Zmiany w przepisach dotyczących pomocy społecznej obowiązujące od 1 lipca 2011 r.

 

Informujemy, że począwszy od dnia 01.07.2011 r. osoby ubiegające się o ustalenie prawa do świadczeń z pomocy społecznej będą mogły przedłożyć (na potwierdzenie niektórych okoliczności) oświadczenia- w miejsce wymaganych do tej pory zaświadczeń (zmiana wprowadzona do ustawy o pomocy społecznej ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106 poz. 662)). Oświadczeniem będzie można poświadczyć n/w okoliczność:
 • wysokość wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia: oświadczenie winno zawierać informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
 • wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych)- oświadczenie winno zawierać informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
 • powierzchnia gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 • kontynuowania nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej,
 • pozostawanie w ewidencji osób bezrobotnych lub poszukujących pracy,
 • zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
 • zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych: oświadczenie winno zawierać informację o wysokości przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne, należnego podatku, odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: oświadczenie winno zawierać informację o formie opodatkowania,
 • okres zatrudnienia, w tym okresy, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych,
 • uzyskanie dochodu- dotyczy przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby
    samotnie gospodarującej,
2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie,
 • uzyskanie jednorazowo dochodu należnego za dany okres.
 
Oświadczenia powyższe składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Przypominamy, że zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) ten, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 § 6 w/w ustawy).