XL Sesja Rady Miejskiej

Ostatnia sesja w 2013 r. poświęcona była głównie sprawom budżetowym. Przyjęty do realizacji projekt budżetu na 2014 r. jest budżetem „ambitnym”, został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

W XL Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (30.12.2013r) uczestniczyło 13 radnych, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza Gogolina, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, radca prawny, dyrektorzy i kierownik jednostek organizacyjnych gminy, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie, sołtys Zakrzowa, Dąbrówki, Obrowca oraz Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gogolin – Strzebniów i przedstawiciel lokalnej prasy. Sesja odbyła się według przyjętego porządku. Tradycyjnie na początku sesji Burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Tym razem był to czasokres od 11.12. - 30.12.2013 r.

Informacja o środkach pozyskanych do budżetu gminy w 2013 r.

Łącznie do budżetu pozyskano 1 612 132,39 zł. W tym: Urząd Miejski - 1 122 873,34 zł; Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie – 206 716,79 zł; Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie – 145 348,60 zł; Dom Spokojnej Starości w Kamionku – 200 zł; Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie – 24 617,79 zł; Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie - 7 050,90 zł; Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie - 2 000,70 zł; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Gogolinie – 35 685,25 zł; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Gogolinie – 16 364,00 zł; Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu Śl. -14 659,40 zł; Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni – 27 615,62 zł; Zespół Szkół w Gogolinie – 9 000 zł. Głosowanie – 13 „za”.

Informacja o działaniach Burmistrza Gogolina zmierzających do pozyskania inwestorów. Radni otrzymali informację na temat zaawansowania działań w zakresie nowych projektów inwestycyjnych oraz informację na temat inwestycji prowadzonych przez przedsiębiorców na terenie gminy. Głosowanie – 13 „za”.

Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2014 r. W przyszłym roku zaplanowano 6 posiedzeń Rady Miejskiej. Głosowanie – 13 „za”.

Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Komisja zaplanowała w 2014 r. dwie kontrole w jednostkach organizacyjnych gminy oraz posiedzenie w sprawie rozpatrzenia sprawozdań finansowych. Głosowanie – 13 „za”.

sesja.jpeg

Rozpatrzenie projektów uchwał:

 • Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2014 r.

Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu jak również przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej w Gogolinie wyrazili  pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej. RIO wyraziła również pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały.

Budżet na 2014 r. przedstawia się następująco:

Dochody zaplanowano (na dzień 1.01.2014r.) w wysokości 48 672 846 zł. W stosunku do 2013r. (na dzień 1.01.) budżet zwiększy się o 2 289 587 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 54 201 797 zł, kwota wydatków zostanie zwiększona, (w stosunku do 2013 r.) o 1 423 036 zł.

Chociaż  wydatki remontowe zostaną zmniejszone (w stosunku do planu na 2013 r.) o kwotę 336 891 zł. i wyniosą 1 333 460 zł., to plan wydatków inwestycyjnych został zwiększony (w stosunku do planu na 2013 r.) o kwotę 711 705 zł, Ogólnie wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 10 167 221 zł.

Na realizację zadań oświatowych przeznaczono kwotę 15 438 741 zł. Jest to największą pozycja w budżecie (29% wydatków budżetowych).

Budżet 2014.jpeg Wykres_budżet_działy.jpeg Struktura wydatków w działach.jpeg Wydatki majątkowe.jpeg Inwestycje, remonty 2012-2014-plan.jpeg

W 2014 r. do budżetu wpłyną m. in. dochody ze zrealizowanych zadań inwestycyjnych:

- zagospodarowanie stawu w Obrowcu – 280 000 zł;

- budowa kanalizacji w Odrowążu – 1 600 000 zł.

W budżecie gminy na 2013 r. planowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 700 000 zł na wydatki inwestycyjne. Kredyt nie został jednak zaciągnięty. Tym samym wskaźnik zadłużenia gminy (dopuszczalny ustawowo poziom - 60%) zmniejszy się od planowanego na początku 2013 r. (37,44%)  do poziomu 28,3%. Głosowanie – 13 „za”.

***

Z okazji przyjęcia uchwały budżetowej burmistrz podziękował Skarbnikowi Gminy oraz radnym za zaangażowanie i jednomyślność w sprawie uchwały budżetowej. „Życzmy sobie, aby ten budżet udało się zrealizować, bo dzięki państwa poparciu możemy świadczyć na rzecz mieszkańców usługi na wysokim poziomie” – podkreślił burmistrz. Gratulacje złożył również Przewodniczący Rady Miejskiej.

 • Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Prognoza dotyczy okresu 2014 - 2024. Głosowanie – 13 „za”.
 • Uchwała w sprawie wyznaczenia Burmistrzowi Gogolina kierunków działania w zakresie programu Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Burmistrza Gogolina przedstawił Radzie Miejskiej propozycję, aby podjąć czynności zmierzające do opracowania, przyjęcia i realizacji na terenie gminy programu Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.  W związku z tym w Gminie Gogolin planuje się utworzenie puli zniżek przy opłatach za usługi publiczne świadczone na terenie gminy, z których będą mogły korzystać rodziny z trojgiem dzieci, dzieckiem niepełnosprawnym i seniorzy. Opolska Karta Rodziny i Seniora umożliwi korzystanie z ulg w jednostkach podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego. Karta stanowi jeden z elementów programu Specjalnej Strefy Demograficznej utworzonej w celu zapobiegania depopulacji w województwie opolskim. Głosowanie – 12 „za”.
 • Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Ze względu na brak na terenie gminy środowiskowego domu samopomocy, na mocy porozumienia z Gminą Krapkowice, powierza się realizację zadania polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach  osobom niepełnosprawnym z upośledzeniem umysłowym zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin. Głosowanie – 13 „za”.
 • Uchwała w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 r. Wprowadzono jedynie korektę budżetu. W dniu 30.12.2013 do budżetu wpłynęła kwota 181 875 zł stanowiąca część równoważącą subwencji ogólnej (środki z budżetu państwa). Głosowanie – 13 „za”.

Wolne wnioski i informacje

 • Wpłynęły już wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji żłobka w Gogolinie, który rozpoczął już działalność w swojej siedzibie, w budynku Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej 27.
 • Już po raz szósty OSP w Odrowążu zajęła pierwsze miejsce w powiatowym w przeglądzie operacyjno – technicznym. Strażacy z Odrowąża kontynuują swoją szlachetną działalność w ramach akcji „Ognisty strażak – gorąca krew” i w minionym roku oddając 22 litry krwi zajęli II miejsce w województwie w krwiodawstwie. Przeznaczyli również wszystkie środki wypłacane w ramach ekwiwalentu za udział w zdarzeniach na działalność statutową jednostki.
 • Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Gogolin -  Strzebniów gmina Gogolin będzie w 90% skanalizowana.
 • Zastępca poinformował o opłacie planistycznej za 2013 r.
 • Burmistrz zaprosił na koncert Zespołu „Śląsk” (12 stycznia 2014 r., godz. 15.30 kościół NSPJ w Gogolinie) i koncert chóru z Jablunkova, który odbędzie się 19 stycznia 2014 r. w kościele w Malni i Gogolinie – Karłubcu.
 • Doroczna Gala Samorządowa odbędzie się 7.02.2014 r. w Gminnym Centrum Kultury.
 • Dyrektor DSS przekazała podziękowanie radnym i pracownikom urzędu za paczki świąteczne przekazane mieszkańcom placówki.
 • Burmistrz podziękował Przewodniczącemu Rady Miejskiej i radnym za życzliwość i  wsparcie  oraz „atmosferę dialogu”, która pozwoliła efektywnie działać na rzecz gminy. Burmistrz podkreślił, iż celem wszystkich działań prowadzonych przez samorząd gminy  jest „dobra przyszłość mieszkańców”. Podziękował przy tym wszystkim zaangażowanym w realizację zadań związanych z tym celem.