Z obrad Rady Miejskiej

XXXIII Sesja została zwołana na wniosek burmistrza Joachima Wojtali. Wiele miejsca podczas Sesji zajęła informacja na temat funkcjonowania Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gogolinie.

W Sesji (4.07.) uczestniczyło 15 radnych, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza Gogolina,  Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, radca prawny, naczelnik Wydział  Spraw  Administracyjnych, Prezes Komunalnego przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Gogolinie, przedstawiciele lokalnej prasy.

Burmistrz przedstawił radnym projekty czterech uchwał. Z uwagi na sytuację zaistniałą w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym w Gogolinie, burmistrz poprosił o włącznie do porządku obrad punktu – Wolne wnioski i informacje. Zgodnie z zapowiedzią,  burmistrz poinformował (w tym miejscu) radnych o działaniach podjętych przez Prezesa Spółki WPK i przedstawiciela właściciela.

Radni rozpatrzyli projekty uchwał i zajęli stanowiska w sprawie:

 • Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury. W związku z przeniesieniem (z dniem 24.06.2013 r.) siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie do budynku Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie zachodzi potrzeba uaktualnienia uchwały z dnia 6.11.2008 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury oraz treści statutu tej instytucji. Głosowanie - 15 głosów „za”.
 • Uchwały w sprawie wniosku o pokrycie kosztów utrzymania dodatkowych etatów w policji. Wniosek dotyczy zawarcia porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania czterech etatów dzielnicowych (pracujących na terenie Gminy Gogolin) od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12 2018 r.  Środki finansowe na ten cel zostaną zabezpieczone w budżetach gminy.  Głosowanie - 15 głosów „za”.
 • Uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu  osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.  Głosowanie - 15 głosów „za”.
 • Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Uchwała dotyczy kredytu długoterminowego w wysokości 3 mln zł przeznaczonego na realizację zadań gminy. Spłata kredytu nastąpi w okresie dwóch lat, począwszy od dnia 1.01. 2019. Pierwotnie – w okresie siedmiu lat. Głosowanie - 15 głosów „za”.
 • Wolne wnioski i informacje

Burmistrz przedstawił dane statystyczne dotyczące gminnej gospodarki odpadami komunalnymi, które kształtują się następująco:

 • liczba osób zamieszkujących gminę (wg deklaracji) – 9174,
 • liczba osób zamieszkujących gminę (wg GUS na dzień 31,12,2012 r.) – 12 209,
 • ilość nieruchomości w których zamieszkują mieszkańcy – 2 900,
 • ilość złożonych deklaracji - 2740 w tym:
 • 2423 deklaracji selektywnej zbiórki odpadów,
 • 171 deklaracji nieselektywnej zbiórki odpadów,
 • 156 deklaracji właścicieli, iż na terenie danej nieruchomości nikt nie zamieszkuje.

Koszt usługi świadczonej przez KPW Gogolin w okresie 1.07.-31.12.2013 r. - 397 794,24 zł brutto, szacunek kosztu utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) o ww. okresie – 119 679,25 zł brutto, szacunek kosztów administracyjnej obsługi systemu gospodarowania odpadami w ww. okresie – 76 000 zł brutto, łączna kwota wpływów z tzw. „opłaty śmieciowej” od mieszkańców w ww. okresie – 643 416 zł.

Przedstawione dane zostały szacunkowo sporządzone na okres ½ roku, dopiero po okresie rozliczeniowym będzie można określić realne koszty.

Burmistrz  poinformował o sytuacji w Spółce Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Gogolinie.

 • W dniu 29.06.br. odbyło się Zgromadzenie Wspólników Spółki KPW dotyczące m. in. rozpatrzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. i udzielenia prezesowi absolutorium. Zgromadzenie nie zatwierdziło sprawozdania i nie udzieliło absolutorium prezesowi zarządu.
 • W świetle informacji uzyskanych w wyniku audytu zleconego przez Radę Nadzorczą Spółki WPK istnieje prawdopodobieństwo złamania prawa w odniesieniu do Ustawy o rachunkowość i Ustawy o zamówieniach publicznych. Nie zrealizowano również zadań nałożonych na prezesa Spółki jeśli chodzi o zakup samochodu - zamiatarki. Dalsze działania mogłyby narazić na brak płynności finansowej Spółki. Sprawa ma charakter rozwojowy. Na terenie Spółki są prowadzone czynności biegłego.
 • Prezes KPW przedstawił Radzie Powiatu Krapkowickiego wniosek w sprawie zezwolenia na rozwiązanie stosunku pracy z byłym prezesem spółki WPK. Wniosek został również odczytany obecnym na sesji radnym oraz przekazany do Biura Rady. Prezes Spółki Tomasz Kilka odczytał wniosek i uzasadnienie złożone do Rady Powiatu, dokumenty są zbieżne z materiałem przekazanym do prokuratury oraz do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
 • Informacji i wyjaśnień udzielił również Prezes KPW i Zastępca Burmistrza Gogolina, do zarzutów odniósł się także były prezes Spółki KPW i przedstawił swój punkt widzenia.
 • Burmistrz odniósł się również do sprawy byłej dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie. Wyraził nadzieję, że utracone środki uda się odzyskać do budżetu gminy, a jest to kwota 120 000 zł.