Na konferencji o ogrodzie botanicznym

Została już opracowana ostateczna koncepcja Opolskiego Ogrodu Botanicznego. Koncepcja została przedstawiona podczas konferencji, która odbyła się w Gogolinie.

Na zaproszenie Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali w konferencji (19.06.) uczestniczył Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek, dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: Karina Bedrunka (Departament Koordynacji Programów Operacyjnych) i Manfred Grabelus (Departament Ochrony Środowiska), Prezes Górażdże Cement SA Andrzej Balcerek, Członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Helmut Paisdzior, członkowie Rady Powiatu Krapkowickiego, radni, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy oraz przedstawiciele mieszkańców. W zagadnienia związane z tą strategiczną dla gminy inwestycją wprowadził dr Grzegorz Kusza reprezentujący Stowarzyszenie Opolski Ogród Botaniczny. Prezentacja „Koncepcja zagospodarowania terenu pod działania Opolskiego Ogrodu Botanicznego” zawierała szeroki zakres informacji na temat struktury i formy przedsięwzięcia. Przedstawiono m. in. koncepcję ogrodów tematycznych oraz informacje dotyczące planowanej infrastruktury, w tym budowy ciągów komunikacyjnych i utworzenia „muzeum kopalnictwa kamienia wapiennego na terenie Opolszczyzny”. Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na to, iż istnieje duże zapotrzebowanie na taki rodzaj inwestycji, gratulowali pomysłów i deklarowali współpracę. Burmistrz J. Wojtala wskazał przy tym, iż Opolski Ogród będzie się znakomicie uzupełniać z przedsięwzięciem planowanym  w Prószkowie.

OOB1_net.jpeg OOB2_net.jpeg OOB3_net.jpeg OOB4_net.jpeg

***

Celem budowy Opolskiego Ogrodu Botanicznego w Gogolinie jest eksponowanie walorów przyrodniczych Opolszczyzny. Docelowo, Opolski Ogród może być największym założeniem tego typu w kraju. W pierwszym etapie planuje się zagospodarowanie 50 ha, ostatecznie – ponad 300 ha. Teren przeznaczony do zagospodarowania (dawne wyrobisko kamienia za ul Powstańców Śl.) charakteryzuje się optymalnymi warunkami geologicznymi i klimatycznymi. Jest również miejscem występowania licznych gatunków zagrożonych. Teren został już zinwentaryzowany, co jest podstawą do dalszych działań. Opolski Ogród Botaniczny będzie nie tylko instytucją naukowo – badawczą, ale również miejscem edukacji i rozrywki. Na terenie ogrodu zaplanowano także realizację „Opolskiego Domu” jako budynku o funkcji biurowo – recepcyjnej.