XLII Sesja Rady Miejskiej

Podczas XLII Sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Wsparcie pochodzi z środków budżetowych gminy.

W sesji (5.02.2014) uczestniczyło 15 radnych, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza Gogolina, Sekretarz Gminy Gogolin, Radca Prawny, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie, Sołtys Kamionka,  przedstawiciel prasy lokalnej. Radni podjęli  następujące uchwały:

  • Uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przyznaje się osobom zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin. Zapomogę w wysokości 500 złotych na jedno dziecko, otrzymać może matka lub ojciec, niezależnie od statusu majątkowego, którzy w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka złożą wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie. Zapomogę otrzymują dzieci urodzone po 31 grudnia 2013r. Zapomoga nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej lub instytucji z całodobowym utrzymaniem. Zapomogi będą finansowane ze środków własnych gminy. „Za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.  
  • Uchwałę w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - prawa użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Gogolin. Uchwała została podjęta, aby umożliwić Górażdże Cement SA realizację inwestycji. Nieruchomość była wystawiona dwukrotnie do sprzedaży, nie znalazła jednak nabywcy. Prawo użytkowania obejmuje okres 30 lat, gmina z tego tytułu będzie pobierać opłaty.  „Za” przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.