XLVIII Sesja Rady Miejskiej

Na XLVIII Sesji Rady Miejskiej (16.06.2014r.) radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu i udzielili Burmistrzowi Gogolina  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013r.

W XLVIII Sesji Rady Miejskiej (16.06.2014) uczestniczyło 14 radnych, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz Gminy, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia, dyrektor Zespołu Rekreacyjno – Sportowego, dyrektor Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego, naczelnik Wydziału Spraw Administracyjnych, dyrektor Zespołu Rekreacyjno – Sportowego w Gogolinie, radca prawny, sołtys Choruli, Kamionka, Przewodnicząca Rady Dzielnicy Gogolin – Strzebniów i przedstawiciele lokalnej prasy.

XLVIII Sesja Rady Miejskiej przebiegała według następującego porządku:

 1. Sprawozdanie Burmistrza Gogolina z działalności w okresie międzysesyjnym. Burmistrz poinformował o najważniejszych wydarzeniach jakie miały miejsce w okresie od 10.04. do 16.06.2014r., poinformował także o kontroli zadania „Rewitalizacja  stawu w Obrowcu” zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W protokole pokontrolnym nie ma żadnych uwag odnoszących się do realizacji ww. zadania. W Urzędzie Miejskim miała również miejsce  kontrola PIP,  kontrolerzy nie sformułowali żadnych uwag protokole pokontrolnym. Burmistrz poinformował również, że do Urzędu Miejskiego w Gogolinie wpłynęło już ponad 100 wniosków w celu uzyskania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.
 2. Informacja dotycząca programu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich.
 • Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Iwona Cimek, przedstawiła plan organizacji czasu wolnego dla dzieci w okresie wakacyjnym. W Gminnym Centrum Kultury codziennie będą odbywały się zajęcia w godzinach 14.00-17.00. W poniedziałki zajęcia manualne i teatralne,  we wtorki dominować będzie „sport, moda i uroda”, w środy w ramach Klubu Malucha odbywać się będą zajęcia dla dzieci od 3 do 6 lat, w czwartki zajęcia pt. „Recykling to świetna zabawa”, a w piątki dzieci będą mogły poznać tzw. techniki DIY, czyli „Zrób to sam”. Bogaty program przygotowały też gminne świetlice.
 • Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie poinformowała o organizacji przez Kuratorium Oświaty w Opolu bezpłatnego wypoczynku dla dzieci z rodzin o niskich dochodach. W bieżącym roku, z terenu gminy Gogolin w tej formie wypoczynku będzie uczestniczyć 3 dzieci. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych grupa dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniem będzie uczestniczyć w koloniach połączonych z programem terapeutycznym. Ponadto OPS organizuje dla dzieci i młodzieży letnie zajęcia w świetlicach środowiskowych.
 • Program zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży przygotował także Wydział Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie  oraz Gminna Biblioteka Publiczna, gdzie będzie realizowany harmonogram zajęć wakacyjnych skierowany do uczniów szkół podstawowych,  pt. „Lato z książką”. Informacja została przyjęta jednogłośnie.
 1. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Gogolin.

Sprawozdanie dotyczące bezrobocia w Gminie Gogolin zostało przygotowane  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie. Liczba bezrobotnych w gminie, według stanu na dzień 31.12.2013r. wynosiła 515 osób, w tym 297 kobiet. W porównaniu do roku ubiegłego, liczba ta wzrosła o 3 osoby. Bezrobociem dotknięte są w największym stopniu osoby w przedziale wiekowym 45-54 lat (126 osób). W 2013r. Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Krapkowicach podejmował działania mające na celu aktywizację bezrobotnych (prace porządkowe - roboty publiczne, prace społecznie użytkowe,  realizacja projektu „Aktywni od zaraz” - w ramach Klubu Aktywnego Bezrobotnego).

Przedstawiono także „Informację o przeciwdziałaniu bezrobociu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w 2013r.” Urząd Miejski umożliwia odbywanie stażu osobom zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy, w 2013r. zatrudniono również pracownika biurowego w ramach programu 50+ oraz trzech robotników gospodarczych (koszty zatrudnienia w 80% sfinansowano z środków Powiatowego Urzędu Pracy).

Informacja została przyjęta jednogłośnie.

 1. Informacja o działalności Zespołu Rekreacyjno - Sportowego w Gogolinie w 2013r.

Dyrektor Zespołu Rekreacyjno – Sportowego, Jerzy Kłeczek przedstawił sprawozdanie z działalności Zespołu wraz z prezentacją. W ubiegłym roku w ZR-S zorganizowano trzy cykliczne imprezy sportowe: X Jubileuszowe Grand Prix w pływaniu; biegi rekreacyjne i marsz Nordic Walking w ramach projektu „Zielone Serce Gminy Gogolin” oraz II Olimpiadę Sportową Przedszkolaków. Ponadto w Hali Sportowej im. B. i Z. Blautów odbywały się liczne imprezy sportowe i kulturalne organizowane przez gminne jednostki, m.in. IV Edycja Ligi Futsalu, Drużynowy Turniej Miłośników Badmintona, Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Strażackich o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP, II Otwarte Mistrzostwa Gogolina w piłce stołowej, I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Gogolina – MAESTRO 2013, I Mistrzostwa Województwa Opolskiego Amatorów w Badmintonie, XVI Halowy Turniej Szóstek Piłkarskich o Puchar Prezesa Górażdże Cement S.A., VII Edycja Ligi Futsalu Tygodnika Krapkowickiego. W 2013r. w obiektach ZR-S przeprowadzono liczne inwestycje i remonty. Odbył się m.in. remont ławek w amfiteatrze, naprawa ogrodzenia i zakup siatek bramkowych na stadionie w Gogolinie, remonty szatni, elewacji i łazienek na gminnych boiskach. Dyrektor poinformował, iż w 2013r. Halę Sportową im. B. i Z. Blautów w Gogolinie odwiedziło ponad 40 000 osób, a boisko Orlik w Gogolinie odwiedziło ponad 25 000 osób, podziękował również radnym za całoroczną efektywną współpracę.

Informacja została przyjęta jednogłośnie.

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • Uchwała dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2013r. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2013r., sprawozdaniem finansowym Gminy Gogolin za rok 2013r., uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013r., informacją o stanie mienia komunalnego gminy w 2013r. i  opiniami Komisji Stałych Rady Miejskiej. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 • Uchwała dotycząca udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2013r. Radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej Opolu w sprawie wniosku o absolutorium dla Burmistrza Gogolina i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Zarówno opinia RIO, jak też opinia Komisji Rewizyjnej była pozytywna.  Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej złożył gratulacje Burmistrzowi Gogolina oraz Skarbnikowi Gminy, zauważył przy tym, iż w grudniu 2012r. trzej radni głosowali przeciw uchwale w sprawie budżetu Gminy Gogolin na 2013r. Burmistrz podziękował natomiast wszystkim, którzy współdziałali przy wykonaniu ubiegłorocznego budżetu, wyraził również nadzieję na konstruktywną współpracę przy tworzeniu budżetu na 2015r.

sesja_net.jpeg

 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015.  Do uchwały z dnia 11 marca 2011r. dołączono załącznik „Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Gogolin na 2014 rok”, który określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód wynikających z używania alkoholu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie.  W związku z wejściem w życie uchwały o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, do uchwały z dnia 28 czerwca 1996 r., w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej, dołączono załącznik „Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie”. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 • Uchwała w sprawie przyjęcia zmiany Statusu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu. W związku z przystąpieniem Gminy Pakosławice do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu (do którego należy również Gmina Gogolin), konieczne były zmiany w Statucie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 • Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z dnia 25 kwietnia 2013r. Tekst jednolity obejmuje treść wszystkich wprowadzonych zmian. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 • Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty. W związku z tym, iż z końcem marca 2014r. wygasła uchwała o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań, która regulowała pojęcie gospodarstwa domowego, wykorzystywanego przy ustalaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należało uchylić paragraf dotyczący tejże uchwały. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 • Uchwała w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – prawa użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Gogolin. Uchwała dotyczy  bezprzetargowego ustanowienia prawa użytkowania  działki w Gogolinie na okres 30 lat. Użytkownik planuje na działce realizację inwestycji. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 3 umów dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą. Dotyczy to trzech działek: w obrębie Gogolina 2, w obrębie Górażdży i w obrębie Gogolina 1. Działki stanowią własność Gminy Gogolin. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 • Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowe. Uchwała dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w Malni, sprzedaż umożliwi poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 • Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4 682 000zł  na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Gogolin. Spłata będzie następować z dochodów własnych budżetu gminy, w okresie dziesięciu lat, począwszy od dnia 1.01.2022r. Decyzję o zaciągnięciu kredytu oparto na dogłębnej analizie budżetu i dobrych rokowaniach gospodarczych gminy. Głosowanie: 10 „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
 • Uchwała w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014.

Budżet został zwiększony po stronie dochodów (wybrane pozycje):

 • 4 404zł – darowizna dla Zespołu Szkół w Gogolinie na organizację obozu naukowego przekazana przez Stowarzyszenie Oświatowo – Artystyczne „Edukacja ku przyszłości”;
 • 1 900zł – darowizna dla Ośrodka Pomocy Społecznej na organizację imprez integracyjnych dla dzieci.

W budżecie zabezpieczono środki na następujące zadania (wybrane pozycje):

 • 150 000zł – budowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Gogolinie;
 • 149 000zł – wykonanie nawierzchni w miejscu włączenia się dróg przyległych w ul. Nową w Gogolinie oraz realizacja niewielkich zadań związanych z przebudową chodnika;
 • 130 000zł - modernizacja dachu OSP w Górażdżach;
 • 116 000zł – przebudowa przepustu drogowego w drodze położonej w Choruli w celu ochrony przed wodą cofającą się z rzeki Odry;
 • 63 680zł - realizację zadania w ramach projektu „Razem znaczy lepiej – wizytówka gospodarcza Gogolin – Jablunkov”;
 • 40 000zł – realizacja projektu „Ekologicznymi śladami praojców”;
 • 25 000zł – zakup i montaż urządzeń dla dzieci do lat 3 na placu zabaw przy żłobku w Gogolinie i w parku przy ul. Ligonia w Gogolinie;
 • 20 000zł – dotacja na remont zabytkowych organów w kościele NSPJ w Gogolinie;
 • 17 000zł – wykonanie utwardzenia placu zabaw w Odrowążu;
 • 12 000 zł – przebudowa wejścia do parku przy ul. Ligonia w Gogolinie;
 • 12 000zł – przebudowa wjazdu na wielofunkcyjne boisko w Malni;
 • 10 000zł – dotacja dla GOZ na realizację programów profilaktycznych – szczepienie przeciw wirusowi HPV;
 • 8000zł – przebudowa muru oporowego wraz z nasadzeniami zieleni przy Zespole Szkół w Gogolinie;
 • 8 000zł – budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Odrowążu

           Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 • Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Do wykazu przedsięwzięć dodano dwa przedsięwzięcia: „Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin” oraz „Odbiór i zagospodarowanie odpadów”. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 • Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Gogolin w ramach pomocy de minimis. Na mocy uchwały przedsiębiorca, po spełnieniu określonych warunków, może starać się o 3 – letnie zwolnienie z podatku od nieruchomości (dotyczy budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą, a będących nową inwestycją). Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 • Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości. Uchwała dotyczy sprzedaży w przetargu nieograniczonym czterech działek położonych w Choruli. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

VI.  Wolne wnioski i informacje

 • Burmistrz poinformował o bardzo dobrych wynikach uzyskanych przez uczniów gminnych szkół podstawowych w ramach sprawdzianu po kl. VI.
 • Radny R. Nocoń poinformował o rozpoczęciu realizacji dużego projektu stanowiącego ofertę dla młodzieży do 25 lat.
 • Odpowiadając na pytanie radnego, burmistrz poinformował o planowanej rozbudowie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie w celu poprawy dostępności do specjalistycznych usług oferowanych przez placówkę.
 • Pod adresem burmistrza i radnych skierowano podziękowania za wyposażenie placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Gogolinie.