XLVI Sesja Rady Miejskiej

XLVI Sesja Rady Miejskiej była w głównej mierze poświęcona sprawom bezpieczeństwa. Wszystkie sprawozdania dotyczące tej problematyki radni przyjęli jednogłośnie.

W XLVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 10 kwietnia, uczestniczyło 11 radnych, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza Gogolina, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Radca Prawny, dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia, Zespołu Rekreacyjno – Sportowego, Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Spółki z o.o., Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Domu Spokojnej Starości, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, naczelnicy, Sołtys Kamionka, Przewodnicząca Dzielnicy Gogolin Strzebniów. W Sesji uczestniczyli również: Zastępca Komendanta Powiatowego Policji,  Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach, Komendant Gminny Związku OSP RP w Gogolinie, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym”.

XLVI Sesja Rady Miejskiej miała następujący przebieg:

Odpowiedzi na interpelacje

W związku z zapytaniem w sprawie wydatków poniesionych na rzecz promocji gminy w lokalnej prasie radnym została udzielona odpowiedź pisemna. Podczas Sesji Burmistrz Gogolina przedstawił jednak pakiet informacji dodatkowych na ten temat. Zwrócił przy tym uwagę na zasadę przejrzystości i gospodarności jaką kieruje się samorząd w zakresie wydatkowaniu publicznych środków.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.

Burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie  30.01.- 10.04.2014r. Na wniosek Burmistrza, w tej części Sesji prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Spółki z o.o. w Gogolinie  przedstawił sprawozdanie z działalności Spółki w 2013r.

Przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek w 2013r.:

 • Informację Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Gogolin w 2013 r.;
 • Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa Gminy Gogolin w zakresie ochrony przeciwpożarowej w  2013 r.;
 • Ocena bezpieczeństwa pożarowego Gminy Gogolin za 2013 r.;
 • Informacja na temat zadań realizowanych przez Straż Miejską w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy w 2013 r.;
 • Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Gogolin w 2013 (działania Gminnego Centrum Reagowania);
 • Sprawozdanie z działalności Stacji Caritas w Gogolinie;
 • Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy społecznej w Gogolinie;
 • Sprawozdanie z działalności Domu Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku;
 • Informacja o realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 r.;
 • Informacja o stanie podstawowej opieki zdrowotnej w Gogolinie w 2013 r.;
 •  Informacja o Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej;
 • Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 r.;
 • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym”. 

Radni przyjęli wszystkie przedstawione sprawozdania jednogłośnie, sprawozdania zostały również nagrodzone brawami.

 

 

Burmistrz podziękował wszystkim, którzy dbają o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Gogolin. Szczególnie podziękowania skierował do osób zaangażowanych w organizacjach pozarządowych. Jak zauważył, tych osób nie jest zbyt wiele, podejmowane przez nich działania są jednak bardzo skuteczne. Burmistrz wyraził również szacunek i podziękowania dla strażaków i służb mundurowych działających na terenie gminy. Podziękował za starania strażaków mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych na działalność jednostek, zapewnił, że jednostki OSP będą sukcesywnie doposażane. Podziękowania skierował także do Naczelnika Gminnego Centrum Reagowania oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia za sprawną organizację badań strażaków.

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Gogolin do stanu faktycznego. Granice obwodów pozostają bez zmian, uchwała została podjęta m. in. ze względu na konieczność uzupełnienia opisu granic obwodu nr 1 z uwagi na nowo powstałą ulicę Jakuba Hudalli. Głosowanie: 11 „za”;
 • dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Gogolin do stanu faktycznego. Granice okręgów pozostają bez zmian, uchwała została podjęta m. in. ze względu na konieczność uzupełnienia opisu granic okręgu nr 1 z uwagi na nowo powstałą ulicę Jakuba Hudalli. Głosowanie: 11 „za”;
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie za rok 2013. Głosowanie: 11 „za”;
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie za rok 2013. Głosowanie: 11 „za”;
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok 2013. Głosowanie: 11 „za”;
 • sprzedaży nieruchomości oraz nabycia nieruchomości. Na mocy uchwały wyraża się zgodę na sprzedaż następujących nieruchomości: działki przy ul. Kasztanowej w Gogolinie, dwóch działek przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie, dwóch działek przy ul. Górnej w Gogolinie, dwóch działek położonych w Obrowcu (przy ul. Krapkowickiej i za cmentarzem). Działki zostaną sprzedane w przetargu nieograniczonym. Radni wyrazili również zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości w Choruli stanowiącej rów melioracyjny oraz zgodę na zakup nieruchomości w Odrowążu stanowiącej drogę publiczną (ul. Szkolna),  nieruchomości w Odrowążu przy ul. Wiejskiej stanowiącej ciąg pieszo – jezdny oraz  działki przy ul. Kamiennej  w Gogolinie. Głosowanie:11 „za”;
 • trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gogolin przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Zapisy uchwały zostały dostosowane do obowiązującego stany prawnego. Głosowanie: 11 „za”;
 • dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 r.; zabezpieczono środki m.in. na następujące zadania:

34 000zł – dotacja dla GOZ na realizację programu profilaktycznego „Przeciwdziałanie wadom postawy u dzieci i młodzieży”; 25 000zł – dotacja dla GOK na zakup fortepianu; 8000zł – zakup wiaty przystankowej wraz montażem; 8000zł – zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w PSP nr 3; 5000 zł – dotacja dla GOK na organizację jubileuszu 115 – lecia OSP Górażdże; 2 600zł – zakup obiadów dla dzieci z PSP nr 2 korzystających z dożywiania; 30 000zł – wydatki bieżące związane z budową Opolskiego Ogrodu Botanicznego w Gogolinie (program funkcjonalno – użytkowy budowy siedziby OOB wraz zagospodarowaniem terenu przy budynku i budowę parkingu). Głosowanie:11 głosów „za”.

 1. Informacje

Burmistrz poinformował radnych:

 • piśmie władz samorządowych gminy Kawęczyn w sprawie możliwości organizacji spotkania w Gminie Gogolin poświęconego m. in. sprawom dotyczącym funduszu sołeckiego;
 • o udziale w międzynarodowym Posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Naukowo-Badawczego Ks. Sebastiana Kneippa w Kamieniu Śl. podczas którego powołano konsultantów medycznych Rady Naukowej. Posiedzenie Rady Instytutu odbyło się z udziałem bp. Andrzeja Czai, abp. Alfonsa Nossola, przedstawiciela ośrodka leczniczego w Bad Wörishofen  oraz grupy profesorów – autorytetów w zakresie medycyny.
 • Burmistrz poinformował również, że na zlecenie Urzędu Miejskiego ukazała się pierwsza, naukowa publikacja poświęcona filozofii zdrowia ks. S. Kneippa i działalności Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śl. Autorem publikacji jest ks. prof. Zygfryd Glaeser, publikacja została dofinansowana z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego;
 • o rozstrzygniętych przetargach na budowę nowoczesnych boisk z nawierzchnią poliuretanową w Kamieniu Śl. i Malni, dofinansowanych  w ramach PROW oraz o pozyskaniu środków (13 309,54 zł w ramach PROW) na organizację dorocznego Jarmarku św. Jacka w Kamieniu Śl.;
 • o propozycji zagospodarowania pomieszczeń w hali targowej w Gogolinie na cele związane z obsługą klienta Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego. W planach jest również uruchomienie punktu kasowego w tym miejscu.
 • Burmistrz podziękował za przygotowanie Jarmarku Wielkanocnego. Szczególnie podziękowania skierował do dyrektorów: Gminnego Ośrodka Kultury, Zespołu Rekreacyjno – Sportowego i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gogolinie, organizatorów wystawy fartuszków, nauczycieli i rodziców, którzy przygotowali okolicznościową kawiarenkę oraz do mieszkańców gogolińskich dzielnic: Karłubiec i Strzebniów i sołectw: Chorula i Górażdże za przygotowanie wielkanocnych stołów mimo, iż nie ogłoszono konkursu na takie ekspozycje.  
 • Radni zostali poinformowani, iż dary na rzecz mieszkańców Ukrainy będą zbierane do 12.05.2014r.
 • W ramach dodatkowego naboru wniosków na realizację projektów inwestycyjnych Gmina Gogolin będzie wnioskować o środki na dofinansowanie naprawy dachu remizy OSP w Górażdżach, renowację nawierzchni boiska trawiastego oraz remont ogrodzenia kortu tenisowego w Kamieniu Śl..
 • Burmistrz poinformował, iż 24.04.2014r. o godz.16.00 w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie  odbędzie się otwarta debata podsumowująca realizację Strategii Gminy Gogolin na lata 2000-2015
 • Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za przygotowanie sprawozdań i prezentacji na Sesję, złożył również życzenia wielkanocne.