Zaproszenie dla Przedsiębiorców

Burmistrz Gogolina wraz z Gminnym Zespołem Roboczym ds. Opracowywania Gminnej Karty Rodziny i Seniora zaprasza Przedsiębiorców działających na terenie Gminy Gogolin  na spotkanie poświęcone działaniom na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych i seniorów zainicjowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Podczas spotkania zostaną szczegółowo omówione zasady funkcjonowania Gminnej Karty Rodziny i Seniora oraz  udział usługodawców w Programie Specjalnej Strefy Demograficznej w Województwie Opolskim. Spotkanie odbędzie się 5 lutego 2014 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Miejskim w Gogolinie.

Gmina Gogolin wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego realizuje pilotażowy, jedyny w Polsce  Program Specjalnej Strefy Demograficznej w Województwie Opolskim, który uwzględnia Program Polityki Rodzinnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dobry klimat dla rodziny”.

Celem strategicznym tego przedsięwzięcia jest odbudowa potencjału ludnościowego województwa opolskiego. W związku z tym zaplanowano działania sprzyjające  tworzeniu nowych miejsc pracy oraz działania  mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców w czterech podstawowych obszarach:

  • Pakiet I – Praca to bezpieczna rodzina;
  • Pakiet II – Edukacja a rynek pracy;
  • Pakiet III – Opieka żłobkowo – przedszkolna;
  • Pakiet IV – Złota Jesień.

Poprzez konsekwentną realizację zaplanowanych działań, zastosowaniu różnorodnych narzędzi i wsparciu Unii Europejskiej wiele obszarów życia mieszkańców naszego województwa, w tym Gminy Gogolin, powinno ulec poprawie. Powinny się również poprawić warunki demograficzne.

Najważniejszym celem Programu jest stworzenie rodzinom jak najlepszych warunków życia.  W związku z tym jak najbardziej celowe jest inicjowanie i realizacja kompleksowych projektów lub działań wspierających rodziny, w tym rodziny wielodzietne, zastępcze oraz osoby starsze.

Jednym z istotnych  instrumentów powinna być Opolska Karta Rodziny oraz Gminna Karta Rodziny i Seniora. Rozpoczęcie dystrybucji Karty jest planowane w II kwartale bieżącego roku natomiast realizacja programu jest przewidywana  do końca 2020r.  Karta upoważniałaby do zniżek oraz ulg w opłatach za usługi publiczne w instytucjach podległych jednostkom samorządowym, jak również w innych podmiotach publicznych i prywatnych.

Opolska Karta Rodziny obejmie swoim zasięgiem całe województwo, natomiast Gminna Karta Rodziny i Seniora będzie obowiązywać na terenie naszej gminy. Z ww. ulg będą mogły korzystać osoby w wieku powyżej 65 roku życia bezterminowo oraz rodziny zastępcze, wychowujące dziecko niepełnosprawne oraz rodziny wychowujące troje i więcej dzieci.  Kartą wojewódzką zostaną objęte rodziny posiadające dwoje dzieci.

Szanowni Przedsiębiorcy,

Planuje się, że w ramach ww. spotkania poświęconego działaniom na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych i seniorów powstanie koncepcja bezpośredniej pomocy w formie zniżek na produkty i usługi zaproponowane przez właścicieli firm działających na terenie gminy. Dzięki włączeniu się do działań pomocowych możecie Państwo  zyskać klientów, którzy stale będą korzystać z zaproponowanej oferty, a Wasza firma będzie postrzegana jako firma prospołeczna i aktywna w lokalnym środowisku. Dla usługodawców uczestniczących w Programie Specjalnej Strefy Demograficznej  zostanie również opracowany specjalny pakiet promocyjny, który będzie wyróżniał podmioty wspierające rodziny i seniorów.