Dodatkowe posiedzenia Rady Miejskiej w Gogolinie

Dwa dodatkowe posiedzenia Rady Miejskiej w Gogolinie odbyły się w miesiącu sierpniu.

Na obradach w dniu 13 sierpnia podjętych zostało 9 uchwał. Radni wyrazili m.in. zgodę na udział Gminy Gogolin w międzynarodowym projekcie „TROPA VERDE - nagradzamy recycling”, realizowanym przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska. Uchwalono także regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin, który został dostosowany do nowych regulacji w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. Przyjęty został „Program ochrony środowiska dla Gminy Gogolin 2030”, który jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego oraz przez Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Projekt programu był również poddany konsultacjom społecznym, a uwagi, które wpłynęły zostały w całości uwzględnione. Radni wyrazili także zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Kamieniu Śląskim. W związku z pandemią koronawirusa i wdrożonymi zasadami reżimu sanitarnego i środków bezpieczeństwa konieczne było także wydłużenie czasu realizacji programów profilaktyki zdrowotnej – programu dot. profilaktyki nowotworowej, przeciwdziałania wadom postawy oraz wczesnego wykrywania wad słuchu i wzorku wśród dzieci i młodzieży. Programy będą kontynuowane w roku 2021. Radni dokonali również zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w której wprowadzono dziewięć nowych przedsięwzięć, a także zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.

Natomiast podczas posiedzenia w dniu 27 sierpnia podjęte zostały dwie uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie. W skład komisji weszli: lek. med. Andrzej Marcyniuk, Piotr Czok, Gizela Sapok, Bogusław Leśkiewicz, Dorota Lubczyk oraz Franciszek Holeczek. Przewodniczącym komisji został Bogusław Leśkiewicz – Sekretarz Gminy Gogolin. Dokonano tez zmian w budżecie gminy na rok bieżący – zwiększono m.in. wydatki bieżące w kwocie 100 050 zł w związku z otrzymaniem grantu na wsparcie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, poprzez wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID19 w ramach projektu pn. „WSPIERAMY DPS” oraz w kwocie 292 000 zł w związku z rozliczeniem projektu pn. „Centrum przesiadkowe Gogolin”.