Centrum Usług Społecznych w Gogolinie

W dniu dzisiejszym podczas telekonferencji z udziałem Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg, Burmistrza Gminy Rawicz, Burmistrza Trzcianki oraz Burmistrza Gogolina zostały podpisane umowy na utworzenie w ww. samorządach Centrów Usług Społecznych. CUS w Gogolinie powstanie z przekształcenia istniejącego Ośrodka Pomocy Społecznej.

CUS.png

W wyniku złożonego wniosku oraz przeprowadzonych negocjacji samorząd gminy Gogolin uzyskał stuprocentową dotację dla wartego 2 349 484 zł projektu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacji, Rozwój 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponad 30% środków zaplanowanych w budżecie projektu, czyli około 773 tys. zł zostanie przeznaczonych na świadczenie usług przez organizacje pozarządowe.

CUS w Gogolinie zostanie wdrożony etapowo z uwzględnieniem 4 kamieni milowych tj.
* Kamień milowy nr 1: Wypracowanie Planu Wdrożenia CUS około 4 m-cy
* Kamień milowy nr 2: Realizacja Planu Wdrażania CUS i świadczenia usług społecznych oraz monitoring przebiegu wdrażania około 12 m-cy
* Kamień milowy nr 3: Aktualizacja i realizacja Planu Wdrażania CUS około 10 m-cy
* Kamień milowy nr 4: Przegląd działań projektu około 10 m-cy

Wdrożenie CUS będzie poprzedzone diagnozą obecnego stanu świadczenia usług społecznych i potrzeb mieszkańców w Gminie Gogolin.

Rozwój i integracja usług społecznych będzie możliwa dzięki zespołowi organizacyjnemu w postaci:
* Organizatora Centrum Usług Społecznych -1 etat,
* Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych - 2 etaty,
* Organizatora społeczności lokalnej - 2 etaty.

Szczegółowy zakres obowiązków w/w osób został określony ustawowo i będzie obowiązywał w CUS w Gogolinie.

Realizacja usług społecznych będzie odbywać się poprzez kilka form, m.in.:
* wsparcie rodzin i małych dzieci poprzez organizowane cyklicznych spotkań dla dzieci i rodziców pod okiem wykwalifikowanego animatora; 
* usługi zdrowotne i opiekuńcze dla osób starszych, które otrzymają dostęp do oferty usług zdrowotnych i opiekuńczych prowadzonych przez doświadczone osoby; w ramach usług zdrowotnych zostanie zapewniona opieka rehabilitacyjna; w zakresie usług opiekuńczych wsparcie otrzymają osoby samotne i niesamodzielne, które wymagają opieki bezpośrednio w ich domach; CUS będzie dążyć do zapewnienia współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia przy realizacji usług zdrowotnych i opiekuńczych;
* wsparcie młodzieży do 18 roku życia poprzez elementy działań ukierunkowane na zajęcia psycho-edukacyjne, warsztaty twórcze, projekty społeczne i artystyczne, prowadzone pod okiem doświadczonego animatora;
* współpraca z podmiotami NGO poprzez platformę współpracy, działającą na rzecz lokalnej społeczności.

Powstały CUS zapewni zintegrowanie usług zdrowotnych, opiekuńczych, wsparcia rodzin i małych dzieci, a także dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Pragnę wyrazić swoje podziękowanie dla całego zespołu zaangażowanego w przygotowanie tego projektu.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala