Porozumienie na Rzecz Lokalnego Partnerstwa

„Porozumienie na Rzecz Lokalnego Partnerstwa” wyznacza nową formę współpracy mającą na celu rozwój gminnej społeczności. Porozumienie zawarła Gmina Gogolin, sołectwa, dzielnice i stowarzyszenia.

Partnerzy Porozumienia deklarują „chęć współdziałania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej Gminy Gogolin”, określają również dziesięć celów szczegółowych, które zamierzają zrealizować. Porozumienie określa zasady partnerstwa, jego organizację oraz procedury powoływania i odwoływania partnerów. Porozumienie zostało podpisane 25 października 2013 r. w Kamieniu Śl. podczas Konferencji z okazji 15 – lecia Programu Odnowa Wsi w Gminie Gogolin. Porozumienie podpisały 23 osoby – Burmistrz Gogolina, sołtysi, przewodniczący zarządów dzielnic oraz prezesi stowarzyszeń działających na terenie sołectw i dzielnic.

Porozumienie_1.jpeg

Partnerstwo nie posiada osobowości prawnej, jest ciałem społecznym i działa na zasadzie dobrowolności. Jest organizacją apolityczną, otwartą dla wszystkich, którzy deklarują gotowość działania zgodnie z przyjętymi celami. „Porozumienie na Rzecz Lokalnego Partnerstwa” stanowi pomoc w działaniach zorientowanych na skuteczną realizację zadań. Tworzenie „zespołów zadaniowych” w celu realizacji określonych przedsięwzięć umożliwia większą elastyczność i efektywność działania, uczy także współodpowiedzialności.

Porozumienie.jpeg

Poniżej treść podpisanego porozumienia

Porozumienie_1.jpeg Porozumienie_2.jpeg