Wieści z posiedzenia Rady Miejskiej w Gogolinie

30 września odbyła się XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, w czasie której przyjęto m.in. informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r., sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata  2014 – 2020 oraz dokonano oceny bezpieczeństwa w gminie za rok 2019. 

Natomiast wcześniej, w związku z przyznaniem Brązowego Krzyża Zasług dwóm mieszkankom gminy Gogolin, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Gogolinie Piotrem Czokiem pogratulowali odznaczonym twórczyniom ludowym: Edeltraudzie Krupop z Kamienia Śląskiego oraz Barbarze Herok z Malni, które zostały wyróżnione za swoją działalność na rzecz pielęgnowania kultury ludowej. 

Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie (3).jpeg

 

Następnie Skarbnik Gminy Gogolin Renata Hassse przedstawiła informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

Plan dochodów po zmianach wyniósł 80 400 187,82 zł i zrealizowano go w kwocie 40 577 434,28 zł, co stanowi 50,5%. W związku z pandemią, w I półroczu 2020 roku udzielono ulg i zwolnień od podatku od nieruchomości na łączną kwotę 29 134,39 zł. W I półroczu samorząd pozyskał do budżetu gminy środki z innych źródeł na łączną kwotę 741 480,16 zł. Wydatki w I półroczu ukształtowały się w kwocie 34 053 685 zł, co daje 39,8% wykonania na plan wynoszący 85 517 063,82 zł. Natomiast jeśli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych – w I półroczu wydatkowano kwotę 819 621,52 zł na plan 7 892 143 zł, co daje 10,4% planu. Niższe wykonanie wydatków względem planu wynika przede wszystkim z realizacji procesów inwestycyjnych, których płatności przeważają w drugiej połowie roku. Wydatki bieżące były natomiast realizowane sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami. Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiło 16 019 900 zł.

 

 

Dokonano też oceny bezpieczeństwa w gminie za rok 2019.

W 2019 r. odnotowano wyraźny, wręcz rekordowy spadek liczby przestępstw, ale więcej kolizji drogowych. Jak wynika ze sprawozdania Gogolin nadal należy do jednych z najbezpieczniejszych gmin na terenie województwa i kraju.  W ubiegłym roku tak samo jak na terenie powiatu krapkowickiego, również w Gogolinie odnotowano rekordowo małą liczbę przestępstw stwierdzonych (z poziomu 134 przestępstw stwierdzonych w 2018 r. do zaledwie 83 w 2019 r. – spadek o 38%). Bardzo dobry stan bezpieczeństwa oraz wyraźny spadek liczby odnotowanych przestępstw na terenie gminy Gogolin szczególnie wyraźnie widać w odniesieniu do ostatniej dekady, gdzie w 2010 r. odnotowano popełnienie aż 334 przestępstw, co w porównaniu do roku 2019 stanowi spadek przestępczości aż o ponad 75%. Z ogólnej liczby 83 przestępstw, 59 to przestępstwa o charakterze kryminalnym (105 w 2018 r.). Przeważającą większość, tak jak w pozostałych gminach powiatu krapkowickiego, stanowiły przestępstwa przeciwko mieniu, w tym kradzieże z włamaniem. W 2019 r. również zdecydowanej zmianie uległa liczba prowadzonych przez PP Gogolin spraw z 7 kategorii (przestępstwa szczególnie uciążliwe) z 56 w 2018 do 36 w 2019 r. W 2019 roku stwierdzono też popełnienie 525 wykroczeń, w tym 230 dotyczących bezpieczeństwa i porządku w komunikacji. Niestety, tak pozytywnych wyników nie ma jeśli chodzi o statystyki drogowe. W 2019 r. na terenie gminy Gogolin doszło do 9 wypadków drogowych, w wyniku których żadna z osób poszkodowanych nie poniosła śmierci, a 9 osób zostało rannych. Na terenie gminy Gogolin odnotowano ponadto 140 kolizji drogowych. Tak znaczny wzrost kolizji drogowych niewątpliwie jest związany ze znacznym nasileniem ruchu drogowego i liczbą nowo zarejestrowanych aut. Bardzo dobry stan bezpieczeństwa w gminie Gogolin to zasługa funkcjonariuszy, którzy są również finansowani przez samorząd gminy Gogolin. W 2019 r. kontynuowano i zawarto nowe porozumienie, na mocy którego samorząd gminy w całości finansował cztery etaty dzielnicowych z Posterunku Policji w Gogolinie.   Na ten cel w ubiegłym roku wydatkowano kwotę 283 011,41 zł (2018 r. 229 147,45 zł, w 2017 r. 222 999,85 zł), za którą dzielnicowi z PP Gogolin wykonali 805 służb na terenie całej gminy – dwa rejony miejskie i dwa pozamiejskie.

Jeśli natomiast chodzi o działalność Straży Miejskiej w Gogolinie - w  2019 r. straż realizowała zadania dotyczące zapewnienia spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych i likwidacji zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia mieszkańców gminy, a także podejmowała działania w zakresie utrzymania czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego na terenie miasta i gminy. W związku z ujawnionymi wykroczeniami, straż miejska podjęła 244 interwencje, które dotyczyły w szczególności naruszenia przepisów prawa o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy; bezpieczeństwie i porządku w komunikacji, bezpieczeństwie osób i mienia; wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Straż Miejska zrealizowała 2 359 zadań i zabezpieczeń, które dotyczyły: współdziałania z różnymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia, pomocy w usuwaniu awarii oraz innych miejscowych zagrożeń – 42 razy; zabezpieczenia miejsca przestępstwa lub innego podobnego zdarzenia oraz miejsca zagrożonego takim zdarzeniem, przed dostępem osób postronnych – 49 razy; współdziałała z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości dla zapewnienia porządku publicznego na terenie gminy – 68 razy; informowała i ostrzegała mieszkańców o stanie i rodzajach zagrożeń, a także podejmowała działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom – 63 razy; współdziałała z organizatorami imprez i zgromadzeń oraz innymi służbami dla zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób uczestniczących – 50 razy; prowadziła czynności wyjaśniające i ustalenia dla jednostek samorządowych i na własne potrzeby – 190 razy; współpracowała z jednostkami samorządowymi oraz zarządcami dróg i właścicielami posesji w zakresie utrzymani sprawności infrastruktury drogowej oraz urządzeń w parkach i na placach zabaw , a także odpowiedniego stanu sanitarnego i czystości na terenie miasta i gminy – 370 razy; eskorty kasjerki do banku, pobierania opłaty targowej, asysty udzielanej pracownikom jednostek samorządowych, wywieszania obwieszczeni oraz dostarczenia dokumentacji i korespondencji – 1 527 zadań.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy Gogolin czuwało też 154 druhów z sześciu jednostek OSP, biorąc udział w gaszeniu pożarów oraz zabezpieczeniu miejscowych zagrożeń. W 2019 r. odnotowano łącznie 152 wyjazdy do zdarzeń: 53 razy strażacy wyjeżdżali do pożarów, 93 razy do miejscowych zagrożeń i sześciokrotnie do fałszywych alarmów. Najwięcej razy na akcję wyjeżdżali strażacy z OSP Odrowąż, bo aż 54 razy; 40 razy w akcjach uczestniczyło OSP Gogolin, a 27 – krotnie OSP Obrowiec, następnie: OSP Kamień Śląski - 15 razy, OSP Zakrzów - 11 razy, OSP Górażdże - 6 razy.  Najczęstszą przyczyną pożarów było podpalenie (ok. 50%), a w przypadku miejscowych zagrożeń – niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz silne wiatry. W ubiegłym roku uprawnienia nabyło 24 druhów; strażacy podnosili też swoje kwalifikacje podczas szkoleń specjalistycznych.

 

 

 

Podjęto też szereg uchwał.

W związku z przystąpieniem Gminy Gogolin do programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, konieczna była zmiana uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania. Na mocy umowy z Wojewodą Opolskim, Gmina Gogolin otrzyma kwotę 3 592 zł (50% realizacji zadania) na objęcie opieką 6 osób usługami opiekuńczymi. Radni przyjęli też projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gogolin oraz przekazania go do organu regulacyjnego, którego uchwalenie wynikało z nowelizacji ustawy w tej sprawie. Na posiedzeniu uchwalono także drugą część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski, dotyczący pola golfowego. Plan ten został podzielony na dwie części ze względu na problemy z uzyskaniem zgody na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne. Projekt drugiej części obejmuje tereny położone na wschód od drogi dojazdowej do lotniska- są to tereny powojskowe, na których obecnie przeważają lasy. Zmianą w uchwalonym przez radnych planie jest wydzielenie terenów sportu i rekreacji  (z przeznaczeniem na pole golfowe) oraz dróg wewnętrznych w granicach terenu, przeznaczonego na lasy i zieleń nieurządzoną. W związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego, pomiędzy gminą Gogolin, a gminami Krapkowice, Prószków oraz Strzeleczki, które będą wchodzić w skład tzw. aglomeracji „Krapkowice”. Gmina Gogolin jako strona porozumienia będzie zobowiązana do partycypowania w kosztach wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, a szacunkowy koszt tego działania wyniesie ok. 1 097,78 zł. Rada Miejska w Gogolinie pozytywnie zaopiniowała też przystąpienie Gminy Gogolin do Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z siedzibą w Strzelcach Opolskich. Umożliwi to realizację zadania w zakresie transportu zbiorowego, jak również rozwój nowej sieci połączeń autobusowych. Radni wyrazili również zgodę na sprzedaż lokalu usługowego, zlokalizowanego przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie, który zostanie zbyty w drodze przetargu. Podjęta została także uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin. Dokonano też zmiany wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie ze zmianami w budżecie gminy na rok 2020. W związku z otrzymaniem dotacji na realizację nowego projektu transgranicznego, w wykazie przedsięwzięć wprowadzono zadanie pn. „Ogród sensoryczny transgranicznym lekarstwem” – przedsięwzięcie to będzie realizowane w 2021 r. W budżecie gminy Gogolin dokonano natomiast następujących zmian: zwiększono budżet po stronie dochodów w kwocie 905 986 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych, zwiększono budżet po stronie wydatków w kwocie 25 000 zł w związku z pomocą finansową, jaka zostanie udzielona gminie Jawornik Polski z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej na skutek czerwcowej nawałnicy. oraz w kwocie 1 625 zł z przeznaczeniem na zakup turbowentylatora oddymiającego dla jednostki OSP Zakrzów. W związku z ogromnym zainteresowaniem dotacjami do wymiany pieców, zwiększono też budżet po stronie wydatków o kwotę 18 800 zł na dofinansowania inwestycji służących ochronie środowiska.