Kolejne posiedzenie PSORW

W dniach 28-29 września Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala uczestniczył w wizycie studyjnej w gminie Postomino (woj. zachodnio - pomorskie), połączonej ze Zgromadzeniem Ogólnym Członków Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. W niedzielę 27 września odbyło się natomiast posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Podczas niedzielnego posiedzenia Zarządu zatwierdzono uchwały i materiały na Zgromadzenie Ogólne, jak również wypracowano i zatwierdzono regulamin konkursu „Miejsca Ciekawe”, który ma na celu rozszerzenie formuły Sieci Najciekawszych Wsi o obiekty o wysokich walorach poznawczych, położonych na terenach wiejskich. Status Miejsca Ciekawego mogą uzyskać obiekty lub miejsca, które wyróżniają się m.in. wysokimi walorami w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, przemysłowego lub krajobrazowego,  upamiętnieniem ważnych postaci lub wydarzeń historycznych, świadectwem dawnych lub współczesnych przemian zachodzących na obszarach wiejskich lub posiadają przykłady rewitalizacji lub realizacji ważnych dla utrzymania odrębności i wielofunkcyjności obszarów wiejskich. Z uwagi na to, iż  konkurs obejmuje jedynie obszary wiejskie, zadecydowano, iż ogłoszony zostanie osobny plebiscyt „Najciekawsze wydarzenie”, który będzie promował także stolice gmin, należących do Stowarzyszenia. Regulamin tego konkursu zostanie omówiony podczas następnego Zgromadzenia Ogólnego, które zaplanowano na ostatni weekend kwietnia w Jemielnicy.  Co więcej, podjęto decyzję, iż do konkursu „Najciekawsze miejsce” będzie można rekomendować obiekty i miejsca nienależące do stowarzyszenia, a będące partnerem członka PSORW’u.

Zgromadzenie Ogólne Członków PSORW poprowadził Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Marek Chmielewski – wójt gminy Dzierżoniów. Przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2019; natomiast komisja rewizyjna pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe i zdecydowała o przedłożeniu wniosku o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za okres sprawozdawczy 2019 r. Wiceprzewodniczący Zarządu Joachim Wojtala w myśl przesłania "Uczymy się od siebie nawzajem" przedstawił natomiast zrealizowane projekty oraz poszczególne podróże studyjne w ramach wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy partnerami PSORW. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego w sprawie zatwierdzenia sprawozdań: merytorycznego i z wykonania planu finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi zostały przyjęte jednogłośnie. Przedstawiciele gmin członkowskich PSORW przyjęli również roczny plan finansowy i ramowy plan działań na 2021 rok.