Opolska Karta Rodziny i Seniora

Wszystkie osoby, które posiadają Opolską Kartę Rodziny i Seniora, a którym kończy się data ważności Kart prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6, pok. nr 9 w celu przedłużenia ważności Karty.

  1. Termin ważności Karty upływa wraz z końcem roku kalendarzowego oznaczonego hologramem na Karcie, z wyjątkiem Karty dla Seniorów, które wydawane są bezterminowo.
  2. Ważność Karty można przedłużyć nie wcześniej niż na 60 dni przed upływem terminu ważności Karty.
  3. Hologramy na kolejne lata można otrzymać w URZĘDZIE MIEJSKIM w GOGOLINIE ul. Krapkowicka 6 pok. nr 9 oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
  4. Wnioskodawca lub inna osoba pełnoletnia wymieniona we wniosku (widniejąca na Karcie), wypełnia Oświadczenie dot. przedłużenia Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, jeżeli spełnione są kryteria (na dzień składania oświadczenia), o których mowa w „Regulaminie wydawania i użytkowania OKRIS”.
  5. Przedłużenie ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora następuje poprzez naklejenie hologramów na wszystkich egzemplarzach karty.
  6. Jeżeli rodzina nie spełnia kryteriów „Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora” (np. dziecko ukończyło 18 lat i nie kontynuuje nauki, ktoś odszedł z rodziny lub przybył), Wnioskodawca składa ponownie wniosek z dopiskiem „AKTUALIZACJA” lub przesyła informację dot. zmian drogą pocztową lub elektroniczną na adres  .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Wnioski o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można składać w Urzędzie Miejskim w Gogolinie. Formularze są dostępne w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie ( pok. nr 9 na parterze) oraz na stronie programu Opolskie dla Rodziny.

Osobami uprawnionymi do otrzymania i użytkowania Karty są:

► rodzice (w tym rodzice samotnie wychowujący dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi), mieszkający na terenie województwa opolskiego - z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę,

► rodzice z jednym dzieckiem niepełnosprawnym, bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (we wniosku należy oznaczyć obok dziecka niepełnosprawnego literę „N”),

► osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim,

► osoby  sprawujące stałą opiekę nad osobą niesamodzielną ze względu na stan zdrowia lub wiek, połączone więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą zależną, jeżeli osoba ta pozostaje pod ich opieką lub we wspólnym gospodarstwie domowym. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie wnioskodawcy, potwierdzające, że osoba zależna wymaga opieki.

ssd_baner3_1.jpeg

Karta uprawnia:

  1. Rodziców z co najmniej dwojgiem dzieci lub jednym dzieckiem niepełnosprawnym, osoby powyżej 65 roku życia oraz opiekunów osób zależnych mieszkających w województwie opolskim do zniżek i ulg oferowanych przez:

► wybrane instytucje regionalne;

► podmioty prywatne – partnerów samorządu woj. opolskiego.

  1. Rodziców z terenu Gminy Gogolin z co najmniej trojgiem dzieci, rodziców z dzieckiem niepełnosprawnym oraz osoby powyżej 65 roku życia do zniżek i ulg oferowanych przez:

► wybrane instytucje gminne;

► podmioty prywatne – partnerów gminnych.

Formularze wniosków oraz regulamin wydawania i użytkowania OKRiS można pobrać tutaj

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać na stronie http://dlarodziny.opolskie.pl/

odr-big.png

Gmina Gogolin pozyskała lokalnych partnerów strategicznych, którzy oferują zniżki i rabaty dla rodzin wielodzietnych oraz seniorów po 65 roku życia. W ramach Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, z powyższych ulg korzystać mogą mieszkańcy gminy posiadający trójkę i więcej dzieci, w tym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, osoby samotnie wychowujące dzieci oraz rodzice wychowujący dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, a także osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia. Poniżej przedstawiamy tabelę firm i instytucji, które zaoferowały zniżki mieszkańcom Gminy Gogolin w ramach OKRiS. Ponadto przypominamy, że wnioski o wydanie karty można pobierać w Urzędzie Miejskim w Gogolinie (pok. nr 9 na parterze).

 

 

Więcej informacji na temat Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oraz ulg na terenie Województwa Opolskiego można uzyskać na stronie internetowej http://dlarodziny.opolskie.pl/ lub pod numerem telefonu 77 44 82 200.