Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

Zdalne posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska odbyło się 12 stycznia 2021 r. Przyjęty został budżet Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska na rok 2021; ustalono też wysokości i terminy płatności składek członkowskich.

Budżet stowarzyszenia w dużej mierze oparty został na założeniach przekazanych w październiku 2020 r., przy czym został on jedynie w niewielkim stopniu zaktualizowany o rzeczywiste wartości, związane ze stanem rachunków bankowych oraz stanem wykorzystania środków kredytu na dzień 31.12.2020. Tegoroczny budżet został zwiększony o 9,5% w stosunku do roku ubiegłego. Przychody z działalności statutowej zaplanowane zostały w kwocie 3 362 168 zł, z czego środki własne to 1 131 286 zł. Natomiast koszty realizacji projektów własnych określono na łączną kwotę 1 200 437 zł, z wkładem własnym w wysokości 176 892 zł i środkami własnymi w kwocie 21 151 zł. Koszty funkcjonowania biura stowarzyszenia zaplanowano natomiast na kwotę 2 371 822 zł. W związku z realizacją siedmiu dużych projektów, z czego sześć z nich to projekty międzynarodowe, na które wnioskodawca nie otrzymuje zaliczki, a jedynie refundację 9 miesięcy po zakończeniu realizacji zadania, konieczne było podjęcie decyzji o częściowym pokryciu brakujących funduszy ze składek członkowskich. Ponadto w celu zachowania płynności finansowej, stowarzyszenie zmuszone zostało do optymalizacji poziomu zatrudnienia o 3 etaty oraz zaciągnięcia kredytu w wysokości 300 tysięcy złotych. Tym samym z całkowitych kosztów, które będzie miało do dyspozycji stowarzyszenie w roku bieżącym, 37% zostanie przeznaczone na wynagrodzenia (w 2020 r. było to 46%).

Kolejnym omawianym tematem były propozycje projektów kluczowych, które Aglomeracja Opolska musi przekazać w terminie do 15 stycznia Zarządowi Województwa Opolskiego. Zadania te zostały wskazane przez samorządy wchodzące w skład Aglomeracji Opolskiej, zgodnie z określonymi obszarami planowanymi do wsparcia w formule ZIT (tj. w procedurze pozakonkursowej). Stowarzyszenie wniosło też swoje zastrzeżenia odnośnie zadań, które nie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie (np. w ramach procedury pozakonkursowej lub na poziomie aglomeracji) w latach 2021-2027. Chodzi m.in. o brak możliwości uzyskania dofinansowania zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych, zadań dotyczących infrastruktury drogowej, budowy mieszkań, z wyłączeniem mieszkań chronionych i wspomaganych, czy np. wykluczenie wsparcia dla DPS’ów, które mają powyżej 30 mieszkańców. Obecnie też Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska czeka na szczegóły nowej perspektywy programowania na lata 2021-2027, gdyż nie są znane kwoty, jakimi będzie dysponował Zarząd Województwa Opolskiego; nie wiadomo również jakimi środkami finansowymi dysponować będą subregiony.  

 

Walne AO 2021.jpeg