Gmina Gogolin z nowym budżetem

Budżet, jakim będzie dysponował samorząd gminy Gogolin w 2021 roku, wyniesie 85 170 944 złotych. To o 7 mln 300 tysięcy zł więcej niż w roku bieżącym. Wydatki zostały natomiast zaplanowane na kwotę 88 752 930 zł, czyli o prawie 6 milionów więcej niż w roku 2020.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 79 290 644 zł, dochody majątkowe w kwocie 5 880 300 zł. a przychody w kwocie 6 035 986 zł. Wydatki bieżące wyniosą według planu 79 884 635 zł, w tym wydatki remontowe 3 077 251 zł, a wydatki majątkowe 8 868 305 zł. Rozchody zaplanowane zostały na kwotę 2 454 00 zł.

Na co głównie zostaną przeznaczone środki przyszłorocznego budżetu?

Aż 26 006 401 zł będzie kosztowała oświata (subwencja wyniesie 10 524 048 zł), natomiast 23 114 842 zł to wydatki w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny (w tym świadczenia 500+). 9 milionów wyniesie budżet gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, a koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oszacowano na 3 464 700 zł.

W budżecie zarezerwowano też środki na bieżące remonty dróg i chodników w kwocie 400 000 zł. W 2021 r. planuje się także wykonanie remontu nawierzchni odcinka ul. Podgórnej w Malni za kwotę 28 000 zł; remontu drogi przy szkole w Zakrzowie za 38 000 zł, a także budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulic Sosnowa, Przyjaźni, Malińska za łączną kwotę 2 170 000 zł. W budżecie zabezpieczono również środki finansowe w kwocie 2 470 000 zł na przebudowę ul. Wyzwolenia w Gogolinie. Natomiast 80 000 zł kosztować będzie przygotowanie projektu przebudowy ul. Powstańców w Gogolinie, a 75 000,55 zł projekt przebudowy ul. Jakuba Hudalli w Gogolinie. W ramach funduszu sołeckiego wsi Kamionek 32 466 zł zostanie przeznaczone na remont odcinka drogi transportu rolnego w tej miejscowości, a ze środków funduszu sołeckiego Malni w kwocie 28 274,45 zł wykonana zostanie przebudowa skrzyżowania ul. Polnej z ul. Powstańców w tej wsi.

Do ważniejszych zakupów w przyszłym roku można zaliczyć zakup nowego samochodu dla Straży Miejskiej w Gogolinie (130 000 zł), urządzeń do parków i na place zabaw (45 000 zł), syreny elektronicznej do ostrzegania mieszkańców (28 000 zł) i samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednej z jednostek OSP (250 000 zł).