Stan oświaty w roku szkolnym 2019/2020

Stan oświaty w roku szkolnym 2019/2020 był tematem posiedzenia Rady Miejskiej w Gogolinie, które odbyło się 28 października. Jak wynika ze sprawozdania przedstawionego przez naczelnika Wydziału Oświaty Anielę Kopeć, w dalszym ciągu wydatki ponoszone przez samorząd gminy Gogolin przewyższają przydzielaną subwencję oświatową, a koszty związane z utrzymaniem placówek to nadal jedna z największych pozycji w gminnym budżecie.

We wrześniu 2019 r. w gminie Gogolin uczęszczało odpowiednio: 195 dzieci w przedszkolach publicznych; 244 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych; 37 uczniów do niepublicznych stowarzyszeniowych przedszkoli. Natomiast w szkołach naukę w Gminie Gogolin rozpoczęło 830 uczniów w szkołach podstawowych oraz 151 osób w liceum ogólnokształcącym. Kadra w placówkach przedstawiała się następująco: 177 etatów nauczycieli, 18 etatów administracji oraz 69 etatów obsługi. Wśród kadry pedagogicznej 58% to nauczyciele dyplomowani, 19% mianowani, 15% kontraktowi; stażyści stanowili natomiast 8%.

oświata 1.png

Ogółem wydatki poniesione na oświatę w gminie Gogolin w roku 2019 wyniosły 22 mln 540 tysięcy 180,02 zł; w tym na inwestycje przeznaczono kwotę 88 353,22 zł. Wsparcie Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Górażdżach wyniosło 1 375 768,12 zł, a Niepublicznego Przedszkola w Kamionku – 429 386,44 zł. Refundacja kosztów pobytu 31 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Gogolin, a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach wyniosła 234 115,64 zł. Koszt utrzymania świetlic szkolnych to kwota 409 488,80 zł. Gmina wydatkowała środki również na dowóz dzieci niepełnosprawnych (12 osób – 65 106,03 zł) oraz uczniów do szkół i przedszkoli (316 osób – 303 410,69 zł). Część wydatków pokryła subwencja oświatowa, która w roku 2019 wyniosła 10 022 242,00 zł oraz dotacja przedszkolna w wysokości 453 169,00 zł. Samorząd otrzymał także dotację na podręczniki w kwocie 79 283,73 zł. Wydatki oświatowe w części zostały pokryte także z wpłat rodziców: opłata stała w placówkach przedszkolnych wyniosła łącznie 113 918,30 zł, a opłata za wyżywienie – 785 858,61 zł.

oświata 2.png

 

oświata 3.png

 

Koszt utrzymania jednego ucznia w skali roku przedstawiał się następująco:

  • PSP nr 2 w Gogolinie – 14 157,80 zł;
  • PSP nr 3 w Gogolinie – 13 557,58 zł;
  • PSP Malnia – 15 525,88 zł;
  • PSP Kamień Śl. – 13 846,35 zł;
  • PP nr 1 w Gogolinie – 15 611,22 zł;
  • PP nr 3 w Gogolinie – 18 934,05 zł;
  • Publiczne Gimnazjum w Gogolinie – 18 376,74 zł;
  • Liceum Ogólnokształcące w Gogolinie – 15 445,60 zł.

oświata 4.png

 

oświata 5.png

 

Ponadto w  2019 r. Gmina Gogolin przyznała dofinansowanie dla dzieci w żłobkach w formie dotacji oraz refundacji na podstawie porozumień w wysokości 314 150,00 zł. Przyznano też 17 pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia dla 20 młodocianych pracowników w formie dotacji celowej w wysokości 150 620,00 zł.