Zatwierdzono sprawozdanie finansowe

Podczas ostatniej (XLVIII) Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie radni podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2013r.

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2013r., sprawozdaniem finansowym Gminy Gogolin za rok 2013r., uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013r., informacją o stanie mienia komunalnego gminy w 2013r. i  opiniami Komisji Stałych Rady Miejskiej.

 

 

Dochody i przychody na 2013r. zaplanowano na kwotę 55 075 827,38 zł. Budżet uległ w trakcie roku wzrostowi, w stosunku do wielkości zaplanowanej o 602 702,38 zł. Dochody i przychody w 2013r. zostały wykonane w kwocie 58 051 721,46 zł.

Tak jak do tej pory, głównym źródłem dochodów gminy były dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i  od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 30 457 817,53 zł.

Ważnym źródłem dochodów były subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 048 670 zł. Do budżetu pozyskano środki z innych źródeł w kwocie 1 227 917,55 zł.

Wydatki i rozchody zaplanowano na 2013r. w kwocie 55 075 827,38 zł, a wykonano w kwocie 52 442 068,28 zł. W 2013r. na wydatki inwestycyjne przeznaczono 9 066 037,63 zł, a na remonty 1 732 616 zł.