XXXV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

Jednym z najważniejszych punktów XXXV Sesji Rady Miejskiej było przyjęcie informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2013r. Informacja została przyjęta jednomyślnie.

W Sesji ( 27.09.) uczestniczyło 13 radnych oraz Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza Gogolina, Skarbnik Gminy, radca prawny,  kierownik i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi: Górażdży, Choruli, Kamionka i Przewodnicząca Dzielnicy Gogolin – Strzebniów.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Omówił m.in. sprawy dotyczące: realizacji Karty Rodziny i Karty Seniora; przejęcia przez gminę dworca PKP w Gogolinie  i terenów przyległych;  koncepcji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; powołania Krajowej Sieci Odnowy Wsi i wizyty studyjnej w Gniewinie; wizyty Prezydenta RP w Opolu i Kamieniu Śl.; wizyty sędziów Trybunału Konstytucyjnego Polski i Litwy; wizyty studyjnej w Austrii w ramach Programu Odnowa Wsi.

Burmistrz poinformował również, że z inicjatywy Wojewody Opolskiego został zaproszony do międzynarodowego zespołu współpracującego z ARGE (międzynarodowej organizacji koordynującej Rozwój Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi). Członkowie zespołu będą się dzielić dobrymi praktykami i doświadczeniami wypracowanymi w poszczególnych regionach w zakresie zagadnień ważnych w przyszłości dla rozwoju obszarów wiejskich m. in. partycypacji społecznej w realizacji projektów obywatelskich, zasobów ludzkich, polityki senioralnej, polityki klimatycznej i odnawialnych źródeł energii, wiedzy informatycznej i komunikacji oraz gospodarki leśnej.

Przyjęcie informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2013r. Burmistrz Gogolina przedstawił informację dotyczącą realizacji budżetu gminy za I półrocze br. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu oraz radni zebrani na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej wyrazili pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu gminy. Głosowanie: 13 głosów „za”.

Przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013r.  Głosowanie : 13 głosów „za”.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2013r. Komisja odbyła 13 posiedzeń, dokonała m. in. kontroli  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie, gdzie nie stwierdziła nieprawidłowości. Głosowanie: 13 głosów „za”.

Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

 • utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Gmina Gogolin wyraża wolę utworzenia wraz z gminami wchodzącymi w skład AO Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Zasady działania i sposób organizacji Stowarzyszenia określa jego statut. Utworzenie Stowarzyszenia pozwoli na realizację zadań na rzecz zrównoważonego rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych przy wsparciu nowego instrumentu finansowego, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Zintegrowane Inwestycje Terytorialne będą realizowane na terenie miast wojewódzkich i powiązanych z nimi obszarów  funkcjonalnych, czyli m. in.  na terenach gmin skupionych w Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska. Uchwała rodzi skutki finansowe dla gminy (składki członkowskie). Głosowanie: 13 głosów „za”.
 • Przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu. Do Związku Gmin (do którego należy również Gmina Gogolin) przystąpiły kolejne gminy, co rodzi konieczność zmian w Statucie. Glosowanie: 13 głosów „za”.
 • Zmieniająca 4 uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin, wsi Chorula, wsi Zakrzów i Dąbrówka, wsi Zakrzów i Dąbrówka. Celem zmian jest ujednolicenie stawek dotyczących  naliczania renty planistycznej. Radni byli jednomyślni w sprawie przyjęcia ww. 4 uchwał.
 • Wyrażenia zgody na zawarcie 4 kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą. Dotyczy to następujących działek: (działka Nr 207/4 k.m. 4, obręb Gogolin 2), (działki Nr 295/13, oraz 294/15, k.m.4 obręb Gogolin 1), (działki Nr 303, k.m. 4 obręb Gogolin 1), Nr 598,599 k.m. 6 i działki 661, 663, 665 k.m.7  obręb Wygoda). Radni byli jednomyślni w sprawie przyjęcia ww. 4 uchwał.
 • Zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zmiany dotyczą częstotliwości odbierania odpadów ulegających biodegradacji oraz metalu tworzyw i opakowań wielomatriałowych (zbieranych w żółtych workach). Zostanie również zwiększona ilość żółtych worków „przypadających” na posesję. Zmiany wejdą w życie od nowego roku kalendarzowego i są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.
 • Zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Konieczność zmiany uchwały wynika ze zmian na stanowisku sołtysa wsi Górażdże. Głosowanie – 11 głosów „za”.
 • Dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok.

Dochody:

 • 7 432 zł – rozliczenie projektu „Międzynarodowy Festiwal Smaków w Zielonym Sercu Gminy Gogolin” dofinansowanego z środków Funduszu Wyszehradzkiego;
 • 61 040 zł – rozliczenie projektu „Olimpijczyk – polsko – czeskie  spotkania sportowe” dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • 25 197 zł – dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.

Wydatki:

 • 4000 zł – wykonanie umocnienia skarp przy Pl. Myśliwca w Kamieniu Śl.;
 • 5000 zł – realizacja nowego filmu promocyjnego o Gminie Gogolin (łączna wartość zadania – 25 000 zł);
 • 23 804 zł – zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Obrowiec;
 • 15 000 zł – realizacja programów profilaktycznych „ Profilaktyka raka szyjki macicy HPV i „Nie zwlekaj – nie czekaj, zbadaj się już dziś”.

Glosowanie: 9 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”.

 • Zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany w budżecie skutkują zmianami w wieloletniej prognozie finansowej.  Głosowanie: 9 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”.

Wolne wnioski i informacje.

 • Burmistrz poinformował o planowanym konwencie sołtysów.
 • Poinformował o działaniach i zamierzeniach prezesa Spółdzielni Handlowej Gogolin i planach dotyczących niektórych nieruchomości w Gogolinie.
 • Przewodniczący odczytał informację przesłaną przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach dotyczącą przebudowy drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin – Kamień Śl. (etap II).  Realizacja tego zadania została przesunięta na rok 2014. Starostwo Powiatowe powtórnie wystąpi z wnioskiem do konkursu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o dofinansowanie tej inwestycji. Starostwo zwraca się jednocześnie o wsparcie finansowe i zabezpieczenie środków na ten cel w budżecie Gminy Gogolin.
 • W sesji uczestniczył również Prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego z o.o., Grzegorz Michałowski, który przedstawił swoje doświadczenie zawodowe.