XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

W XXXVIII Sesji Rady Miejskiej (27.11.2013) uczestniczyło 12 radnych, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Gogolinie, dyrektor GCK, dyrektor GBP, kierownik OPS, naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu  Rekreacji Urzędu Miejskiego, sołtys Choruli, przedstawiciel prasy lokalnej.  

W pierwszej części Sesji burmistrz złożył obszerne sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i  dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie. Działalność placówek w okresie 1.01. – 31.10.2013 r. została wysoko oceniona. Dyrektor Iwona Cimek podkreśliła, iż działalność GOK została od maja br. poszerzona o działalność prowadzoną w ramach GCK. Celem działalności placówki jest sukcesywne poszerzanie oferty i  prowadzenie całotygodniowego programu zajęć. Dyrektor Ewa Bury wskazała na to, że dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym biblioteka  jest m. in. wydawcą książeczek edukacyjnych dla dzieci, które cieszą się bardzo dużym powodzeniem.

Warto podkreślić, iż obie instytucje efektywnie starają się o środki zewnętrzne na realizację projektów, szczególnie na realizację projektów edukacyjnych. Działalność placówek została  pozytywnie oceniona przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji i Zdrowia,  radni również byli jednogłośni   w pozytywnej ocenie działalność ww. placówek. Burmistrz podkreślił, że znakomite efekty pracy placówek są m. in. wynikiem zgodnej współpracy wielu „stron”. Pogratulował dyrektorom i pracownikom  GCK i GBP inwencji, odwagi i entuzjazmu. Podziękował również radnym za przychylność w decyzjach należących do kompetencji Rady Miejskiej.

Radni rozpatrzyli projekty następujących uchwał:

Wysokość dotacji dla żłobków ustala się w wysokości 350 zł/mies. na każde dziecko objęte opieką.

Wysokość dotacji dla klubów dziecięcych w wysokości 150 zł/mies. na każde dziecko objęte opieką.

Wysokość dotacji dla osób zatrudniających opiekuna dziennego w kwocie 100 zł/mies. na każde dziecko objęte opieką.

za 1m3 dostarczonej wody 3.40 zł (brutto)
stawka opłaty abonamentowej 7,10 zł/mies. (brutto)
za 1m3 odprowadzonych ścieków 9,66 zł (brutto
stawka abonamentowa za odprowadzone ścieki 3,83 zł/mies. (brutto)

Zastosowanie powyższych stawek za wodę i ścieki z uwzględnieniem dopłat oznacza, że rodzina składająca się z trzech osób i zużywająca ok. 3m3 wody na osobę zapłaci o 48 gr brutto/mies. mniej niż obecnie. Głosowanie: 11 głosów  „za” PDFUchwała Nr XXXVIII_377_2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf

- 67 275 zł - dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad – grudzień 2013 r.;

- 200 zł – darowizna na dofinansowanie organizacji Dni Otwartych Drzwi lub Odpustu u św. Barbary w DSS Kamionek;

- 35 000 zł zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 409 (Zakrzów Dąbrówka, Gogolin - Maszyny);

- 9000 zł – wydanie II Zeszytu Gogolińskiego;

- 20 000 zł – dotacja dla GOZ na realizację programu profilaktycznego – „Program przeciwdziałania wadom postawy”.        

Głosowanie:11 głosów „za”.

Wolne wnioski i informacje

  • Burmistrz poinformował o działaniach na rzecz stworzenia Gminnej Karty Rodziny i Seniora. Podkreślił, iż ulgi dla posiadaczy karty będą obejmować rodziny z trojgiem dzieci, rodziny z osobą niepełnosprawną oraz seniorów w wieku 65+.
  • Prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego poinformował, iż w ostatnim okresie pracownicy KPW wymienili ok. 1400 wodomierzy, które utraciły już okres legalizacji.
  • KPW przymierza się do wprowadzenia programu automatyzacji i monitoringu sieci wodociągowej. Tymczasem sukcesywnie prowadzi się wymianę zasuw, aby ograniczyć awaryjność sieci.
  • Zmienił się sposób zagospodarowania osadów w oczyszczali w Choruli. KPW zrezygnowała w tej kwestii z usług zewnętrznych, wykonuje to zadanie we własnym zakresie.
  • Po raz pierwszy od wielu lat KPW zakupiła nowe, wielofunkcyjne urządzenie, które służy m.in. do prac letnich i prowadzenia akcji zimowych. Ciągnik Zetor jest wyposażony w pług do śniegu, piaskarkę i kosiarkę na wysięgniku. 
  • Burmistrz poinformował, że Spółdzielnia Handlowa (dawny GS) pozyskała potencjalnego  nabywcę na dwa budynki przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie (tzw. Kremzer i byłą restaurację Polonia). Wyraził nadzieję, że dzięki temu poszerzy się oferta usług i poprawi się  wizerunek centrum miasta.
  • W strefie ekonomicznej pojawi się pierwsza  inwestycja, a w niej  30 miejsc pracy. Jest więc nadzieja, że nastąpi pomyślny rozwój inwestycji w strefie.
  • Jest szansa, że na terenie gminy zostanie zbudowany profesjonalny tor samochodowy. Inwestor nabył w tym celu 30 ha ziemi pod planowaną inwestycję.
  • Burmistrz zaprosił na Jarmark Bożonarodzeniowy organizowany w dniach 7 - 8.12.2013 r. w Gminnym Centrum Kultury oraz na placu przy budynku.
  • Przewodniczący Rady Miejskiej pogratulował Burmistrzowi i Dyrektorowi GOZ tytułu laureata ogólnopolskiego konkursu „Samorząd Równych Szans”, zaprosił również na obchody Barbórkowe.