Pozytywna ocena wykonania budżetu

Podczas XXV Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Gogolina przedstawił informację dotyczącą realizacji budżetu gminy za I półrocze br. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu oraz radni zebrani na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej wyrazili pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu gminy.

W głosowaniu radni byli jednomyślni. Z przedstawionych danych wynika, że plan budżetu uległ zmniejszeniu w stosunku do wielkości uchwalonej. Po stronie dochodów - o kwotę 101 421 zł. (0,2%). Plan wydatków w ciągu roku wzrósł o kwotę 3 399 616 zł. (6,5%). Wydatki ukształtowały się  w kwocie 23 779 587,77 zł (plan - 56 072 741 zł), co stanowi 42,4% planu. Plan przychodów w trakcie roku wzrósł o kwotę 3 501 037 zł (43,3%).

Głównym źródłem dochodów były dochody od osób prawnych i osób fizycznych oraz  subwencje z budżetu państwa.

W I półroczu Gmina Gogolin pozyskała do budżetu środki z innych źródeł (projekty, darowizny, refundacje) w kwocie 588 049,82 zł.

W I półroczu 2013 r. na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 3 424 250,45 zł, co stanowi 27,7% planu.

tabela budżet_1.jpeg

tabela budżet_2.jpeg