Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

28 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Miejskiej w Gogolinie, podczas którego uchwalony został budżet gminy na 2021 rok.

Uchwalony został „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gogolin na lata 2021-2022” oraz „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Gogolin na 2021 rok”. Ponadto przyjęto „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2021” oraz  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gogolin. Ustalone zostały także ceny za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich. Obecnie Gmina Gogolin podejmuje działania zmierzające do realizacji nałożonych na nią obowiązków w tym zakresie, we współpracy z Powiatem Strzeleckim, Związkiem Gmin „Jedź z nami” i spółką komunalną PKS S.A. w Strzelcach Opolskich. W związku z planowanym utworzeniem nowej linii między Gogolinem a Krapkowicami zasadnym jest przyjęcie nowego cennika obejmującego nową trasę. Jednorazowy bilet pomiędzy Gogolinem (Centrum Przesiadkowe), a Krapkowicami (dworzec autobusowy) kosztować będzie 3 zł. Podjęta została również uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice w formie dotacji celowej w kwocie 800 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice”. Radni dokonali też zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok. Dodatkowo, radni podjęli uchwalę w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia, złożonej przez Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny, w związku z niespełnieniem wymogów formalnych. Określone zostały też zasady udzielania dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania na ekologiczne. Kwoty dofinansowania w 2021 r. wynoszą: 1000 zł na zakup kotła c.o. opalanego ekogroszkiem, 2000 zł na zakup kotła c.o. opalanego biomasą, 3000 zł na zakup kotła c.o. gazowego lub olejowego i 4000 zł na zakup pompy ciepła, kotła c.o. elektrycznego lub elektrycznych urządzeń grzewczych. Natomiast w związku z trwającymi obostrzeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa, radni przychylili się do wniosku burmistrza i podjęli uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości należnego za okres października, listopada, grudnia 2020 r. oraz stycznia 2021 r. Zwolnienie od podatku przysługuje przedsiębiorcom, którym zakazano prowadzenia działalności gospodarczej w związku z epidemią koronawirusa. Na mocy uchwały o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de mimimis nadal będą mogli ubiegać się nowi inwestorzy, którzy zakończą swoją inwestycją w ciągu 3 lat od złożenia wniosku. Radni podjęli też uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Gogolin.

 

Rada Miejska w Gogolinie.jpeg