Gogolin widzi swoją szansę w Aglomeracji.

O prawie 28 mln zł. będzie się mogła ubiegać Gmina Gogolin w ramach projektu Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej, w nowej perspektywie finansowej przewidzianej na lata 2014-2020.

W ubiegłym tygodniu Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala podpisał umowę partnerską związaną z udziałem gmin tworzących Aglomerację Opolską w ministerialnym konkursie dotacji w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. Rozwój Aglomeracji Opolskiej, prowadzący do poprawy warunków życia jej mieszkańców to główny cel projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W ramach konkursu partnerom Aglomeracji przyznano dofinansowanie do projektu wartego 1 mln 100 tys zł, z czego 990 tys. stanowi kwota dofinansowania. Pozostała część to wkład własny poszczególnych gmin. Gmina Gogolin zgodnie z procentowym wyliczeniem według ilości mieszkańców wniesie swój udział w wysokości  4 092 zł.

W przeciągu najbliższych miesięcy przygotowana zostanie dokumentacja dla projektów, które mogą być finansowane ze środków funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. A jest się o co starać. Zgodnie z założeniami może to być 28 mln zł. Między innymi na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, aktywizację zawodową osób młodych, wsparcie edukacji przedszkolnej, budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego dla podróżnych, budowę spójnego systemu ciągów pieszo-rowerowych, jak też budowę i modernizację oświetlenia ulicznego oraz renowację obiektów sakralnych i innych obiektów zabytkowych.

W ramach uzbrajania terenów inwestycyjnych planowane jest kompleksowe uzbrojenie największego w ofercie Gminy Gogolin terenu 76 ha przy drodze Gogolin - Kamień Śląski. „Teren ten znajduje się w sferze dużego zainteresowania Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, czy też Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – mówi Burmistrz Joachim Wojtala. Był już wielokrotnie wizytowany przez potencjalnych inwestorów zagranicznych w związku z realizowanymi projektami i zawsze konkuruje z najlepszymi terenami w województwie opolskim. Dlatego dodatkowe uzbrojenie mogłoby jeszcze bardziej wpłynąć na podniesienie atrakcyjności tego terenu” - dodaje. Należy podkreślić, iż na  dodatkowe uzbrojenie tych terenów inwestycyjnych gmina Gogolin mogłaby pozyskać ok. 17 mln zł.

Innym niezmiernie ważnym zadaniem zgłoszonym przez Burmistrza J. Wojtalę byłaby możliwość przygotowania zintegrowanego centrum przesiadkowego, z którego korzystać mogliby mieszkańcy całej Aglomeracji Opolskiej, zwłaszcza mieszkańcy miast i gmin: Gogolina oraz Krapkowic. „W naszych zamierzeniach jest przebudowanie i zmodernizowanie budynku dworca PKP, jak i  samego placu dworcowego wraz z tzw. małą architekturą na funkcję nowoczesnego obiektów znanych na zachodzie Europy jako "park&ride" oraz "bike&ride" – wylicza Burmistrz Wojtala. To inaczej stacja rowerowa – parking dla rowerów, umożliwiający wygodną zamianę dowolnego środka transportu (samochód, publiczne środki transportu jak PKP, PKS) na rower, także z możliwością jego wypożyczenia. Wdrożony zostałby elektroniczny system informacji pasażerskiej i elektroniczne tablice informacyjne, instalowane na przystankach węzłowych na terenie gminy Gogolin. Na ten cel możliwe będzie pozyskanie ponad 4 mln zł.” – dodaje. Ponadto Gmina Gogolin będzie w miarę możliwości zabiegała o skorzystanie z dodatkowych środków na zagospodarowanie terenów wokół zrewitalizowanej części Gogolina, w sąsiedztwie placu śródmiejskiego.   

Łączna kwota przewidzianego dofinansowania dla całej Aglomeracji dla projektów ZIT wynosi obecnie 60 milionów euro, czyli  ok. 240 mln zł.

***

Gmina Gogolin od początku powołania inicjatywy Aglomeracji Opolskiej bardzo aktywnie w niej uczestniczy. Pod koniec ubiegłego roku skompletowane zostały skład poszczególnych grup roboczych, które pracować będą nad wdrożeniem i zrealizowaniem planu działania Aglomeracji Opolskiej na najbliższe 2 lata. Prócz osobistego zaangażowania Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali w każdej z pięciu grup uczestniczy przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Gogolinie. W grupie zajmującej się planowaniem przestrzennym pracuje Zastępca Burmistrza Krzysztof Długosz, podobnie jak w grupie „gospodarka i innowacje”, gdzie współpracują razem z naczelnikiem Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Arnoldem Joszko. W grupie związanej z turystyką udział bierze gminny koordynator Krzysztof Reinert, z kolei w zespole ochrony przeciwpowodziowej działa Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania Tadeusz Byrski.

Na ostatnim Zgromadzeniu AO wszyscy obecni Partnerzy w celu właściwej i sprawnej realizacji zadań wspomnianego już ZIT-u powołali Komitet Sterujący. Jednym z 5 przedstawicieli gmin z nich będzie Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, a przewodniczyć im będzie Lider projektu - Miasto Opole. Komitet będzie odpowiedzialny za monitorowanie wdrażania projektu, będzie też opiniował wszelkie zmiany w harmonogramie i zakresie rzeczowym.