Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego OSP RP

W dniu 13.05.2006 r. o godz. 10.00 w pawilonie obiektów sportowych w Gogolinie, rozpoczęły się obrady Zjazdu Oddziału Gminnego Związku OSP RP.

 

Obrady otworzył Julian Kuklewski – dotychczasowy V-ce Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP witając zaproszonych gości m.in.:

 

Wiesława Penka - Dyrektora Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu;

Dietera Przewdzinga - Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Krapkowicach;

Jerzego Imbiorskiego – Komendanta Powiatowy PSP w Krapkowicach;

Jana Nadbrzeżnego – Sekretarza Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

 

Po zaakceptowaniu przez delegatów, Zjazd poprowadził mł. bryg. Hubert Burczyk – opiekun gminnych jednostek OSP z ramienia Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach.

Zjazd rozpoczął się odegraniem hymnu Strażaków oraz minutą ciszy dla uczczenia pamięci strażaków ochotników, którzy zmarli w czasie kadencji 2001-2005.

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego w Gogolinie za lata 2001-2005 przedstawił Julian Kuklewski. W sprawozdaniu mocno zostały podkreślone wysokie   nakłady finansowe, jakie Burmistrz Gogolina oraz Radni przeznaczają na potrzeby gminnych jednostek OSP. Nakłady na OSP gminy Gogolin w minionej kadencji przedstawiały się następująco:

· 2001 rok – wykonanie 348 181 zł;

· 2002 rok – wykonanie 254 928 zł w tym wydatki majątkowe 85 471 zł;

· 2003 rok – wykonanie 332 694 zł w tym wydatki majątkowe 45 703 zł;

· 2004 rok – wykonanie 470 672 zł w tym wydatki majątkowe 281 445 zł;

· 2005 rok – wykonanie 650 004 zł w tym wydatki majątkowe 448 084 zł.

 

Przydzielone środki finansowe umożliwiły m.in. rozbudowę remizy OSP Gogolin, przeprowadzenie remontu remizy OSP Obrowiec i OSP Górażdże, zakupienie dwóch lekkich samochodów pożarniczych dla OSP Gogolin i OSP Kamień Śląski, zakupienie dużej ilości sprzętu specjalistycznego niezbędnego do sprawnego prowadzenia działań ratowniczych i codziennego funkcjonowania jednostek OSP.

 

Dzięki osobistemu zaangażowaniu Burmistrza w minionej kadencji udało się pozyskać na potrzeby gminnych OSP 195 000 zł dotacji z Komendy Głównej PSP oraz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Opolu.

 

W sprawozdaniu podkreślone zostało zaangażowanie strażaków ochotników, którzy nie tylko biorą udział w akcjach ratowniczych ale również aktywnie uczestniczą w życiu swoich miejscowości. Są inicjatorami i organizatorami wielu imprez kulturalnych, wykonują społecznie prace użyteczne nie tylko dla OSP ale i dla społeczności lokalnej. Potrafią pozyskać sponsorów dzięki którym mogą uzupełnić swoje potrzeby.

 

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału, przewodniczący komisji rewizyjnej - Jan Porada, przedstawił sprawozdanie komisji z wnioskiem końcowym o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wniosek ten został jednomyślnie przyjęty i przegłosowany przez delegatów.

 

W czasie dyskusji, jaka miała następnie miejsce, zabrali głos wszyscy zaproszeni goście podkreślali bardzo duże zaangażowanie Burmistrza i radnych na rzecz OSP, dzięki czemu jednostki są odpowiednio przygotowane do prowadzenia akcji ratowniczych. Wiesław Penk - Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu, stwierdził, że niewiele jest gmin na Opolszczyźnie, których Burmistrz i władze samorządowe są tak mocno zaangażowane na rzecz OSP. Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach Jerzy Imbiorski, podkreślił wzorowe współdziałanie jednostek OSP Gminy Gogolin z Komendą Powiatową PSP wymieniając przykłady takich działań. Dieter Przewdzing - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Krapkowicach, nawiązał do dobrej współpracy jednostek OSP z różnych gmin, czego przykładem mogą być działania w czasie wiosennej powodzi.

 

Zabierając głos, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, podziękował ustępującemu Zarządowi na czele z Julianem Kuklewskim, za zaangażowanie i pięcioletnią pracę w Zarządzie. Z tej też okazji  wyróżnił upominkami i okolicznościowymi dyplomami druhów:

Józefa Kowol – OSP Odrowąż

Józefa Rozkosz – OSP Odrowąż

Romana Tomeczek – OSP Zakrzów

Juliana Kuklewskiego – V-ce Prezesa ustępującego Zarządu;

Huberta Burczyka – opiekuna OSP Gminy Gogolin z ramienia Komendy Powiatowej PSP.

 

W swoim wystąpieniu Burmistrz podziękował za udzielaną pomoc dla gminnych jednostek OSP Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Opolu, Andrzejowi Borowskiemu, Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Opolu Karolowi Stępień oraz Komendantowi Powiatowemu PSP w Krapkowicach Jerzemu Imbiorskiemu.

 

Podziękowania złożył również kapelanowi strażaków ks. dr Józefowi Urbanowi za opiekę duszpasterską nad strażakami, Pani Danucie Zygmunt, byłej pracownicy UM w Gogolinie, która przez wiele lat prowadziła sprawy OSP, pracownikom gminnego Wydziału Promocji, którzy organizują i zabezpieczają  spotkania i uroczystości strażackie.

W czasie dalszych obrad Zjazdu, delegaci zaakceptowali przedstawione propozycje składu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gogolinie.

 

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się, wybierając jednogłośnie Burmistrza Gogolina Joachima Wojtalę na funkcję Prezesa.

 

Zjazd OSP.jpeg

 

Skład nowo wybranego Zarządu przedstawia się następująco:

1. Prezes - Wojtala Joachim - Burmistrz Gogolina, członek OSP Obrowiec

2. Wiceprezes - Biela Andrzej – OSP Kamień Śląski

3. Komendant gminny - Burczyk Hubert – Komenda Powiatowa PSP w Krapkowicach

4. Sekretarz - Zinczyn Zdzisław – OSP Górażdże

5. Skarbnik - Kaptur Kinga – OSP Obrowiec

6. Członek prezydium - Depta Jan – OSP Gogolin

7. Członek prezydium - Harmansa Piotr – OSP Górażdże

8. Członek prezydium - Tkocz Jerzy – OSP Zakrzów

9. Członek prezydium - Schreiber Paweł – OSP Odrowąż

10. Członek prezydium - Syta Jacek - OSP Obrowiec

11. Członek zarządu - Witek Marcin - OSP Gogolin

12. Członek zarządu - Woźny Józef - OSP Gogolin

13. Członek zarządu - Sleziona Joachim - OSP Kamień Śląski

14. Członek zarządu - Smolorz Krzysztof - OSP Kamień Śląski

15. Członek zarządu - Szneider Marcin - – OSP Górażdże

16. Członek zarządu - Gdynia Joachim - OSP Zakrzów

17. Członek zarządu - Szwitula Gotfryd - OSP Zakrzów

18. Członek zarządu - Gabor Arnold - OSP Odrowąż

19. Członek zarządu - Mainczyk Marek - OSP Odrowąż

20. Członek zarządu - Kuklewski Julian – Dyrektor

 

Gminnego Zarządu Oświaty, członek OSP Gogolin

Prezes nowo ukonstytuowanego Zarządu, zaproponował na pierwszym spotkaniu, aby spośród członków Zarządu wyłonić Prezydium w składzie 10 osobowym, które będzie się spotykać raz na 6 tygodni, natomiast cały Zarząd raz w kwartale. Taka organizacja pracy ułatwi podejmowanie decyzji i szybsze rozwiązywanie bieżących problemów. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.

 

W dalszej części obrad wybrana została Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Przewodniczący – Andrzej Pałasz – OSP Kamień Śląski;

2. Sekretarz  - Adam Gawor – OSP Gogolin;

3. Członek  - Łukasz Tomeczek – OSP Zakrzów

 

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Krapkowicach wybrani zostali w następującym składzie:

 

Joachim Wojtala – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego;

Andrzej Biela – członek Prezydium Zarządu Gminnego;

Piotr Harmansa - członek Prezydium Zarządu Gminnego.

Wybrani zostali również delegaci na Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Krapkowicach w składzie:

Adam Gawor – OSP Gogolin;

Patryk Weisser – OSP Kamień Śląski;

Ryszard Grela – OSP – OSP Odrowąż

Łukasz Tomeczek – OSP Zakrzów;

Hubert Morawiec – OSP Obrowiec

 

Należy podkreślić, że Zjazd przygotowany przez pracowników Gminnego Centrum Reagowania w Gogolinie  i prowadzony przez mł. bryg. Huberta Burczyka przebiegł pod względem organizacyjnym bardzo sprawnie.