Nagroda Honorowa Ziemi Gogolińskiej - Statuetka Karolinki

Nagrodę otrzymała Dorota Matauszek, Ewa Wawrzynek, ks. dziekan Krzysztof Korgel, Rudolf Kubiczek, Teodor Pandel, Andrzej Mrowiec, Janusz Bajorek oraz Polski Związek Wędkarski - Koło Gogolin.  Wręczenie nagród odbyło się w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie, 24 maja 2014r. podczas uroczystości z okazji 10. rocznicy wstąpienia do Unii Europejskiej i 25. rocznicy samorządności. Nagrody wręczyli: Przewodniczący Kapituły Eryk Boronczyk, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Franciszek Holeczek. W imieniu nagrodzonych za „Karolinki” podziękowała Dorota Matauszek.

 

 

Nagroda Honorowa Ziemi Gogolińskiej dla Doroty Matauszek  za owocną działalność samorządową, a szczególnie za działalność na rzecz sołectwa Kamień Śląski, twórczość literacką promującą śląską gwarę oraz piękno Ziemi Gogolińskiej, pielęgnowanie śląskiej kultury i efektywną działalność promocyjno – edukacyjną.

Nagroda Honorowa Ziemi Gogolińskiej dla Ewy Wawrzynek za utworzenie Zespołu „Aksamitki”, opiekę nad utalentowanymi artystycznie dziećmi i młodzieżą z sołectwa Malnia, Chorula i Odrowąż, działania na rzecz rozwoju sportowych talentów, zaangażowanie w życie społeczne sołectwa oraz wzbogacanie i integrowanie społeczności szkolnej.

Nagroda Honorowa Ziemi Gogolińskiej dla Janusza Bajorka za działalność rozwijającą sportowe talenty dzieci i młodzieży z Gminy Gogolin, efektywną działalność wychowawczą i promowanie wysokich standardów etycznych w sporcie oraz promocję Gminy Gogolin w środowiskach sportowych w Polsce i za granicą.

Nagroda Honorowa Ziemi Gogolińskiej dla Ks. Dziekana Krzysztofa Korgela za bezinteresowną działalność na rzecz mieszkańców sołectwa Obrowiec, a szczególnie za działania integrujące mieszkańców, współpracę na płaszczyźnie samorządowej, wspieranie inicjatyw samorządowych oraz duszpasterską służbę seniorom i ludziom chorym.

Nagroda Honorowa Ziemi Gogolińskiej dla Rudolfa Kubiczka za wieloletnią działalność w ramach TSKN - DFK Malnia, realizację przedsięwzięć integrujących mieszkańców Malni, a szczególnie przedsięwzięć poszerzających ofertę edukacyjno – rekreacyjną dla dzieci, pielęgnowanie śląskich tradycji i zwyczajów ludowych w sołectwie Malnia.

Nagroda Honorowa Ziemi Gogolińskiej dla Andrzeja Mrowca za szeroką działalność w zakresie profilaktyki zdrowia skierowaną do mieszkańców Gminy Gogolin, działania na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych, promocję Gminy Gogolin, szczególnie poprzez działania w ramach konkursu „Zdrowa Gmina”.

Nagroda Honorowa Ziemi Gogolińskiej dla Teodora Pandla za  wspieranie działalności kulturalnej w gminie Gogolin, szczególnie działań realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie, aktywną działalność w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Gogolińskiej i Stowarzyszeniu Nasz Karłubiec, wspieranie inicjatyw  na rzecz młodzieży szkolnej.

Nagroda Honorowa Ziemi Gogolińskiej dla  Polskiego Związku Wędkarskiego – Koło Gogolin za wieloletnią i efektywną działalność na rzecz lokalnego środowiska wędkarskiego, szczególnie działalność edukacyjną prowadzoną wśród dzieci i młodzieży, popularyzację wędkarstwa jako atrakcyjnej dyscypliny sportu oraz promowanie nowej dyscypliny, jaką jest wędkarstwo rzutowe.