W zespole Opolskiej Karty Rodziny

Marszałek Województwa Opolskiego powołał Burmistrza Gogolina Joachima Wojtalę w skład Zespołu ds. opracowania Opolskiej Karty Rodziny. Karta będzie jednym z narzędzi wspierających politykę prorodzinną województwa.

W piątek (8.11.2013) odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu, którego celem jest „wypracowanie działań w zakresie wsparcia rodzin wielodzietnych, zastępczych i osób starszych w ramach Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim…”. Zespołem kierują: Barbara Kamińska, Członek Zarządu Województwa Opolskiego i Katarzyna Lotko – Czech, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Zespół liczy 28 osób. Podczas posiedzenia Zespołu zainicjowano prace nad stworzeniem Opolskiej Karty Rodziny, która umożliwiałaby korzystanie z powszechnych zniżek na usługi publiczne dla rodzin z dwojgiem dzieci, rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, rodzin zastępczych oraz seniorów w wieku 65+. Jednym z zadań Zespołu jest stworzenie „listy partnerów”, czyli podmiotów, które zgłosiły chęć uczestnictwa w inicjatywie i zaoferują zniżki w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Również w czasie dwudniowej konferencji „Model opieki i wsparcia osób starszych w regionie”, która odbyła się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim (13-14.11) omawiano kierunki działań niezbędnych do skonstruowania modelowego systemu opieki oraz określenia działań im towarzyszących.

Burmistrz Joachim Wojtala zadeklarował, iż  w gminie Gogolin powstanie Gminna Karta Rodziny i Seniora, która umożliwi korzystanie z ulg rodzinom z trojgiem dzieci, dzieckiem niepełnosprawnym, rodzinom zastępczym oraz seniorom w wielu 65+. Podobnie jak w całym województwie, do współpracy zostaną zaproszone jednostki organizacyjne gminy oraz prowadzący działalność gospodarczą, którzy zobowiążą się do wprowadzenia ulg. Obecnie na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gogolina powołany został zespół roboczy, który do końca grudnia 2013 roku przedstawi wypracowane wnioski i program w tym zakresie. Należy dodać, iż Karta nie gwarantuje dostępu do pomocy socjalnej, a przedsięwzięcie nie ma nic wspólnego z zadaniami realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

***

Burmistrz Gogolina podpisał we wrześniu br. dokument pn. „Porozumienie w zakresie partnerskiej współpracy w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych oraz osób starszych w województwie opolskim”. Dokument wpisuje się w Program Polityki Rodzinnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w koncepcję Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w Województwie Opolskim. Sygnatariuszami porozumienia zostało 46 gmin, które działają wspólnie na rzecz przeciwdziałania emigracji zarobkowej poprzez poprawę warunków życia na Opolszczyźnie.