Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego

Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego ukonsty­tuowało się 10 października 2003 r. z inicjatywy mieszkańców wioski. Zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Opolu 12 grudnia 2003 r.

 

logo stowarzyszenia kamienia.jpeg

 

Celem Stowarzyszenia jest promocja wioski oraz za­angażowanie na rzecz jej rozwoju.

Stowarzyszenie realizuje swoje statutowe cele poprzez gromadzenie środków finansowych przeznaczanych na rozwój wsi, organizowanie społeczności lokalnej i pozy­skiwanie sponsorów, planowanie przedsięwzięć o charak­terze gospodarczo-społecznym i ich realizację, wspiera­nie działalności wydawniczej, kulturalnej i oświatowej, pogłębianie wiedzy historycznej na temat miejscowości i regionu, popularyzację kultury Śląska.

 

Zarząd Stowarzyszenia stanowią:

- Zbigniew Kawa - przewodniczący zarządu;

- Krystian Strzałek - wiceprzewodniczący zarządu;

- Krystyna Bartoszek - wiceprzewodnicząca za­rządu;

- Dorota Rygoł - skarbnik;

- Dorota Matauszek – sekretarz;

- Jadwiga Kozioł – członek zarządu.

 

Działalność Stowarzyszenia jest ściśle powiązana z uczestnictwem sołectwa w programie „Odnowa wsi”. Część  osób, które zakładały Stowarzyszenie, to zarazem liderzy ruchu na rzecz odnowy wsi.

 

zarzad Stowarzyszenia Kamienia.jpeg

 

Z dołu od lewej strony: Dorota Rygoł, Jadwiga Kozioł, Krystyna Bartoszek. W drugim rzędzie od lewej strony: Dorota Matauszek, Krystian Strzałek, Zbigniew Kawa.