Gospodarka odpadami - opłaty

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DOCFormularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020.doc

PDFFormularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020.pdf

 

Wysokości opłat

Od 1 stycznia 2020 r. poszczególne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

► Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane – wynosi 27,00 zł na osobę miesięcznie, a w przypadku, gdy liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość jest większa niż 5 – opłata wynosi 135,00 zł oraz po 14,00 zł od każdej kolejnej osoby powyżej pięciu.

 

► Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 81,00 zł na osobę miesięcznie.

 

► Zwalnia się w części, to jest w wysokości po 3,00 zł na osobę miesięcznie, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 

Terminy i sposoby wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w następujących terminach:

► za I kwartał do 20 marca,

► za II kwartał do 20 czerwca,

► za III kwartał do 20 września,

► za IV kwartał do 20 listopada.

Opłaty można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego, przelewem na indywidualny dla każdego właściciela nieruchomości rachunek bankowy lub w drodze inkasa u sołtysa.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklaracji w terminie do 10  dnia  miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku nowej deklaracji związanej ze zgonem mieszkańca można to uczynić do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W przypadku nie złożenia deklaracji w ww. terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, zostaje określona w drodze decyzji.

W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach opłaty wynikającej z niniejszej deklaracji  lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.