskazał, że prawdopodobnie Spółka się odwoła od decyzji Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krapkowicach.
 • W lipcu podpisano umowę 15 letniej dzierżawy dwóch studni (nr 2 i nr 8) położonych na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A. Górażdże. Studnie zostaną w najbliższym czasie (wrzesień 2014) podłączone do systemu wodociągowego miejscowości Górażdże. Studnie o wysokiej wydajności będą również zasilać cały system wodociągowy w gminie, pod warunkiem, że zostanie wykonane połączenie z miejscowością Chorula. Wykonanie połączenia jest planowane jeszcze w bieżącym roku. 
 • Sukcesywna następuje modernizacja sieci i budowa kolejnych odcinków wodociągu gminnego.
 • Inwestycje w przygotowaniu: sporządzenie projektu Centralnej Sterowni Spółki, budowa pompowni strefowej w Gogolinie, co umożliwiłoby podniesienie ciśnienia wody w instalacjach na wyższych piętrach budynków przy ul. Spacerowej w Gogolinie, w Malni (ul. Leśna) i Choruli (ul. Nowa). Rozważa się możliwość wyłączenia z eksploatacji studni w Gogolinie, na tzw. Dalni.
 • Prezes odniósł się także do sprawy związanej z decyzją byłego prezesa KPW o zakupie uzywanego samochodu specjalnego do oczyszczania dróg (zamiatarki) i zakupionej w lipcu br. używanej śmieciarki. Śmieciarka (rok produkcji 2006r.) została zakupiona za 118 327zł, zamiatarkę (rok produkcji 2000r.) zakupiono za 187 177zł. KPW poniosła przy tym dodatkowe opłaty (przegląd, rejestracja itp.) w wyniku tego rzeczywisty koszt nabycia śmieciarki wynosi 119 717,81zł a zamiatarki – 193 791,58zł. Ponadto, okazało się, iż stan techniczny zamiatarki jest bardzo zły i wymaga kapitalnego remontu. Do tej pory na jej remont wydano dodatkowo 18 500zł, a koszt remontu poszycia szacuje się na 50 000zł. 
 • Informację Burmistrza Gogolina o współpracy z partnerami samorządowymi w latach  2013- 2014.

Burmistrz skupił się na informacji dotyczącej współpracy w ramach projektów dofinansowanych z funduszu Euroregionu Pradziad, gdzie  wymiana transgraniczna jest warunkiem koniecznym. Poinformował, iż w trzech projektach realizowanych przez Gminę Gogolin i GOK w Gogolinie w tym okresie (2013 -2014),  uczestniczyło 209 osób (do 30.06.2014r.). Łącznie, w latach 2012 – 2014, z Euroregionu Pradziad pozyskano ponad 101 000 EUR, przy wkładzie własnym w wysokości 5318 EUR. Burmistrz złożył jednocześnie deklarację, iż przygotuje i poda do wiadomości raport z działań podejmowanych z partnerami samorządowymi i innymi podmiotami w okresie bieżącej kadencji.

- Burmistrz omówił też sprawy związane z finansowaniem jego wyjazdów służbowych, przedstawił przy tym szczegółowy wykaz  środków wypłaconych jako diety: 2011r. – 1153,10zł, 2012r. – 1261,71zł, 2013r. – 1514,95zł, 2014r. (do 30.06.) - 225,12zł. Łącznie – 4154,88zł. Burmistrz  podkreślił, że w prezentowanym okresie z budżetu gminy nie wydatkowano żadnych środków na  pokrycie kosztów związanych z jego zakwaterowaniem i wyżywieniem podczas wyjazdów służbowych. Burmistrz nie korzystał też z takich środków transportu jak: samolot, taksówka lub samochód z wypożyczalni samochodów.

- Burmistrz przedstawił informację na temat podróży studyjnej do Gminy Dzierżoniów, w której (na zaproszenie samorządu Dzierżoniowa) uczestniczyli m. in. członkowie ATW i sołtysi i lokalni liderzy.

- Burmistrz poinformował o spotkaniu w Jablunkovie, gdzie omówiono sprawy związane z realizacją projektu dotyczącego promocji przedsiębiorczości (projekt „Razem znaczy lepiej – wizytówka gospodarcza Gogolin – Jablunkov”).

Wolne wnioski i informacje

 • Burmistrz poinformował, iż podczas spotkania z Piotrem Biskupem - Dyrektorem Zakładów Wapienniczych Lhoist, przedstawił propozycję, aby kierownictwo zakładu w momencie wykazania przez spółkę terenów do sprzedaży pod nowe inwestycje, rozważyło możliwość wyznaczenia stref ochrony wody wokół istniejących tam dwóch studni, i sprzedaży tych nieruchomości Gminie Gogolin.
 • Burmistrz poinformował o treści  protokołu pokontrolnego NIK, dotyczącego kontroli w Urzędzie Miejskim w Gogolinie (dot. realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia).  Ocena działań jest pozytywna.
 • Burmistrz podziękował Prezesowi KPW G. Michałowskiemu oraz wszystkim, którzy pomogli w pracach zabezpieczających wodę pitną dla mieszkańców Górażdży.
 • Burmistrz omówił sprawę związaną ze stanem technicznym obiektu w Obrowcu, który zamieszkują trzy osoby. Poinformował o działaniach podjętych w tej sprawie oraz o informacji jaką podał do prasy. Informację uzupełnili: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie i Zastępca Burmistrza Gogolina. Kierownik przedstawiła możliwości jakimi dysponuje OPS w celu pomocy ludziom w trudnej sytuacji. Zastępca poinformował, iż w celu rozwiązania tej sprawy przeprowadzono rozeznanie mające na celu pozyskanie nowego lokalu na terenie miejscowości Obrowiec.
 • Przewodniczący Rady Miejskiej pogratulował Burmistrzowi dużej ilości projektów i korzyści wynikających z ich realizacji. Podziękował również Prezesowi KPW za przychylenie się do wniosku i umożliwienie rolnikom wjazdu na pola (dotyczy trudności komunikacyjnych związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Gogolin – Strzebniów).