XLIV Sesja Rady Miejskiej

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie odbyła się 18 marca 2014 roku. Radni jednogłośnie poparli projekt wszystkich uchwał, w tym uchwałę w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Kysuckém Novém Mestem i przystąpienia do programu „Opolska Karta Rodziny i Seniora” a także uchwały w sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki w kolejnym roku budżetowym.

sesja_net.jpeg

W obradach uczestniczyło 13 radnych, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza Gogolina, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawicielka lokalnej prasy. Rozpoczynając obrady radni uczcili minutą ciszy pamięć tragicznie zmarłego Burmistrza Zdzieszowic, a następnie rozpatrzyli  projekty uchwał w sprawie:

 • udzielenia poparcia dla działań Burmistrza Zdzieszowic, zmierzających do zwiększenia udziału gmin w podatku dochodowym PIT, podatku CIT i VAT oraz wpływach z akcyzy. Uważa się, że nakładanie na gminę obowiązku wykonywania dodatkowych zadań bez zabezpieczenia środków na ich realizację powoduje ograniczenia wykonywanych przez gminę zadań i rozwoju, oraz pogarsza sytuację mieszkańców gminy. Wskazano także na to, iż wzmocnienia w tym zakresie wymagają również samorządy powiatowe i wojewódzkie. Głosowanie: 13 głosów „za”.
 • nawiązania współpracy partnerskiej z miastem Kysucké Nové Mesto na Słowacji. Współpraca z miastem  Kysucké Nové Mesto trwa już wielu lat m. in. w zakresie współpracy sportowej, kulturalnej, oświatowej i przynosi wiele wymiernych korzyści. Nawiązanie formalnej współpracy otwiera możliwości pozyskiwania środków na realizację wspólnych projektów np. w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tritia”. Głosowanie: 13 głosów „za”.
 • przystąpienia do programu pn. „Opolska Karta Rodziny i Seniora”. Program będzie realizowany przy współpracy z Województwem Opolskim. Jego celem jest budowa przyjaznego klimatu dla rodzin, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, osób samotnie wychowujących dzieci, rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz osób starszych i udzielenie im wsparcia poprzez wprowadzenie oferty zniżek. Opolska Karta Rodziny i Seniora przysługuje rodzinom z dwojgiem dzieci, rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym i seniorom powyżej 65 roku życia. Gminna Karta Rodziny i Seniora przysługuje rodzinom z trojgiem dzieci,  rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym i seniorom powyżej 65 roku życia. Głosowanie: 13 głosów „za”.

Uprawnieni do korzystania ze zniżek:

 • rodziny (małżonkowie, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi) wychowujące minimum troje dzieci w wieku do 18 lat i zamieszkujące teren gminy Gogolin,
 • rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 26 roku życia i posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
 • osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w gminie Gogolin.

 

 • określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w formie zasiłków celowych, zasiłków okresowych i pomocy rzeczowej.  Gmina określiła zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej (pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe) będące w zakresie zadań własnych. Celem jest wsparcie większej liczby osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w tym rodzin wielodzietnych i niepełnych. Przyjęcie uchwały umożliwia w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020” objęcie pomocą osób spełniających określone kryteria. Pomoc może być świadczona w formie posiłku lub w formie rzeczowej (produkty żywnościowe) osobom spełniającym 150% kryterium dochodowego tj. 813zł - dla osób samotnie gospodarujących i 684zł - dla osób w rodzinach. Głosowanie: 13 „za”.
 • ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat. Od 1 września 2013 r. pobiera się opłatę w wysokości 1 zł  za każdą nadprogramową godzinę (powyżej 5 godzin) pobytu dziecka w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Na mocy uchwały rodzice i prawni opiekunowie mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty, w przypadku gdy dochód na 1 osobę nie przekracza dochodu obowiązującego przy udzielaniu zasiłku rodzinnego; do przedszkola lub oddziału uczęszcza troje i więcej dzieci z danej rodziny; gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Głosowanie: 13 głosów „za”.
 • zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i pedagoga specjalnego współorganizującego kształcenie, rozliczania tygodniowego obowiązku wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin. W związku z powstaniem oddziałów integracyjnych w Zespole Szkół w Gogolinie, a co za tym idzie, z potrzebą określenia liczby godzin zajęć dla pedagoga specjalnego, jako nauczyciela współorganizującego proces kształcenia, uchylono uchwałę z 2009r. wraz z jej zmianami i przygotowano projekt nowej uchwały. Głosowanie: 13 głosów „za”.
 • zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną. Uchwałę przyjmuje się w celu wspierania przedsiębiorców dokonujących (w okresie obowiązywania uchwały) nowych inwestycji (budowy zakładu), za wyjątkiem dużych projektów inwestycyjnych na terenie gminy. Uchwała określa szczegółowe warunki  zwolnień od podatku od nieruchomości. Uchwała obowiązuje do dnia 30.06.2014r.
 • wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2015. Radni przychylili się do propozycji wyodrębnienia tych środków w kolejnym roku budżetowym. Głosowanie: 13 głosów „za”.
 • dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok: Została zmniejszona subwencja oświatowa o 400 092 zł; szkoły i przedszkola otrzymały jednak dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w   2014 roku w kwocie 409 502 zł. Na opracowanie projektu planu aglomeracji Gogolin zabezpieczono w budżecie 25 000 zł. Głosowanie: 13 głosów „za”.

Wolne wnioski i informacje

 • Zastępca Burmistrza Gogolina poinformował o pracach remontowych prowadzonych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Gogolinie w celu usunięcia awarii odcinka kanalizacji w Choruli. Do ułożenia jest ok. 400 mb przewodu kanalizacyjnego, która zużył się m. in na skutek działania siarkowodoru. Ze względu na miejsce awarii, konsultowano się z kierownictwem cementowni w sprawie zachowania warunków technicznych i warunków BHP. Odcinek zostanie wykonany w „technologii tłocznej”, a nie grawitacyjnej, co pozwoli znacząco obniżyć koszty remontu. Ponadto Górażdże Cement SA zobowiązało się do odtworzenie torowiska w miejscu awarii. Pierwotnie koszty remontu szacowano na 400 000 zł, w wyniku zmiany technologii koszty można szacować na 240 000zł netto. W związku z awarią nie powstało zagrożenie dla środowiska.
 • Burmistrz zaprosił radnych na warsztaty dotyczące Strategii Rozwoju Gminy, które odbędą się w Urzędzie Miejskim w dniu  26.03.2014r.
 • Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie otrzymał 40 000 zł dofinansowania z środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego na zakup fortepianu koncertowego. Na powyższą inwestycję zgromadzono już 95 000zł. W związku z napiętym terminem zakupu instrumentu, burmistrz zwrócił się z prośbą do radnych o zgodę na zabezpieczenie w budżecie 25 000zł na ten cel.
 • Burmistrz przedstawił radnym prośbę o pomoc skierowaną do samorządu przez ks. Jana Fafułę z Ukrainy. Ze względu na bardzo trudną sytuację ks. J. Fafuła zwrócił się o udzielenie pomocy żywnościowej dla seminarzystów we Lwowie. W związku z tym, na przełomie marca i kwietnia br. planuje się  organizację zbiórki pieniężnej i zbiórki produktów żywnościowych na ten cel. Informacja o zbiórce zostanie podana do wiadomości publicznej. Radni jednogłośnie wyrazili wolę współdziałania w tym zakresie.
 • Burmistrz nawiązał również  do apelu Caritas i zaproponował organizację letniego wypoczynku dla dzieci z zaprzyjaźnionego Mikołajowa.