Informacje ogólne

Informacja telefoniczna

nr tel.  (77) 40 76 831 - w sprawach związanych z odbieraniem odpadów oraz wyposażeniem nieruchomości w pojemniki i worki

nr  tel. (77) 40 76 851 - w sprawach związanych z płatnościami

Pytania można również kierować na adres e-mail .

Sposób segregacji i zbierania odpadów w gminie Gogolin

W zabudowie jednorodzinnej:

 • Papier i tektura w związanych lub oklejonych taśmą paczkach,
 • Metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe w worku żółtym,
 • Szkło w worku zielonym,
 • Odpady ulegające biodegradacji oraz zielone w pojemniku „BIO”,
 • Żużel i popiół z palenisk domowych w pojemniku „POPIÓŁ”,
 • Odpady zmieszane (pozostałości po segregacji) w nieoznakowanym pojemniku.

W zabudowie wielorodzinnej:

 • Papier i tektura w pojemniku niebieskim „PAPIER”,
 • Metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe w pojemniku żółtym „PLASTIK”,
 • Szkło w pojemniku zielonym „SZKŁO”,
 • Żużel i popiół z palenisk domowych w pojemniku „POPIÓŁ”,
 • Odpady zmieszane (pozostałości po segregacji) w nieoznakowanym pojemniku.

Dwa razy w roku, w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, organizowana jest w terminach wskazanych w harmonogramie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych opon.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

W PSZOK mieszkańcy Gminy Gogolin mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. W PSZOK nie są przyjmowane odpady zmieszane. PSZOK funkcjonuje równolegle do systemu regularnego odbierania odpadów komunalnych bezpośrednio z posesji.

Szczegółowe informacje dotyczące PSZOK w Gogolinie można znaleźć w zakładce Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

System gospodarowania odpadami komunalnymi organizowany przez Gminę Gogolin nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych tj. terenów instytucji i firm. Właściciele, użytkownicy i zarządcy szkół, przedszkoli, zakładów, przychodni zdrowia, hoteli, itd. czyli tych wszystkich miejsc, na których nie zamieszkują mieszkańcy są obowiązani posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów komunalnych.