Z obrad Rady Miejskiej

XLI Sesja Rady Miejskiej  poświęcona była sprawom bieżącym. Przyjęto sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie za rok 2013 i zatwierdzono plany pracy na rok 2014. Podjęto również uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015, przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014, a także dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.

W sesji uczestniczyło 15 radnych, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Radca Prawny, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej , Sołtys wsi Kamionek.

Sesję rozpoczął Burmistrz, który przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Poinformował m. in.:

  • o udziale w Posiedzeniu Prezydium Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, spotkaniu z sołtysami i liderami LGD, drugim spotkaniu Zespołu ds. opracowywania Opolskiej Karty Rodziny, zebraniu Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, spotkaniu w sprawie działalności obiektów dworcowych na terenie województwa opolskiego z udziałem Wojewody Opolskiego, spotkaniu z zastępcą Prezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dr Jerzym Łoikiem;
  • udziale w koncercie kolęd Młodzieżowej Orkiestry Dętej, koncercie  z udziałem Polskiego Chóru z Jablunkova, koncercie charytatywnym „Dzieci Dzieciom”, otwarciu żłobka „Bajkowa Kraina” w Gogolinie, w dorocznej uroczystości złożenia wieńców pod tablicą upamiętniającą tragiczną śmierć mieszkańców Gogolina w styczniu 1945 r.;

sesja_RM_2.jpeg

W kolejnym punkcie obrad radni przyjęli jednogłośnie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie za rok 2013. Jednogłośnie zatwierdzono też plany pracy poszczególnych Komisji Stałych  Rady Miejskiej w Gogolinie na rok 2014. Podjęto:

- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na rok 2011-2015.  Do uchwały z dnia 11 marca 2011 roku  dodano załącznik  pod nazwą „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Gogolin na 2014 rok”, który określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania  alkoholu. „Za”: przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

- uchwałę w sprawie przyjęcia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2014.  Na ten cel w budżecie Gminy Gogolin na rok 2014 zabezpieczono środki w kwocie 39 500 zł. „Za”: przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

- uchwałę w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok. 

  • Do budżetu wpłynęło 100 000 zł – nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie „Zdrowa Gmina”. Zgodnie z umową środki zostaną wydane na realizację programu prozdrowotnego.
  • 50 000 zł – środki zabezpieczone na wypłatę jednorazowych zapomóg (500 zł/dziecko) z tytułu urodzenia dziecka.
  • 12 000zł - środki na kontynuację projektu konkursowego „Aktywni od zaraz. Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie. 
  • 20 000 zł - zabezpieczono na wydatki związane z organizacją lokalnego transportu.

sesja_RM_1.jpeg