Z obrad Rady Miejskiej

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie (28.10.2013 r.) w znacznej mierze była poświęcona sprawom oświatowym. Radni jednogłośnie przyjęli „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Gogolin za rok szk. 2012/2013”.

Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się minutą ciszy dla uczczenia pamięci Tadeusza Mazowieckiego, premiera w okresie przełomu politycznego w latach 1989 – 90.

W Sesji uczestniczyli: Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza Gogolina, Skarbnik, Sekretarz Gminy, 10 radnych, radca prawny, dyrektorzy gminnych i stowarzyszeniowych  placówek oświatowych, sołtysi Dąbrówki i Zakrzowa, Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gogolin – Strzebniów oraz przedstawiciele lokalnych mediów. W pierwszej części Sesji Burmistrz Gogolina przedstawił informację o działalności w okresie międzysesyjnym. Radni otrzymali również informacje na temat złożonych oświadczeń majątkowych. Osoby zobowiązane do złożeniu świadczeń majątkowych złożyły je w terminie i w komplecie. W wyniku analizy oświadczeń nie stwierdzono nieprawidłowości. Były prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Gogolinie złożył oświadczenie majątkowe po terminie, na pisemne wezwanie Burmistrza Gogolina.

 1. Ocena stanu szkolnictwa w Gminie Gogolin za rok 2012/2013

Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie przedstawiła dokument pn. „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Gogolin za rok szk. 2012/2013”. Dokument zawiera informacje o wynikach nauczania, osiągnięciach uczniów, realizowanych projektach oraz działania podjęte w zakresie poprawy sytuacji bazowej. Szczegółowe informacje w sprawie funkcjonowania placówek złożyli również dyrektorzy szkól i przedszkoli. Na podstawie przedstawionego materiału można stwierdzić, że placówki szkolne i przedszkolne są miejscami bardzo dynamicznymi. Bardzo szeroka oferta propozycji edukacyjnych i działań prospołecznych sprawia, że gminne i stowarzyszeniowe placówki oświatowe są prawdziwie miejscem kulturotwórczym. Należy dodać, że członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, rekreacji i Zdrowia  odwiedzili wszystkie placówki oświatowe funkcjonujące w gminie. Głosowanie : 10 głosów „za”

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w  sprawie:
 • zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Gogolinie; formalna zmiana w akcie założycielskim szkoły związana m. in. z uruchomieniem oddziału integracyjnego. Głosowanie 10 głosów „za”.
 • Wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej. Plan jest dokumentem strategicznym i wynika ze zobowiązań określonych m. in. w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto. Podjęcie uchwały w ww. sprawie  jest konieczne w celu ubiegania się o środki na sporządzenie przedmiotowego planu. Sporządzenie planu umożliwia również ubieganie się o dofinansowanie na działania inwestycyjne i projekty miękkie. Głosowanie – 10 głosów „za”.
 • Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin. Zmiana została podjęta w celu ujednolicenia stawek we wszystkich planach obowiązujących na obszarze gminy. Głosowanie - 10  głosów „za”;
 • Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula.  Zmiana została podjęta w celu ujednolicenia stawek we wszystkich planach obowiązujących na obszarze gminy. Głosowanie - 10  głosów „za”;
 • Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śl. Planuje się utworzenie indywidualnego planu dla Kamienia Śl. m. in. w odpowiedzi na wnioski właścicieli nieruchomości dotyczące zmian przeznaczenia gruntów.  Głosowanie - 10  głosów „za”;
 • Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia.  Planuje się utworzenie indywidualnego planu dla wsi Malnia m. in. w odpowiedzi na wnioski właścicieli nieruchomości dotyczące zmian przeznaczenia gruntów. Głosowanie - 10  głosów „za”;
 • Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty. W związku z istniejącą prawną możliwością wprowadzenia zróżnicowanych stawek opłat za gospodarowanie odpadami na nowo określa się  wysokość opłat.

Stawka opłaty od gospodarstwa domowego (za śmieci niesegregowane)  wynosi 20,00 zł miesięcznie za każdą osobę w gospodarstwie domowym. Jeżeli odpady są zbierane selektywnie obowiązują niższe stawki, które zostały ustalone w zróżnicowanej wysokości w zależności od ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym:

 • Gospodarstwo 1 – osobowe – 11 zł miesięcznie,
 • Gospodarstwo 2 – osobowe – 22 zł miesięcznie,
 • Gospodarstwo 3 – osobowe – 33 zł miesięcznie,
 • Gospodarstwo 4 – osobowe – 44 zł miesięcznie,
 • Gospodarstwo 5 – osobowe – 52 zł miesięcznie,
 • Gospodarstwo liczące więcej niż 5 osób - 52 zł miesięcznie + 5 zł miesięcznie za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

Wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2014r. i są finansowo korzystne dla wieloosobowych gospodarstw domowych. Głosowanie: 10 głosów „za”;

 • Zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji; zmiana jest konieczna w celu pozyskania danych koniecznych do obliczenia nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wprowadza się nowy wzór „Deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”. Głosowanie: 10 głosów „za”;
 • Dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 r.:

- 7 233 zł – refundacja (przez PUP Krapkowice) kosztów zatrudnienia pracownika w ramach programu aktywizacji zawodowej 50+;

- 67 275 zł – dotacja na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013r.;

- 87 000 zł – zabezpieczenie środków na realizację projektu „Zielone Serce Gminy Gogolin” współfinansowanego z środków PROW;

- 6600 zł – budowa oświetlenia ulicznego odcinaka ul. Norwida w Gogolinie (projekt);

- 3000 zł – budowa boiska sportowego w Malni (projekt);

- 3000 zł – budowa boiska sportowego w Kamieniu Śl. (projekt);

- 359 191 zł – zabezpieczenie wydatków na cele oświatowe.

Głosowanie: 10 głosów „za”

 1. Wolne wnioski i informacje
 • Burmistrz poinformował o udziale w trójstronnej konferencji (Gogolin – Pisek – Szczyrk), gdzie zaproponował rozważenie możliwości wspólnej organizacji tygodniowych turnusów wypoczynkowych dla emerytów. Konkretne propozycje mają zostać wypracowane  na początku 2014 r.
 • Burmistrz poinformował o spotkaniu w sprawie budowy Opolskiego Domu na terenie gminy Gogolin. Zapewnił, że działania idą w dobrym kierunku  i w najbliższym czasie będzie można przedstawić radnym wyczerpującą informację na ten temat.
 • Poinformował o zawiązaniu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, co pozwoli na skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych.
 • Burmistrz uczestniczył w Prudniku w spotkaniu podsumowującym 15 lat współpracy transgranicznej Polska  –  Czechy i prezentacji Strategii Rozwoju Współpracy Polsko – Czeskiej w Euroregionie „Pradziad” na lata 2014 – 2020 oraz o otwarciu Polsko – Czeskiego Centrum Współpracy w Prudniku.
 • Burmistrz uczestniczył w Prezydium Zarządu Powiatowego OSP RP.
 • Zastępca Burmistrza Gogolina uczestniczył w spotkaniu roboczym w Dyrekcji regionalnej PKP SA we Wrocławiu w sprawie przejęcia nieruchomości kolejowych w Gogolinie – budynku dworca i przyległych terenów. PKP przychyla się do wniosku złożonego przez Gminę Gogolin.
 • Burmistrz poinformował o planowanej podróży studyjnej do gminy Gniewino. Zaprosił do udziału w tym przedsięwzięciu.
 • Poinformował o spotkaniu z osobami, które będą prowadzić żłobek w Gogolinie. Planuje się, że placówka będzie gotowa do użytku  do 15.11.2013r. Burmistrz zasugerował, aby pomyśleć o ewentualnym zabezpieczeniu środków na dofinansowanie pobytu dzieci w żłobku
 • W związku z nowymi przepisami dotyczącymi użytkowania fotoradarów, maszty (na fotoradary) zostaną zdemontowane na początku stycznia 2014 r. Jeżeli radni wyrażą zgodę, w 2014 r. zostanie zakupiony jeden radar przenośny.
 • W odpowiedzi na postulaty mieszkańców podejmuje się działania związane z przeniesieniem głazów piaskowca znajdujących się przy ul. Żeromskiego w Gogolinie.
 • Burmistrz wskazał, że do tej pory nie wpłynęła żaden propozycja ze strony radnych w sprawie dalszego funkcjonowania Cafe Nutka w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie.