Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

 

 

Informujemy, że w dniu 27 grudnia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji w/w programu.

Uchwała i rozporządzenie stanowią, że matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka, mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie, wypłacane w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne (np. wnuki, rodzeństwo, dzieci osób niepełnosprawnych), nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (nie otrzymają pomocy, o której mowa powyżej).

Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Wniosek powinien zostać złożony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Poniżej tekst Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 295 poz. 1746)

http://lex.pl/serwis/pdf/d11h46.pdf

Wzór wniosku o przyznanie pomocy nie został określony żadnym przepisem- druk wniosku opracowany przez pracowników tut. Ośrodka dostępny jest poniżej:

 DOC100 zł do świadczenia pielęgnacyjnego