Przedłużenie programu dożywiania dzieci

Przedłużenie realizacji programu dożywiania dzieci  

                                              pomoc dzieciom.jpeg


Dzieci i uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej nadal będą otrzymywać darmowe posiłki lub świadczenia pieniężne przeznaczone na ich zakup. Sejm zdecydował o przedłużeniu realizacji programu pomocy państwa w zakresie dożywiania dzieci na kolejne cztery lata, czyli do 2013 r. Takie postanowienie zawiera uchwalona w dn. 19.11.2009 r. nowelizacja ustawy z dn. 29.12.2005 r. o  ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.). Gminy, aby otrzymać dotację od wojewody, muszą zagwarantować 40 % środków z własnego budżetu.

Według własnych kryteriów za własne środki

Istotą programu jest zasada współfinasowania przez państwo i samorządy zadań z zakresu dożywiania: zadania te finansowane są ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin. Nowelizacja ściślej określiła zakres finansowej odpowiedzialności samorządów. Aby otrzymać darmowy posiłek, dochód nie może przekroczyć  150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Więcej dzieci skorzysta z posiłków w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej mogą – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – otrzymywać posiłki z pominięciem ustawowej procedury kwalifikowania do tej pomocy. W takich sytuacjach nie wymaga się przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia sytuacji rodziny ani wydania przez ośrodek pomocy społecznej decyzji administracyjnej. O przyznaniu pomocy decyduje dyrektor szkoły (przedszkola). Teraz będzie mógł on skutecznie i szybko udzielić darmowego posiłku większej liczbie dzieci, tj. nieprzekraczającej 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

                                    pomoc dzieciom1.jpeg