Debatowali nad rozwojem sieci

Najważniejszymi aspektami dalszego rozwoju Polskiej Sieci Rozwoju i Odnowy Wsi zajmowali się na roboczym spotkaniu członkowie Prezydium tej Sieci, którzy spotkali się w dniach 7-8 lipca w Dzierżoniowie.

W posiedzeniu Prezydium PSORW udział wzięli: Przewodnicząca Prezydium - Burmistrz Strumienia Anna Grygierek, Z-ca Wójta Dzierżoniowa Jolanta Zarzeka, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Wójt Gniewina Zbigniew Walczak, Wójt Morawicy Marian Buras, Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński i Kierownik działu ds. realizacji programów i projektów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Witold Magryś.

W trakcie spotkania w Urzędzie Gminy Dzierżoniów omówiono bieżące sprawy związane m.in. z rozstrzygnięciem konkursu na logo PSORW (zwyciężyła propozycja nr 3 nadesłana przez Gminę Morawica), projektem strony internetowej PSORW a także zgromadzonymi rekomendacjami potencjalnych nowych członków Sieci. Członkowie prezydium omówili ponadto strategie dalszych działań podjętych w związku z realizacją projektu Sieci Najciekawszych Wsi, zajmowali się także sprawami organizacyjnymi związanymi z przygotowaniem kolejnego spotkania wszystkich członków PSORW w Gniewinie we wrześniu br. Na spotkanie to zostaną zaproszeni wszyscy członkowie Sieci oraz wszystkie gminy kandydujące, które przed podjęciem oficjalnej decyzji o ich włączeniu do grona członków zobowiązane zostaną do zaprezentowania swoich dotychczasowych dokonań.

prezydium_Dzierzoniow_1.jpeg prezydium_Dzierzoniow_2.jpeg prezydium_Dzierzoniow_3.jpeg prezydium_Dzierzoniow_4.jpeg

Częścią spotkania Prezydium PSORW były również wizyty terenowe w sołectwach Gminy Dzierżoniów, które odbyły się w dniach 7-8 lipca br. Wizytowano sołectwa: Dobrocin, Roztocznik, Uciechów, Tuszyn oraz Mościsko. Poszczególne społeczności lokalne, stowarzyszenia Odnowy Wsi oraz lokalni liderzy zaprezentowali gościom swoje najciekawsze inicjatywy. Zdecydowana większość z nich miała ścisły związek z realizacją zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego. Bardzo obrazowo pokazana została aktywność mieszkańców w wykorzystaniu tych środków na każdym odcinku życia na wsi. Wśród prezentowanych zadań były m.in. wspieranie działalności szkół i przedszkoli, organizacja wiejskich kolonii letnich dla dzieci, zagospodarowanie i utrzymanie terenów na wsi, osiągnięcia kulturalne lokalnych stowarzyszeń i pań z kół gospodyń wiejskich i wiele innych.

W trakcie drugiego dnia uczestnikom spotkania zaprezentowano bardzo ciekawą prezentację o zrealizowanych działaniach w ramach XIV Prezentacji Oświatowych pod hasłem „W spadku po dziadku, nauka od wnuka”. Działania te skierowane były do uczniów gminnych szkół podstawowych a także szkół gimnazjalnych z terenu całego powiatu dzierżoniowskiego. Podbudowani m.in. tą inicjatywą członkowie prezydium ustalili, iż jedno z kolejnych spotkań Prezydium PSORW odbędzie się na terenie Gminy Morawica a tematem przewodnim będzie zarządzanie oświatą.