Ocenili przygotowania do działań ratowniczych

W Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się (14.03.2014r.) posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas posiedzenia dokonano oceny przygotowania Gminy do prowadzenia działań w czasie powodzi, omówiono również zagadnienia związane z zagrożeniem pożarowym i bezpieczeństwem mieszkańców.

W posiedzeniu, oprócz członków GZZK, wzięli udział zaproszeni goście: Henryk Ligęza – kierownik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Krapkowice, Przemysław Dąbrowski – kierownik Posterunku Policji w Gogolinie, Irena Kubiczek - sołtys Choruli, Ginter Pollak - sołtys Obrowca, Andrzej Kubiczek - sołtys Malni, Józef Reinert – radny Rady Miejskiej w Gogolinie, Grzegorz Michałowski - Prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin  Sp. z o.o.

Uczestnicy posiedzenia zostali zapoznani z planowanymi przedsięwzięciami mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego szczególnie na terenie miejscowości Chorula i Malnia. W trakcie posiedzenia poddane zostały szczegółowej analizie zagrożenia powodziowe i pożarowe mogące  wystąpić na terenie gminy, oceniono posiadane przez gminę siły i środki do prowadzenia akcji ratowniczych oraz zasady działania i współdziałania w czasie powodzi. Omówiono również zasady przeprowadzenia akcji profilaktycznych mających na celu poinformowanie mieszkańców o zagrożeniach pożarowych związanych zwłaszcza z wypalaniem traw w okresie wiosenno - letnim oraz o zagrożeniach związanych z włamaniami do domów i mieszkań, kradzieżami oraz oszustwami. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie przedstawiła zagadnienia związane z przygotowaniem do działań w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym w czasie powodzi i pożaru oraz uchodźcom.

Na zakończenie posiedzenia zostały przyjęte  wnioski do realizacji, ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za ich realizację. W ramach wniosków m. in. zostały opracowane apele Burmistrza Gogolina dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców i zagrożenia powodziowego, które zostaną odczytane w kościołach, wywieszone na tablicach ogłoszeń i opublikowane na stronie internetowej gminy.

GZZK_net.jpeg