Szansa Gminy Gogolin w europejskim konkursie

Zarząd Województwa Opolskiego doceniając zaangażowanie i wykazaną kreatywność społeczności lokalnej wspartej działaniami w zakresie realizacji projektów poprawiających jakość życia na obszarach wiejskich podjął decyzję o wytypowaniu Gminy Gogolin do uczestnictwa w konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi.

Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE organizuje w 2014 r. XIII edycję konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi. Celem konkursu jest wyróżnienie, uwzględniając uwarunkowania ekonomiczne i kulturowe, szczególnie wartościowych i wzorcowych  procesów rozwoju i odnowy na obszarach wiejskich. Głównym kryterium konkursu jest ocena jakości podejmowanych działań na rzecz wzmacniania obszarów wiejskich pod kątem ich dostosowania do przyszłych wyzwań oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców wsi.

Motto konkursu XIII edycji „Lepiej żyć” ma być z jednej strony sygnałem, że idea „szybciej, wyżej, dalej” już rzadko jest receptą na sukces wiejskiej wspólnoty, stąd nacisk powinien być położony w mniejszym stopniu na ilościową, a bardziej na jakościową poprawę życia na obszarach wiejskich. Z drugiej zaś strony, motto wskazuje wyraźnie, że ocenie poddawany będzie rezultat działań, które osiągnięto dzięki procesom rozwojowym.

Koszty zgłoszenia gminy do konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi w wysokości 550 euro pokrywa Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Udział w konkursie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs stanowi realizację Planu działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2012-2013.