Absolutorium dla Burmistrza Gogolina

Radni na XXXII Sesji Rady Miejskiej (17.06.) jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu za 2012r. Jednogłośnie udzielili również burmistrzowi absolutorium.

Sprawy budżetowe były jednymi z najważniejszych w bogatym porządku Sesji. Jak wynika z przedstawionej dokumentacji, w minionym roku plan budżetu uległ wzrostowi w stosunku do wielkości uchwalonej. Jeśli chodzi o dochody – o kwotę 614 691,92 zł (1,4%), plan przychodów wzrósł o 507 257, 00 zł (5,7%).  Dochody wykonano w kwocie 48 115 010,78 zł. Głównym źródłem dochodów gminy były m. in. dochody od osób prawnych i fizycznych. Plan tych dochodów wynosił 26 252193 zł, a wykonanie 28 402 654 zł, co stanowi 108,2% planu. Ważnym źródłem dochodów były subwencje ogólne z budżetu państwa w  kwocie 8 235 413 zł (subwencja oświatowa).

Wydatki, w stosunku do planowanych na kwotę 52 778 761 zł, wzrosły o  1 121 948,92 zł (2,1%) i zostały wykonane w kwocie 51 197 471,79 zł (95% planu).

Wykonane wydatki remontowe były nieco mniejsze niż w 2011 r. o ok. 300 000 zł. Wydatki inwestycyjne, w stosunku do 2011 r., wzrosły o ponad 3 000 000 zł. W 2012 r. do budżetu gminy pozyskano 2 617 788,88 zł (środki z innych źródeł).

 

 

Radni zapoznali się z informacją o stanie mienia komunalnego gminy w 2012 r. oraz Protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie i uchwałą tejże Komisji, która zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu gminy przez Burmistrza Gogolina. Także Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu zaopiniowała pozytywnie  Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2012 r. oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium burmistrzowi. Radni zwrócili uwagę na  to, iż „budżet był ambitny”, ale „został dobrze wykonany, a środki w różnej formie wróciły do mieszkańców”. Budżetu gratulował burmistrzowi  również Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Holeczek.

Burmistrz Joachim Wojtala podziękował radnym za konstruktywną współpracę nad koncepcją budżetu i jego realizacją. Podziękował również pracownikom Urzędu Miejskiego, w tym Zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi, Skarbnik Gminy i pracownikom Wydziału Finansowego.

Radni przyjęli również informację dotyczącą programu działań planowanych w placówkach oświatowych i świetlicach w okresie  wakacyjnym oraz informację z działalności Zespołu Rekreacyjno - Sportowego w Gogolinie za 2012 r. Radni przyjęli także informację o bezrobociu w gminie. Z przedstawionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie materiałów wynika, iż problem bezrobocia w największym stopniu dotyczy ludzi młodych w wieku 18-24 lat (120 osób), osób w wieku 25-34 lata (119 osób) oraz osób w wieku 45-54 lata (112 osób). Wśród bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. OPS podejmuje liczne działania skierowane do bezrobotnych m. in. w ramach projektu „Drogowskaz” oraz w ramach „Klubu Aktywnego Bezrobotnego”.

W kolejnej części Sesji radni rozpatrzyli projekty następujących  uchwał i zajęli stanowiska:

 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Gogolinie. Zgodnie ze Statutem Gminy Gogolin przyjętym w lutym 2013 r. została uaktualniona nazwa komisji stałej; nazwa brzmi następująco: Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji (poprzednio - Komisja Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji z Unią Europejską).
 • W sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015. W Strategii wprowadzono zmiany dotyczące budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji w 2013 r.
 • W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2012 r. Na podstawie przedstawionego Bilansu oraz Uchwały Rady Społecznej GOZ radni zatwierdzili sprawozdanie.
 • W sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie. Zgodnie z nową ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej radni przyjęli statut w nowym brzmieniu. 
 • W sprawie regulaminu korzystania ze zjeżdżalni wodnej pływalni odkrytej w Gogolinie, co ma na celu jej bezpieczne użytkowanie. 
 • W sprawie sprzedaży dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Górażdżach. Działki zostaną sprzedane bezprzetargowo w celu poszerzenia nieruchomości przyległych.
 • W sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin spółka z o.o. z siedzibą w Gogolinie w latach 2013 – 2017. Zatwierdzenie dokumentu pozwala na planowe prowadzenie działań Spółki w zakresie rozbudowy i modernizacji sieci oraz pozwala wnioskować o przyznanie środków pomocowych na realizację zadań określonych w ww. dokumencie.
 • W sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013. Gmina Gogolin jako członek Aglomeracji przystępuje do ww. projektu, którego celem jest rozwój AO prowadzący do poprawy życia mieszkańców. Zakres rzeczowy projektu obejmuje opracowanie dokumentów strategicznych i planiastycznych dla AO. Wszyscy partnerzy tworzący AO są zobowiązani do udziału w kosztach jego realizacji. Wkład finansowy partnerów jest uzależniony od liczby mieszkańców danej gminy. Uchwała rodzi skutki finansowe dla budżetu gminy, wydatki na ten cel  wynoszą:  1 391,28 zł w 2013 r. i 2 700,72 zł w 2014 r.
 • W sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 r. (wybór): 300 000 zł – dotacja dla OSP Obrowiec na zakup samochodu bojowego (150 000 zł - z środków Komendy Głównej PSP i 150 000 zł przyznanych przez Zarząd Wojewódzki ZW OSP RP w Opolu); 9 000 zł – OPS otrzymał środki na realizację projektu w ramach partnerstwa „Aktywni od zaraz. Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych”. Druga transza w wysokości 12 000 zł zostanie przekazana w 2014 r.; 23 876 zł – otrzymano zwrot środków w związku z rozliczeniem projektu „Strażacy bez granic”; 100 000 zł – przeznaczono na budowę garażu przy OSP Odrowąż; 50 000 zł – przeznaczono na budowę ogrodzenia placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Gogolinie,
 • W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonano korekt dotyczących następujących zadań: budowa kanalizacji sanitarnej, zadania „Ligonia” i „Strzebniów”. Dodano dwa przedsięwzięcia: dotacja do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013” oraz rozbudowa budynku OSP w Odrowążu o pomieszczenia gospodarcze.
 • W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w 2013 r.
 • W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 4 754 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie – zadanie „Ligonia” i zadanie „Strzebniów”. Ostatnia rata pożyczki w wielkości 25% wartości inwestycji zostanie umorzona, jeżeli do kanalizacji przyłączy się 85% posesji objętych zadaniem, czyli zostanie uzyskany tzw. „efekt ekologiczny”.

Wszystkie informacje i uchwały zostały przegłosowane „jednogłośnie”.

Wolne wnioski i informacje

 • W związku z możliwością przejęcia nieodpłatnie przez gminę dworca PKP w Gogolinie  Zastępca Burmistrza Gogolina przedstawił koncepcje zagospodarowania terenów przylegających do dworca. Wstępna koncepcja obejmuje również organizację na terenie przydworcowym transportu autobusowego. Koncepcje stanowią propozycje gminy dla PKP.
 • Zastępca przedstawił również informację na temat zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych gminy. Gmina Gogolin uczestniczyła w przetargu na zakup energii wraz z 30 gminami z województwa opolskiego zrzeszonymi w grupie zakupowej.
 • W związku z przyznanym Zbigniewowi Kawie wyróżnieniem „Sołtys Roku 2012” Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Holeczek oraz Burmistrz Gogolina złożyli okolicznościowe  gratulacje.
 • Burmistrz podziękował pani sołtys Sabinie Plachecie za przygotowanie prezentacji sołectwa Kamionek podczas wizyty komisji w ramach konkursu „Piękna Wieś Opolska”.
 • Burmistrz poinformował, iż Gmina Gogolin otrzymała z środków Funduszu Wyszehradzkiego kwotę 9 000 Euro na realizację projektu „Zielone Serce Gminy”.
 • Burmistrz poinformował, iż zespół roboczy zajmujący się sprawą nieruchomości - tzw. byłej betoniarni w Gogolinie pracuje nad tym zagadnieniem, zaznaczył jednak, że jest to sprawa zawiła.
 • Burmistrz poinformował o przetargach na realizację zadania - budowa ul. Górnej w Gogolinie, zadań „Ligonia” i „Strzebniów” oraz o przetargu na odbiór odpadów komunalnych.
 • Burmistrz odniósł się do spraw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie gminy oraz do spraw związanych z utrzymaniem czystości w budynku PKS w Gogolinie.
 • Burmistrz poinformował o inicjatywach zgłoszonych przez młodzież w celu realizacji w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie.
 • Burmistrz poinformował o posiedzeniu Rady Nadzorczej Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Gogolinie. Spółka posiada płynność finansową, powodem zmian personalnych nie jest zły wynik finansowy Spółki.  W okresie  przejściowym funkcję prezesa pełni Tomasz Kilka. Burmistrz zapewnił, że radni będą informowani na bieżąco o wynikach kontroli.
 • Radny Krzysztof Klama przekazał na ręce Burmistrza Gogolina statuetkę „Przyjaciel Szkoły” przyznaną przez społeczność Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Górażdżach.

 

W Sesji uczestniczyło 14 radnych, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza Gogolina, Skarbnik Gminy, radca prawny, radni Powiatu Krapkowickiego, prezes oraz pracownik  Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Gogolinie, dyrektorzy i kierownik jednostek organizacyjnych gminy, komendant Straży Miejskiej, inspektor Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji UM w Gogolinie, sołtys Sołectwa Kamionek oraz przedstawiciel lokalnej prasy.