Regulamin dostępu do Internetu bezprzewodowego

Zmiana stanowiska Prezesa UKE w sprawie art. 7 megaustawy

Prezes UKE przedstawia zmodyfikowane stanowisko z dnia 15 lutego 2011 r., w zakresie świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego bezpłatnej lub za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet, które uwzględnia również stanowisko z dnia 21 lipca 2011 r. dotyczące świadczenia przez JST usługi dostępu do Internetu za darmo lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa, za pomocą hotspotów, w miejscach publicznych, które zastąpiło to stanowisko Prezesa UKE z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Biorąc pod uwagę różne możliwości świadczenia przez JST usługi bezpłatnego lub za cenę niższą niż cena rynkowa dostępu do Internetu, Prezes UKE stoi na stanowisku, iż bez względu na obrany model świadczenia bezpośrednio lub za pośrednictwem wybranego w drodze przetargu podmiotu, JST każdorazowo musi wpisać się do Rejestru JST prowadzonego przez Prezesa UKE, oraz wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody i określenie warunków na świadczenie tego typu usług, zgodnie z art. 7 ww. ustawy. Wniosek może być poprzedzony zapytaniem, czy wykonywanie planowanej przez jst działalności w telekomunikacji podlega procedurze, o której mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku świadczenia przez JST usługi dostępu do Internetu za pomocą hotspotów w miejscach publicznych.

Więcej informacji na stronie http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead01&news_cat_id=424&news_id=5554&layout=8&page=text

Jednocześnie informujemy, iż Urząd Miejski w Gogolinie podjął starania  umożliwiające dalsze korzystanie z sieci HOT SPOT przez mieszkańców Gminy Gogolin, zgodnie z nowymi wytycznymi Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

Regulamin dostępu do Internetu bezprzewodowego

1. Właścicielem  bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu jest Gmina Gogolin.

2. Dostęp do Internetu jest realizowany z wykorzystaniem infrastruktury Gminnej Sieci Szerokopasmowej Hotspot.

3. Sieć zarządzana jest przez Informatyka Urzędu Miejskiego w Gogolinie -
tel. 077 40 76 808 (w godzinach pracy Urzędu) 
email:

4. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.

5. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.

6. Do podłączenia urządzenia przenośnego do sieci bezprzewodowej wymagane jest posiadanie urządzeń radiowych Wi-Fi, zgodnych ze wszystkimi rodzajami standardów,
to jest 802.11a/b/g.

7. Urząd Miejski w Gogolinie nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą Hotspot.

6. Ruch w sieci internetowej jest na bieżąco monitorowany i archiwizowany.

7. Użytkownik „Hotspot Gogolin” zobowiązuje się do:
- nie wykorzystywania Hotspotów do działań niezgodnych z prawem
- nie przesyłania i nie udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej nie należącym do użytkownika,
- nie przesyłania i nie udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste
- nie wykorzystywania dostępu w celu masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym,
- nie rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu

8. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odłączony od dostępu do Internetu za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu sieci itp. W szczególności zabronione jest:
a) usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony
b) próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym
(tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.)
c) udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i pornograficznych
d) korzystanie z aplikacji P2P
e) dalsze udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeater ów, routerów itp.
f) uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów Hotspot
g) wszelkie inne działanie użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci.
Decyzję o odłączeniu użytkownika podejmuje dyżurny administrator sieci Hotspot Gogolin, po analizie jego działania w sieci.

9. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego komputera przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego.

10. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

11. Nieznajomość Regulaminu przez użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności.