Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

Siedem uchwał podjęli radni Rady Miejskiej w Gogolinie podczas posiedzenia w dniu 28 października.

Przede wszystkim w związku z planowaną przeprowadzką Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie do budynku przy Placu Dworcowym 2, radni dokonali zmian w statucie tej jednostki organizacyjnej. Jest to wynik otrzymania przez samorząd dotacji na utworzenie Centrum Usług Społecznych, które to spowoduje zwiększenie zakresu udzielanego wsparcia mieszkańcom gminy Gogolin. Podjęta została także uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin. Wprowadzone zostały dwie modyfikacje dotyczące dwóch terenów – dotychczas o funkcji usługowej, które zyskały dodatkową funkcję mieszkaniową wielorodzinną. Zmiana ta pozwoli na optymalne wykorzystanie tychże terenów. Ze względu na liczne działania inwestycyjne, podejmowane w miejscowości Chorula, radni podjęli również uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tej wsi. Planowane jest wprowadzenie zmian dla części terenów o przeznaczeniu produkcyjno – składowo – magazynowym, pod usługi sportu i rekreacji, a także terenów rolniczych, które umożliwią dalszy rozwój miejscowości i przedsiębiorstw działających na jej terenie. W związku z urządzeniem w Malni nowego miejsca odpoczynku i rekreacji, jak również z częściowym utwardzeniu drogi prowadzącej nad rzekę Odrę, radni podjęli decyzję o nadaniu nazwy: „Aleja Spacerowa” tejże ulicy. Natomiast w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego wprowadzenia stanu epidemii, konieczna była zmiana uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne, dostosowująca zasady do panującego reżimu sanitarnego. W wieloletniej prognozie finansowej umieszczone zostało nowe zadanie „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej”, na które samorząd gminy Gogolin pozyskał w ostatnim czasie dodatkowe fundusze. Radni dokonali też zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.

 

Sesja Rady Miejskiej (2).jpeg